dnes je 22.5.2024

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024Garance

21.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Motivační příspěvek na vzdělávání budoucích zaměstnancůGarance

19.4.2024, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Pacht obchodního závoduGarance

26.3.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

DPP a DPČ od 1. 1. 2024, resp. 1. 7. 2024Garance

21.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost uzavřela se zaměstnancem v roce 2023 Dohodu o provedení práce v rozsahu 6 hodin měsíčně s odměnou 500 Kč/hodinu a zároveň se stejným zaměstnancem uzavřela Dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 14,2 hod. měsíčně s odměnou 2 900 Kč/měsíc. Prosím o…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2024Garance

8.3.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem se vyjasnily i změny v daních z příjmů pro rok 2024, kterých je vskutku hodně, zejména v návaznosti na schválení konsolidačního balíčku. Pokud není v jednotlivých případech řečeno jinak, vše, co popisujeme dále, se týká jak fyzických, tak…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

346 - Dotace ze státního rozpočtuGarance

22.2.2024, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Pojistné u OSVČGarance

20.2.2024, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmůGarance

17.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme již zmiňovali v článku  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob , GFŘ vydalo nový Pokyn GFŘ D-59, který s účinností od 1. 1. 2023 nahradil letitý Pokyn GFŘ D-22 z roku 2015. Co nového je v pokynu D-59 oproti pokynu D-22, tj. jak se…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Smlouva o daňovém poradenstvíGarance

25.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době se stále více daňových subjektů se svými problémy obrací na daňové poradce. Žádají je o vyplnění daňového přiznání, o zastupování v řízení před správcem daně, ale i o průběžné konzultace po celý rok. Jakou smlouvu s daňovým poradcem uzavřít,…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Náklady kapitálu průměrné (WACC - Weighted Average Cost of Capital) - definiceGarance

22.4.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady kapitálu průměrné (WACC – Weighted Average Cost of Capital) jsou výdaje, které obchodní korporace musí zaplatit za získání vlastních či cizích zdrojů financování svých investic. Vypočítáváme je jako vážený aritmetický průměr jednotlivých nákladů…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Automobil - mýtné a poplatky za používání pozemních komunikacíArchiv

9.12.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací a druhy zpoplatnění stanoví § 20 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Podle tohoto ustanovení je zpoplatněno používání pozemních komunikací mýtným anebo časovým poplatkem. Pozemní komunikace, jejichž užití…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Transferové ceny profi

Zúčtování vybraných druhů dotacíGarance

4.8.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Dotace z fondů Evropské unieGarance

30.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

DotaceGarance

27.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotací rozumíme jako nenávratnou formu finanční podporu určité činnosti, programu nebo projektu, která je poskytována za přesně specifikovaných podmínek na přesně určený účel. Převážná část dotací plyne ze státního, krajského a obecního rozpočtu, z rozpočtu…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Nájem a technické zhodnocení provedené nájemcemGarance

20.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se předpokládá, že by technické zhodnocení věci měl provádět její pronajímatel coby vlastník věci, nikoliv nájemce. Nicméně občanské právo dává nájemci právo provést změnu věci, pokud k tomu má předchozí souhlas pronajímatele. Tento souhlas musí být…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Nájem a podnájemGarance

18.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztah je vymezen v občanském právu jako vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, při kterém se pronajímatel skrze nájemní smlouvu zavazuje přenechat nájemci za úplatu určitou věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Zaměstnávání osob se zdravotním postiženímArchiv

10.1.2017, JUDr. Zdeňka Leiblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme zaměstnávání osob se zdravotním postižením („OZP ZdrP”) v roce 2017 a jak postupovat při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu povinného podílu a odvodu za jeho neplnění za rok…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

DružstvoArchiv

29.11.2016, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Družstvo je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Poskytování ochranných nápojůGarance

23.2.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Ústavní soud vrátil důchodcům slevu na daniArchiv

15.8.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyspělost národa se pozná mimo jiné také podle toho, jak se chová ke svým rodičům a prarodičům. Z tohoto úhlu pohledu nejsou čeští pravicoví zákonodárci vůbec vyspělí. Od roku 2013 totiž svévolně odebrali starobním důchodcům možnost snížit si daně z příjmů o…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Obchodní korporace, vznik, kapitálové transakceGarance

3.2.2014, Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Mzdové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

BENEFITY OD A DO Z - Automobil i pro soukromé použitíArchiv

27.6.2012, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Benefit v podobě možnosti používat služební automobil i k soukromým účelům je zcela atypickým, a to z toho důvodu, že zaměstnanci vzniká nepeněžní příjem, který se zdaňuje daní z příjmů ze závislé činnosti a rovněž vstupuje do vyměřovacího základu…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2012Archiv

11.1.2012, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslaneckou sněmovnou bylo přijato v průběhu roku 2011 několik novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP”). Novely ZDP přijaté v průběhu roku 2011 doprovázejí novou právní úpravu v jiných důležitých…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Smlouva o daňovém poradenstvíArchiv

7.2.2011, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době se stále více daňových subjektů se svými problémy obrací na daňové poradce. Žádají je o vyplnění daňového přiznání, o zastupování v řízení před správcem daně, ale i o průběžné konzultace po celý rok. Jakou smlouvu s daňovým poradcem…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Úvod, předmět finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí moderních systémů řízení podniků a zárukou jejich úspěšného fungování jsou nepřetržité analytické procesy, které jsou v podnicích zajišťovány a které slouží k hodnocení finanční pozice podniků a jejich výkonnosti. Analytické procesy vycházejí…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Fondy finančních prostředkůArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento název je využíván pro rozdílové ukazatele mezi určitými položkami aktiv a určitými položkami pasiv. Někdy jsou nazývány čistými fondy, protože představují výši aktiv sníženou o na nich váznoucí závazky. Fond v pojetí finanční analýzy má tudíž…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Uživatelé a funkce finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledky finanční analýzy slouží velkému množství uživatelů. Především je využívají tzv. externí uživatelé, tj. všichni uživatelé stojící mimo analyzovaný podnik. Patří k nim…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Změny při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2011Archiv

1.12.2010, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. S cílem vylepšení postupu při správě daní pracovala na daňovém řádu několik let celá řada odborníků. Nový daňový řád je…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

KOUČOVÁNÍ - MENTOROVÁNÍ - KONZULTOVÁNÍGarance

7.5.2008, Mgr. Veronika Langrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky relativně rychlé popularizaci koučování a uplatňováním převážně individuálního přístupu se podoba této metody rozšířila velmi spontánně, aniž by se ji podařilo předem jasně teoreticky vymezit. Evropský průzkum provedený na přelomu roku…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Naše názory - to jsme my samiGarance

7.5.2008, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý den vyjadřujeme svoje vlastní názory, nasloucháme názorům druhých lidí, někdy se jimi necháme poučit, ale častěji je odmítáme jako něco scestného. Co to ale vlastně je…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNAVATELŮM A OSVČ PODLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTIArchiv

7.5.2008, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úřady práce poskytují příspěvky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na základě žádosti zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání, který se rozhodl stát osobou samostatně výdělečně činnou. O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

MEDIACE - CESTA K ŘEŠENÍ KONFLIKTŮGarance

24.4.2008, Dr. Tatjana Šišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konflikty jsou neodmyslitelnou součástí života a řešíme je téměř každý den. Na pracovišti však mají specifické charakteristiky: někdo má strach být ve sporu s nadřízeným, jiný nechce ztratit tvář, další se bojí ztráty pozice, snížení platu, chybí…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

PROČ JE NUTNÉ ZMĚNIT ZÁKONÍK PRÁCE ANEB ÚVAHA NAD NĚKTERÝMI KONCEPČNÍMI PROBLÉMYArchiv

13.3.2008, Mgr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od počátku roku 2007 byl přijat nový zákoník práce (vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR pod č. 262/2006 Sb., v platném znění, dále také jen „ZP”), který nahradil již letitý, byť zejména v posledních letech mnohokrát novelizovaný kodex…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

MODRÁ - ZELENÁ - ČERVENÁ, ANEB OD MYŠLENEK K ČINŮMGarance

14.2.2008, Lucie Nachtigalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeč nebude o nejmódnějších barvách ani o malířských technikách. Představíme Vám jednoduchý model procesu tvůrčího myšlení, který se hodí nejen pro firemní praxi, ale který můžete využít i při svém …

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Změna zákona o zaměstnanosti v důsledku daňové reformyArchiv

6.12.2007, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtu, ve své části třicáté šesté s účinnosti od 1. ledna 2008 novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti). Cílem mého příspěvku…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

KOMPETENČNÍ MODEL JAKO NÁSTROJ PERSONÁLNÍHO ROZVOJEArchiv

25.10.2007, PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikace kompetencí tvoří základ pro vytvoření kompetenčního modelu, který je charakteristický pro konkrétní, nejčastěji manažerskou pozici. Kompetenční model je možné využít v mnoha oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů. Je také důležitý…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Schopný uchazeč nebo dobrý herec - kompetenční pohovory jako jednoduchá a účinná metoda výběruArchiv

11.10.2007, Mgr. Hana Velíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkusili jste se někdy podívat na Váš náborový proces očima kandidátů? Může to být docela zajímavý pohled. Nejen po stránce hodnocení firmy zvnějšku, ale i po stránce ověření profesionality a hlavně objektivity testování…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Jak vybrat toho pravého?Archiv

10.5.2007, Lucie Nachtigalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuto otázku si kladou personalisté a manažeři před každým výběrovým řízením. Jak se při svém rozhodnutí nesplést a jak zajistit, aby u nás kandidát zůstal? Nejdříve si ujasníme odpověď na otázku: „Kdo je to ten pravý?” Pak si řekneme, jak ho…

Přístupné pro: Transferové ceny profi

Naše názory - to jsme my samiArchiv

16.4.2007, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Den co den vyjadřujeme svoje vlastní názory, nasloucháme názorům druhých lidí, někdy se jimi necháme poučit, ale častěji je odmítáme jako něco scestného. Názory vznikají z toho, co jsme sami prožili, viděli, četli nebo slyšeli a co jsme si z toho…

Přístupné pro: Transferové ceny profi
Nahrávám...
Nahrávám...