dnes je 7.3.2021

Input:

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.


§ 24–27 ZoÚ, § 7, § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.ll.5.2. – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku koupí, nabytím práv k dlouhodobému hmotnému majetku:    ČÚS 013  
a) na fakturu  042  321  Pořízení je možné účtovat i přímo na 02, pokud nejsou náklady spojené s pořízením. *)1 
b) za hotové  042  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
2.  PF,
P,
VZ,  
Náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, zejména:     
a) na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby, správní poplatky, předprojektové přípravné práce, platby za poskytnuté záruky  042  321,
379,
211,
345  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
Do doby zařazení DHM do užívání je možné zachycovat úroky jako součást pořizovací ceny (současně se může ÚJ rozhodnout, že bude úroky účtovat do nákladů). Po zařazení do užívání jsou úroky nákladem vždy.  
b) na kapitalizované úroky z úvěrů  042  - 562   
c) na clo  042  379   
d) na variantní řešení projektů, přípravu a zabezpečení výstavby do doby uvedení do užívání  042  321,
379,
211  
 
e) na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtů  042  321,
379,
211  
 
f) na odvody za trvalé, event. dočasné odnětí zemědělské a lesní půdy (pro zařízení staveniště)  042  321,
379,
211  
 
g) na umělecká díla tvořící součást stavebních objektů  042  321,
379,
211  
 
h) na technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž, terénní úpravy  042  321,
379,
211  
 
i) na náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci  042  211   
j) na zabezpečovací a konzervační práce, udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice  042  321,
325  
 
k) na dopravu vlastními dopravními prostředky  042  586  ČÚS 019
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
l) na zůstatkovou cenu stavebního objektu likvidovaného v případě nové stavby  042  081   
    
3.  VZ  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii  042  588  Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.
ČÚS 019  
4.  VZ,
BÚ  
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku  221
(378),
346,
02x  
346,
042,
042  
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DHM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.
ČÚS 019  
Nahrávám...
Nahrávám...