dnes je 17.6.2024

Input:

§ 11 ZDN Sazba daně

13.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 24 minut

4.3.5
§ 11 ZDN Sazba daně

Ing. Jan Koreček

Úplné znění

Ustanovení související k § 11 ZDN

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (ZDN)

  • - § 1 – úvodní ustanovení
  • - § 2 – předmět daně z pozemků
  • - § 7 – předmět daně ze staveb a jednotek
  • - § 9 – osvobození od daně ze staveb a jednotek
  • - § 12 – místní koeficient
  • - § 12a – zaokrouhlování
  • - § 12c – zdaňovací období
  • - § 13a – daňové přiznání
  • - § 16a – obecně závazná vyhláška
Komentář

Komentář k § 11 odst. 1 písm. a) ZDN

Pod pojmem budova obytného domu zákon o dani z nemovitých věcí zahrnuje bytový dům, rodinný dům, případně obytnou část zemědělské usedlosti. V daňovém přiznání je uvedena pod písmenem "H". Základní sazba daně činí 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, je bytový dům stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budova obytného domu, která je z části obydlená nebo zcela neobydlená je chápana zákonem o dani z nemovitých věcí i nadále jako budova obytného domu. Ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu jsou v daňovém přiznáni uvedeny pod písmenem "I". Základní sazba daně činí 2 Kč za 1 m2 z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy. Za ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, jsou považovány budovy umísťované na pozemcích budov obytných domů a plní k nim funkci doplňkovou, např. chlévy, kůlny, ne však garáže. Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) ZDN se základní nebo zvýšená (za další nadzemní podlaží) sazba daně u budov obytných domů násobí koeficientem v rozmezí od 1,0 až 5,0.

V případě, že budova obytného domu slouží k podnikání na převažující části podlahové plochy nadzemní části budovy, použije se základní sazba daně ze staveb a jednotek jako u zdanitelných staveb sloužících k podnikání, uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) ZDN. U budovy obytného domu, ve kterém je nebytový prostor užívaný k podnikání (s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě) se podle § 11a odst. 1 ZDN zvyšuje daň ze staveb a jednotek o 2 Kč m2 podlahové plochy tohoto nebytového prostoru.

Příklady

Příklad

Obytný dům se nachází na území hlavního města Prahy, má dvě nadzemní podlaží, ale zastavěná plocha dalšího, tj. druhého nadzemního podlaží (100 m2) nepřesahuje 2/3 zastavěné plochy prvního nadzemního podlaží stavby, která je 200 m2. Dále budeme předpokládat, že v domě jsou nebytové prostory sloužící výlučně pro podnikání o výměře podlahové plochy 50 m2.

Výpočet:

Výměra zastavěné plochy budovy   200 m2  
Základní sazba u budovy obytného domu   2  
Počet dalších nadzemních podlaží   0  
Koeficient je na území hlavního města Prahy obcí zvýšen   5  
Výsledná sazba daně   2 x 5 = 10  
Daň ze staveb a jednotek   200 x 10= 2000 Kč  
Zvýšení daně za nebytové prostory   50 x 2 = 100 Kč  
Celková daňová povinnost ze staveb a jednotek   2000 + 100 = 2100 Kč  

Zákon o dani z nemovitých věcí u budovy obytného domu považuje za další nadzemní podlaží takové podlaží, jehož zastavěná plocha přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy prvního nadzemního podlaží. V tomto případě by výměra zastavěné plochy druhého nadzemního podlaží musela být alespoň 134 m2. Jelikož je pouze 100 m2, považuje se za jednopodlažní - přízemní obytný dům.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. b) ZDN

Jedná se například o rekreační domek, chatu, rekreační chalupu, zahrádkářská chatu nebo budovu, jejíž charakter užívání odpovídá rodinné rekreaci. V daňovém přiznání je uvedena pod písmenem "J". Základní sazba daně činí 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích, na využívání území, ve znění pozdějších předpisů se stavbou pro rodinnou rekreaci rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena. Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budovy, které plní doplňkovou funkci pro budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci, s výjimkou garáže jsou v daňovém přiznáni uvedeny pod písmenem "K". Základní sazba daně činí 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) ZDN může obec u budov pro rodinnou rekreaci stanovit koeficient 1,5, kterým se násobí základní nebo zvýšená sazba u těchto budov. Pokud se bude budově pro rodinnou rekreaci podnikat na převažující ploše nadzemních částí stavby, použije se i u této budovy základní sazba přiřazená zákonem zdanitelným stavbám sloužícím k podnikání.

Příklady

Příklad

Poplatník zdědil zahrádkářskou chatu s podkrovím o výměře 50 m2 a "zahradu" o výměře 300 m2. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí u příslušného finančního úřadu bude podávat poprvé, takže se bude jednat o "řádné" daňové přiznání. Podle zákona o dani z nemovitých věcí se za každé další nadzemní podlaží považuje nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy přízemí. Vzhledem k tomu, že zastavěná plocha podkroví nepřesahuje dvě třetiny zastavěné plochy, zvýšení základní sazby ze staveb o 0,75 Kč za 1 m2 se neuplatní.

Výpočet daně z pozemků:

Celková výměra pozemků   300 m2  
Cena pozemku za 1m2 v daném katastru je podle vyhl. č. 412/2008 Sb.   6,62 Kč  
Základ daně je podle § 5 odst. 1 ZDN součin výměry a ceny pozemku   300 x 6,62 = 1986  
Sazba daně podle § 6 odst. 1 ZDN   0,75 %  
Daň z pozemků   1986 x 0,75 x 0,01 = 15 Kč  

Výpočet daně ze staveb a jednotek:

Výměra zastavěné plochy budovy   50 m2  
Základní sazba daně ze staveb a jednotek za 1 m2   6 Kč  
Koeficient v této obci [§ 11 odst. 3 písm. b) ZDN]   1,5  
Výsledná sazba daně je   6 x 1,5 = 9  
Daň ze staveb a jednotek   50 x 9 = 450 Kč  
Místní koeficient (§ 12 ZDN)   2  
Výsledná daň ze staveb a jednotek   450 x 2 = 900 Kč  

Daň z nemovitých věcí činí celkem: 900 + 15 = 915 Kč.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. c) ZDN

U garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů a u jednotek, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, je základní sazba daně ze staveb a jednotek 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. V daňovém přiznání je uvedena garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu pod písmenem "L" a zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná jako garáž pod písmenem "V". Zákon o dani z nemovitých věcí podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) ZDN umožňuje obecně závaznou vyhláškou zavést koeficient 1,5, kterým se násobí základní sazba daně, tj. 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Pokud zdanitelná stavba garáže nebo jednotka kolaudovaná jako garáž slouží k podnikání na převažující části podlahové plochy nadzemních částí stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo upravené podlahové plochy jednotky, použije se sazba daně jako u zdanitelných staveb nebo jednotek užívané k podnikání. V případě, že má podnikatel zdanitelnou stavbu garáže zahrnutou v obchodním majetku, použije se na základě ustanovení § 11 odst. 7 ZDN sazba daně jako u zdanitelných staveb užívaných k podnikání.

Příklady

Příklad

Manželé koupili pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha o výměře 50 m2, na kterém se nachází garáž (40 m2). V případě spoluvlastnictví se podává jedno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a záleží na dohodě, který z manželů ho podá. Na první stránce daňového přiznání bude uveden jako poplatník pouze jeden z manželů.

Výpočet daně z pozemků:

Celková výměra parcely   50 m2  
Výměra pozemku ke zdanění   (50 – 40) =10 m2  
Základ daně je výměra   10  
Sazba daně   0,20  
Daň z pozemků je součin   10 x 0,20 = 2 Kč  

Protože pozemek nacházející se pod zdanitelnou stavbou není předmětem daně ze staveb a jednotek. Od celkové výměry pozemku odečteme výměru zastavěné plochy zdanitelné stavby (garáže).

Výpočet daně ze staveb a jednotek:

Výměra zastavěné plochy zdanitelnou stavbou   40 m2  
Základní sazba u garáže za 1 m2 zastavěné plochy   8 Kč  
Koeficient zaveden obcí   1,5  
Výsledná sazba daně   8 x 1,5 = 12  
Daň ze staveb a jednotek   40 x 12 = 480 Kč  

Daň z nemovitých věcí celkem činí: 480 +2 = 482 Kč.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. d) ZDN

Do druhu zdanitelných staveb a jednotek je zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka zařazena v případě, že skutečně slouží podnikání, ať už vlastníkovi nebo nájemci. Do tohoto druhu zdanitelných staveb nebo jednotek je zařazena i zdanitelná stavba nebo jednotka, jež není využívaná k podnikání, ale podnikatel ji vede v evidenci obchodního majetku.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. d) ZDN bod 1

Pro přiřazení správné sazby dané zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky je důležité vědět kromě toho, jaký druh podnikání v zemědělství podnikatel provádí, i skutečnost, zda je celá zdanitelná stavba nebo jednotka užívána k podnikání nebo pouze její část. U zdanitelných staveb a jednotek užívaných k podnikání, které slouží více druhům podnikání, se použije sazba daně odpovídající podnikání, jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemních částí zdanitelné stavby. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije nejvyšší příslušná sazba. Základní sazba daně činí 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Zdanitelná stavba užívaná pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství se v daňovém přiznání uvádí pod písmenem "M". Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro shora uvedené druhy podnikání se uvádí pod písmenem "S". Od 1. 1. 2016 platí, že pokud má podnikatel takovouto zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zahrnutou v obchodním majetku podle zákona o dani z příjmů, použije se automaticky na základě ustanovení § 11 odst. 7 ZDN sazba daně pro podnikání bez ohledu na to, zda je zdanitelná stavba fakticky užívána k podnikání.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. d) ZDN bod 2

Základní sazba 10 Kč za 1 m2 se použije u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě. Základní sazba 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy zdanitelné stavby použije pro zdanitelnou stavbu využívanou alespoň z poloviny podlahové plochy nadzemních částí stavby pro ostatní zemědělskou činnost. Ostatní zemědělská činnost spočívá např. v nakupování zemědělských produktů vytvořených prvovýrobou a jejich následném zpracování. Za situace, že není zcela zřejmé, do kterého druhu podnikání stavbu zařadit, je vhodné použít Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), zavedenou opatřením Českého statistického úřadu. Klasifikaci ekonomických činností je možné nalézt na internetových stránkách: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace). Zdanitelná stavba užívaná pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě se v daňovém přiznání uvádí pod písmenem "N". Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro shora uvedené druhy podnikání se uvádí pod písmenem "T". Od 1. 1. 2016 platí, že pokud má podnikatel takovouto zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zahrnutou v obchodním majetku podle zákona o dani z příjmů, použije se automaticky na základě ustanovení § 11 odst. 7 ZDN sazba daně pro podnikání bez ohledu na to, zda je zdanitelná stavba fakticky užívána k podnikání.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. d) ZDN bod 3

Tato sazba se uplatní u zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, které jsou užívány k podnikání v oblasti např.: s obchodní činnosti a se službami. Sem patří i podnikání jako je "nákup a prodej koní", protože se nejedná ani o zemědělskou prvovýrobou ani ostatní zemědělskou výrobou. Stavbám užívaným k ostatní druhům podnikání alespoň z poloviny podlahové plochy jejich nadzemních částí ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) ZDN přiřazuje základní sazbu 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Zdanitelná stavba užívaná pro ostatní druhy podnikání se v daňovém přiznání uvádí pod písmenem "O". Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro ostatní druhy podnikání se uvádí pod písmenem "U". Od 1. 1. 2016 platí, že pokud má podnikatel takovouto zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zahrnutou v obchodním majetku podle zákona o dani z příjmů, použije se automaticky na základě ustanovení § 11 odst. 7 ZDN sazba daně pro podnikání bez ohledu na to, zda je zdanitelná stavba fakticky užívána k podnikání.

Příklady

Příklad

Poplatník, fyzická osoba, není sám podnikatelem, vlastní čtyřpodlažní budovu, která původně byla obytným domem a po rekonstrukci se z ní stala budova s nebytovými prostory. Zastavěná plocha každého nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy, a proto za každé nadzemní podlaží se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvýší o 0,75 Kč. Prostory jsou pronajímány firmám s různým druhem podnikání, ale většina podlahové plochy budovy slouží k obchodní činnosti. Jedná se tedy o stavbu sloužící ostatním druhům podnikání.

Výpočet daně ze staveb a jednotek:

Výměra zastavěné plochy zdanitelnou stavbou   320 m2  
Základní sazba   10  
Počet dalších nadzemních podlaží   3  
Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží (zákon o dani z nemovitých věcí u staveb sloužících k podnikání považuje za další nadzemní podlaží další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy.)   2,25  
Koeficient zavedený obcí   1,5  
Výsledná sazba daně   (10 + 2,25) x 1,5 = 18,38  
Daň ze staveb a jednotek   320 x 18,38 = 5882 Kč  
Daň z nemovitých věcí (poplatník nevlastní zdanitelný pozemek)   5882 Kč  

Splátky daně – uvede se rozdělená daň z nemovitých věcí na dvě splátky, a to na částky 2941 Kč a 2941 Kč.

Komentář k § 11 odst. 1 písm. e) ZDN

Do kategorie ostatní zdanitelné stavby patří zdanitelné stavby, které nelze zahrnout do předcházejících

Nahrávám...
Nahrávám...