dnes je 17.6.2024

Input:

§ 12 ZDP - Společné příjmy a výdaje

23.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.1.1.12
§ 12 ZDP – Společné příjmy a výdaje

JUDr. Pavla Blažková

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • § 7 – příjmy ze samostatné činnosti

  • § 9 – příjmy z nájmu

  • § 10 – ostatní příjmy

 • Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona k § 7 zákona

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • § 1236 a násl. – společenství

  • § 2716 a násl. – společnost

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 33 odst. 1 – počítání času


Komentář
Komentář

Do konce roku 2013 upravovalo toto ustanovení postup, jak mají fyzické osoby, které společně podnikají nebo vykonávají jinou samostatnou výdělečnou činnost na základě uzavřené smlouvy o sdružení, rozdělovat příjmy z této společné činnosti a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů pro účely stanovení základu daně. Pokud by fyzické osobě plynuly na základě smlouvy o sdružení příjmy zahrnované do jiného dílčího základu daně, § 12 zákona by se nepoužil.

Změny od 1. 1. 2014

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo s účinností od 1. 1. 2014 ke změnám tohoto ustanovení spočívající v tom, že:

 • sem byla přesunuta úprava způsobu rozdělení příjmů a výdajů u spoluvlastníků z dřívějšího § 11 ZDP (Výpočet příjmu spoluvlastníka) a ten byl zrušen;

 • je v něm zohledněno zavedení nového institutu společnost (§ 2716 a násl. NOZ), který nahrazuje dosavadní institut sdružení bez právní subjektivity, a nového institutu společenství jmění (§ 1236 a násl. NOZ).

Společnost a společenství jmění

Společnost je rovněž útvarem bez právní subjektivity a její úprava v NOZ je podrobnější oproti úpravě sdružení bez právní subjektivity.

Právní úprava společenství jmění řeší od 1. 1. 2014 nově případy, kdy více osob má právo ke společné věci a existence tohoto společenství osob není závislá na existenci dané věci, tj. nezaniká zánikem věci (na rozdíl od spoluvlastnictví). Dopadá např. na případy společnosti, společenství dědiců, případy, kdy zanikne společné jmění manželů a není doposud vypořádáno apod.

Rozdělením příjmů a výdajů mezi jednotlivé poplatníky ze společnosti, ze spoluvlastnictví nebo ze společenství jmění rovným dílem se pro účely uplatnění výdajů rozumí, že u každého poplatníka je podíl příjmů stejný jako podíl výdajů. Jestliže jsou tedy příjmy a výdaje rozděleny mezi poplatníky stejným poměrem, může si každý z nich zvolit, zda bude uplatňovat výdaje ve skutečné (prokázané) výši nebo výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů, bez ohledu na to, jak postupují ostatní účastníci sdružení.

Pokud tato podmínka splněna není,

Nahrávám...
Nahrávám...