dnes je 17.6.2024

Input:

§ 16 PVZÚ Rezervy

16.3.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.1.2.2.15
§ 16 PVZÚ Rezervy

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 16 PVZÚ

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů

  • Český účetní standard pro podnikatele č. 012 – Rezervy

Komentář

Komentář k § 16 PVZÚ

  • Struktura rozvahové položky rezerv na straně pasiv v rozvaze v plném rozsahu:

B.   Rezervy  
  B.1.   Rezerva na důchody a podobné závazky  
  B.2.   Rezerva na daň z příjmů  
  B.3.   Rezervy podle zvláštních právních předpisů  
  B.4.   Ostatní rezervy  
  • V rozvaze ve zkráceném rozsahu, kterou může sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je z výše uvedených položek pouze položka:

B.   Rezervy  

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

Instrumenty zásady opatrnosti jsou rezervy, opravné položky a odpisy majetku.

Rezervy jsou určeny

  • k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a

  • u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale

  • není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání.

Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv.

1. Rezerva na důchody a podobné závazky

V případě, že účetní jednotka má povinnost vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem, potom vytváří a vykazuje tuto rezervu.

2. Rezerva na daň z příjmů

S účinností od účetního období 2012 bylo zpřesněno ustanovení týkající daňových pohledávek vůči státu. V případě, že účetní jednotka zaúčtuje rezervu na daň z příjmů a přitom platí

Nahrávám...
Nahrávám...