dnes je 17.6.2024

Input:

§ 18a ZDP Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

2.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.1.2.4
§ 18a ZDP Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 20
  • - § 118 až 418
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 17a
  • - § 19b
  • - § 20
  • - § 38mb
Komentář

Komentář k § 18a ZDP

Toto ustanovením řeší daňová specifika neziskových alias veřejně prospěšných poplatníků ohledně předmětu zdanění. Rozlišují se přitom dvě skupiny veřejně prospěšných poplatníků:

 • s úzkým základem daně, jejichž předmětem zdanění jsou pouze některé druhy příjmů,

 • s širokým základem daně, jejichž předmětem zdanění jsou všechny příjmy kromě investičních dotací.

Většina "neziskových organizací" je v kategorii poplatníků s úzkým základem daně, u nichž platí tato pravidla:

 • předmětem daně jsou vždy:

  • - příjmy z reklam,
  • - členské příspěvky,
  • - úroky a
  • - nájemné (s výjimkou příjmů z nájmu státního majetku);
 • předmětem daně nejsou:

  • - příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud na ně vynaložené výdaje (náklady) jsou vyšší,
  • - dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů (státu, kraje, obce, EU),
  • - podpora z Vinařského fondu,
  • - výnos daně, poplatku apod. plynoucí obci nebo kraji,
  • - úplata, která je příjmem státního rozpočtu za převod, užívání, nájem a prodej státního majetku,
  • - příjmy církví a náboženských společností z bezúplatného nabytí věci v rámci tzv. církevních restitucí.

Nejvýznamnější věcná změna – od roku 2014 – se týkala úroků z běžného účtu, které jsou nově podrobeny dani. K tomu dvě poznámky. Nový občanský zákoník již nepracuje s termínem běžný účet, ale pouze účet, a je tak velmi složité vymezit obsah účtu srovnatelného s dosud používaným běžným účtem. Přičemž u neziskových poplatníků s úzkým základem daně jsou úroky z účtu – běžného, vkladového, spořícího případně dalšího obdobného účtu – nově zdaňovány speciální sazbou 19 % srážkové daně, což najdeme v § 36 odst. 9 ZDP. Uplatnění srážkové daně na tento druh příjmů se týká pouze veřejně prospěšných poplatníků s úzkým základem daně a rovněž společenství vlastníků jednotek (které již nepatří mezi "neziskovky"). Důvodem je zjednodušení jejich administrativy, pokud totiž nemají jiný zdanitelný příjem, pak nemusejí podávat daňová přiznání.

§ 18a odst. 5 ZDP upravuje předmět daně veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně – veřejné VŠ, veřejné výzkumné instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti a ústavy, u nichž jsou předmětem daně všechny příjmy (s výjimkou investičních transferů). Takže u nich je nově od roku 2014 předmětem daně také příjem z úroků z vkladů na účtu, který nepodléhá srážkové dani. Tito poplatníci ke všem zdanitelným příjmům mohou standardně uplatnit daňově uznatelné výdaje/náklady a nemusejí tak již složitě klíčovat k příjmům, které nejsou předmětem daně, související výdaje/náklady.

Od roku 2015 bylo doplněno, že v případě poskytovatelů zdravotních služeb spadají mezi veřejně prospěšné poplatníky se "širokým" základem daně již nově pouze ti z nich, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění p. p. V souladu s § 11 zákona č. 372/2011 Sb., je totiž možno v určitých případech poskytovat zdravotní služby také bez patřičného oprávnění, například v zařízeních sociálních služeb apod.

Poznamenejme, že většina veřejně prospěšných poplatníků s úzkým základem daně může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 ZoÚ, § 13a ZoÚ, § 38a ZoÚ a v souladu s

Nahrávám...
Nahrávám...