dnes je 24.5.2024

Input:

§ 2 PVZÚ

2.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

10.1.1.2
§ 2 PVZÚ

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 2 PVZÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • - § 1 odst. 2 písm. a) a b), d) až i) a l) – na které účetní jednotky se vytahuje zákon o účetnictví
  • - § 16 – ostatní ustanovení o účetních knihách
  • - § 19a – použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky
  • - § 23a – použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci
  • - § 27 – způsoby oceňování
  • - § 31 – úschova účetních záznamů
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ)

  • - § 14a – kapitálové fondy
  • - § 39 – základní informace v příloze v účetní závěrce
  • - § 51 až 53a – oceňovací rozdíly
  • - § 54 a 54a – ocenění majetku a závazků
  • - § 55 – postup tvorby a použití opravných položek
  • - § 57 – postup tvorby a použití rezerv
  • - § 58 – vzájemné zúčtování
  • - § 60 – metoda kurzových rozdílů
  • - § 69 – ustanovení přechodná a závěrečná
Komentář

Komentář k § 2 PVZÚ

Jde o ustanovení vymezující účetní jednotky, na které se PVZÚ vztahuje, a na které se naopak nevztahuje a dále jsou zde specifikována základní pravidla vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Komentář k § 2 odst. 1 PVZÚ

Účetní jednotky, na které se ustanovení PVZÚ vztahuje, jsou podle citovaného paragrafu ZoÚ, tj. § 1 odst. 2 písm. a) a b), d) až i) a l):

 • Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR [písm. a)].

 • Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů, tj. ty, které nejsou právnickou osobou, ale v zemi jejich původu jsou účetní jednotkou [písm. b)].

 • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku [písm. d)].

 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku [písm. e)].

 • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí [písm. f)].

 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l); [písm. g)].

 • Ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis [písm. h)].

 • Svěřenské fondy podle občanského zákoníku – s účinností od 1. 1. 2014 [písm. i)].

 • Ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu [písm. l)].

Pro doplnění – vynechaná písmena citovaného § 1 odst. 2 ZoÚ – tj. písm. c), j) a k) – představují účetní jednotky, na které se vztahují jiné prováděcí vyhlášky, jedná se o:

 • Organizační složky státu [písm. c)].

 • Fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření – s účinností od 1. 1. 2014 [písm. j)].

 • Investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy – s účinností od 1. 1. 2014 [písm. k)].

Komentář k § 2 odst. 2 PVZÚ

Účetní jednotky, na které se ustanovení vyhlášky nevztahuje, jsou výjimky z vyjmenovaných účetních jednotek v § 1 odst. 2 písm. a) a b), d) až i) a l) ZoÚ, jedná se o:

 • účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 19a ZoÚ),

 • konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 23a ZoÚ).

Tyto účetní jednotky použijí pro sestavení účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie.

Ministerstvo financí vydalo POKYN D–295 v souvislosti se zjištěním základu daně z příjmů u účetních jednotek, které jsou povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. V souladu s tímto pokynem je poplatník, který sestavuje účetní závěrku podle

Nahrávám...
Nahrávám...