dnes je 17.6.2024

Input:

§ 23 ZDPH - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

1.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.5.23
§ 23 ZDPH - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 13 - Dodání zboží

  • § 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu

Vztah k dalším předpisům

 • - Směrnice Rady 2006/112 ES
 • - Nařízení Rady 952/2013 kterým se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů

§ 23 je stanoveno, kdy je při dovozu zboží uskutečněno zdanitelné plnění a kdy vzniká povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

K § 23 odst. 1

V odst. 1 jsou stanoveny jednotlivé případy, kdy podle okolností vzniká při dovozu zboží zdanitelné plnění.

Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká:

 1. propuštěním zboží do celního režimu volného oběhu,
 2. propuštěním zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo do režimu konečného užití,
 3. nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro vstup zboží, které není zbožím EU, na území EU, dočasné uskladnění, celní režim tranzitu, celní režim uskladnění, celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, celní režimu zušlechtění nebo nakládání se zbožím, které není zbožím EU,
 4. nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím EU, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití.

Celními předpisy se v tomto ustanovení rozumí zejména celní kodex Unie ve znění pozdějších předpisů, společný celní sazebník nebo právní předpisy Unie o systému Unie pro osvobození od cla.

Pojmy "zboží Evropské unie" nebo "zboží, které není zbožím Evropské unie" jsou pojmy vyjadřující celní status zboží (viz čl. 5 celního kodexu EU). Zbožím Evropské unie je zboží zcela získané na celním území Unie, k němuž nebylo přidáno zboží dovezené ze zemí či území mimo EU, zboží přepravené na území EU a propuštěné do volného oběhu, zboží zcela získané nebo vyrobené na celním území EU z výše uvedeného zboží (viz čl. 5 bod 23 celního kodexu EU).

Zbožím, které není zbožím Evropské unie je zboží jiné než uvedené v bodu 23 (viz výše) nebo zboží, které ztratilo svůj celní status zboží EU (viz čl. 5 bod 24 celního kodexu EU). Toto zboží je po jeho přepravení do EU pod celním dohledem.

K § 23 odst. 2

Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno příslušného celního režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň (např. do celního režimu volný oběh), vzniká povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží za zdaňovací období, kdy bylo zboží do příslušného celního režimu propuštěno.

K § 23 odst. 3

V ustanovení odst. 3 je stanoveno, že plátce je povinen při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla přiznat nebo zaplatit daň v plné výši, jako by zboží bylo propuštěno do režimu volného oběhu. Totéž pravidlo pro neplátce je stanoveno v odst. 5.

Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu propuštěno zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla, je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.

K § 23 odst. 4

Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží, které mělo být následně dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani (dle § 71g zákona), je plátce

Nahrávám...
Nahrávám...