dnes je 1.12.2022

Input:

252/1997 Sb., Zákon o zemědělství, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 252/1997 Sb., Zákon o zemědělství, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 24. září 1997
o zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
ruší § 3
307/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění § 2 odst. 1
128/2003 Sb.
(k 4.6.2003)
mění celkem 8 novelizačních bodů
128/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3
128/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 2 odst. 1 písm. e),
vkládá § 2a až 2d
128/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 2 odst. 1 písm. a) a b) (pozbytí platnosti)
ÚZ 247/2003 Sb.
 
 
85/2004 Sb.
(k 19.2.2004)
mění, viz čl. I body 1 až 5 a 7 až 9 novely
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá § 2e až 2h, v § 5 doplňuje odst. 4 až 6, nová přechodná ustanovení
317/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v § 2c doplňuje odst. 7
94/2005 Sb.
(k 28.2.2005)
vkládá § 4b
441/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
mění 56 novelizačních bodů,
též ruší přílohu,
nová přechodná ust. a též mění přechodná ust. novely č. 85/2004 Sb.
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst. 3 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 5e
ÚZ 4/2006 Sb.
 
 
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění v § 2f odst. 6 a 7, v § 5 odst. 10, v § 2g vkládá odst. 4
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
nález ÚS
409/2006 Sb.
(k 18.8.2006)
ruší v § 2e odst. 1 písm. c) a v § 2e odst. 5
nález ÚS
409/2006 Sb.
(k 30.6.2007)
ruší § 2e odst. 1 písm. d), § 2f odst. 2 písm. b), § 2f odst. 3 písm. c), § 2f odst. 8 a v § 2f odst. 4 písm. c) ruší slova „a c)”
35/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
vkládá § 2da a v § 3 odst. 8;
ruší v § 4 odst. 8 písm. h);
nové přechodné ustanovení
95/2009 Sb.
(k 14.4.2009)
mění § 2da odst. 3
109/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 4 ruší odst. 8 až 12
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 291/2009 Sb.
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; celkem 107 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
291/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2fb
ÚZ 385/2009 Sb.
 
 
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 2fa odst. 3 písm. d)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 4c odst. 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 4a a § 4c
179/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; celkem 112 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 3 odst. 3, § 3g odst. 13 a § 4c odst. 2
371/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2i
26/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 2da a § 3p odst. 2
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2fb odst. 1 a 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 5a a § 5b
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
208/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 5 odst. 1 písm. d)
208/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2d, § 2e, § 2f, § 2fa, § 2fb, § 2g, § 3a, § 3ab, § 3g, § 3n, § 3o; nové přechodné ustanovení
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 odst. 9
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 2fb a § 3a a ruší § 3r
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 2f odst. 3 písm. i)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je
a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;
b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny,
c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,
d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.
§ 2
Úloha státu v zemědělství
(1) Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že
a)  a b) (písmena pozbyla platnosti k 1.5.2004 viz zák. 128/2003 Sb. čl. IV, bod 4)
c) poskytuje daňové úlevy
1. při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,1)
2. při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,1)
3. při nabývání produkčních kvót,
d) vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro
1. zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu,2)
2. komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu,3)
e) provádí opatření v rámci
1. společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami a přímých podpor,
2. Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství,
3. programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,
f) Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci programů spolufinancovaných Evropskou unií.
(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména
a) evidenci zemědělských podnikatelů,
b) evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů,
c) evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele,
d) společný zemědělský registr,
e) ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění a plemenitbě,
f) rámec pro provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.
§ 2a
Společné organizace trhu a přímé podpory
(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o fungování Evropské unie.
(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí
a) ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie včetně jejích protokolů,
b) ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o fungování Evropské unie nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo
Nahrávám...
Nahrávám...