dnes je 23.4.2024

Input:

§ 26 Daňový doklad

18.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.6.26
§ 26 Daňový doklad

Ing. Olga Hochmannová

§ 26
Daňový doklad

 1. (1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.
 2. (2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
 3. (3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
 4. (4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 27 – § 34

  • § 37

  • § 73

Směrnice Rady 2006/112 ES čl. 217–249

Do § 26 zákona je novelou od 1. 1. 2013 přesunuta definice daňového dokladu, elektronického daňového dokladu a určení odpovědnosti za správnost daňového dokladu.

Ustanovení, která byla v dosavadním znění § 26 zákona, byla novelou většinou přesunuta do jiných paragrafů.

Níže uvádíme přehled ustanovení, do nichž byla přesunuta dosavadní ustanovení § 26:

Dosavadní ustanovení § 26:

Novela zákona od 1. 1. 2013:

§ 26 odst. 1 lhůta pro vystavení § 28 odst. 3–4
§ 26 odst. 2 souhrnný daňový doklad § 31b
§ 26 odst. 3 zmocnění vystavit daňový doklad § 28 odst. 5
§ 26 odst. 4 elektronický daňový doklad § 26 odst. 2–3
§ 26 odst. 5 odpovědnost za vystavení daňového
dokladu
§ 26 odst. 4
§ 26 odst. 6 povinnost uvádět odděleně základ daně
a daň za plnění podléhající různým
sazbám daně pro souhrnný daňový doklad
§ 31b
§ 26 odst. 7 povinnost zajistit překlad do českého jazyka § 35

K § 26 odst. 1

Dle odst. 1 je daňovým dokladem písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH (pod pojmem písemnost se rozumí i elektronická podoba dokladu – viz níže).

Tato formulace může vyvolat otázky, zda doklad musí splňovat všechny podmínky stanovené v zákoně, aby byl daňovým dokladem a zda doklad, který veškeré podmínky nesplňuje, např. nemá všechny předepsané náležitosti, je daňovým dokladem a může z něj být uplatněn odpočet daně. K tomu lze uvést, že v novelizovaném znění zákona zůstává v platnosti § 73 odst. 5, který umožňuje prokázat nárok na odpočet daně jiným způsobem, pokud doklad nemá všechny předepsané náležitosti daňového dokladu. Případné chybějící náležitosti daňového dokladu tedy nemohou být ani po novelizaci zákona samy o sobě důvodem k neuznání nároku na odpočet daně.

K § 26 odst. 2

Dle odst. 2 může mít daňový doklad listinnou nebo elektronickou podobu. Tato formulace má zajistit, aby elektronické daňové doklady měly rovnocenné postavení s doklady v listinné podobě. Pokud se jedná o zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů, pravidla jsou stanovena v novelizovaném § 34 zákona, u elektronických daňových dokladů již není vyžadován pouze elektronický podpis nebo značka jako jediný způsob zajištění.

K § 26 odst. 3

Dle odst. 3 je daňový doklad dokladem v elektronické podobě, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě, tj. s jeho vystavením a doručením v elektronické podobě, musí souhlasit příjemce plnění.

K § 26 odst. 4

Odpovědnost za vystavené daňové doklady je upravena v novelizovaném zákoně obdobně jako dosud – odpovědnost za správnost údajů na daňovém dokladu nese osoba, která uskutečňuje plnění.

Novelou bylo změněno znění celé části zákona o DPH, která upravuje daňové doklady. Do

Nahrávám...
Nahrávám...