dnes je 15.7.2024

Input:

294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
84/2016 Sb.
(k 21.3.2016)
mění úvodní větu, § 20 a přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 8
509/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy č. 8 a 13
386/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 a přílohy; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1
Svislé dopravní značky
Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§ 1
Provedení svislých dopravních značek
(1)  Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.
(2)  Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.
(3)  Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.
(4)  Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.
§ 2
Umístění svislých dopravních značek
(1)  Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
(2)  Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace.
(3)  Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce”, „Konec stezky pro chodce”, „Stezka pro cyklisty”, „Konec stezky pro cyklisty”, „Stezka pro chodce a cyklisty společná”, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné”, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená”, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené”, „Stezka pro jezdce na zvířeti”, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti” a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
(4)  Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.
(5)  Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.
(6)  Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost”, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou
Nahrávám...
Nahrávám...