dnes je 1.6.2020

Input:

379 - Jiné dluhy

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

379 – Jiné dluhy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde především neobchodní krátkodobé dluhy, např. dluhy z odpovědnosti za způsobenou škodu, dluhy z celního dluhu, dluhy z vkladů do obchodních korporací do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, krátkodobé úvěry poskytnuté nebankovními institucemi. Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 24, 25, 27 ZoÚ, § 18, 58, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.7. – Jiné závazky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P,
BÚ  
Přijetí zápůjčky od jiné účetní jednotky, cizí osoby, nebankovní instituce  211,
221  
379   
2.  VZ  Zaúčtování dluhu při způsobené škodě:    Škoda – § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Škoda dle ZDP – § 25 odst. 2 ZDP 
a) při informaci o přesné výši dluhu  548  379  ČÚS 017  
b) pokud neznáme přesnou výši  548  389   
3.  VZ  Zúčtování náhrad za omezení vlastnických práv a majetkové újmy při pořízení dlouhodobého majetku  042  379   
4.  VZ  Předpis pojistného (smlouva o pojistném)  568, 
(548)  
379  Hrazené pojistné je daňově uznatelným nákladem, jen pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen.  
5.  VZ  Předpis úroků z poskytnutí zápůjčky od jiné právnické či fyzické osoby, od společníků obchodní korporace  562  379  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP
ČÚS 019  
6.  VZ  Předložení emitovaného dluhopisu k proplacení:      
a) dlouhodobého  473  379   
b) krátkodobého  241  379   
7.  VZ  Clo při dovozu ze třetí země:     
a) dlouhodobého hmotného majetku  042  379   
b) materiálu (způsob účtování A)  111, 
(112)  
379   
c) materiálu (způsob účtování B)  501  379   
d) zboží (způsob účtování A)  131, 
(132)  
379   
e) zboží (způsob účtování B)  504  379   
f) zvířat (způsob účtování A)  124  379   
g) zvířat (způsob účtování B)  501  379   
8.  VZ  Odměny členům orgánů obchodní korporace  523  379  § 6 odst. 1 písm. c) ZDP 
9.  VZ  Srážka ze mzdy ve prospěch jiných fyzických a právnických osob:     
a) u zaměstnanců  331  379   
b) u společníků a členů družstva  366  379  ČÚS 017  
10.  P,
BÚ  
Zaúčtování úhrady dluhu  379  221,
211  
 
11a.  VZ  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  379  ČÚS 019,
§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Daňově uznatelným nákladem jsou, jen pokud byly zaplaceny.