dnes je 18.6.2024

Input:

§ 38 ZDP Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů

27.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

3.1.3.9.39
§ 38 ZDP Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů

Ing. Miloš Hovorka

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 38 ZDP obecně

Zákonem č. 349/2023 Sb. (tzv. "konsolidační balíček") dochází s účinností od 1. 1. 2024 k úpravám v § 38 ZDP (nově opatřeným nadpisem "Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů") a to v návaznosti na změny (dané od tohoto data a také tímto zákonem) v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z nichž mimo jiné vyplývá, že pokud se nejedná o vybranou účetní jednotku a účetní jednotku vedoucí jednoduché účetnictví (jejich měnou účetnictví je vždy česká měna), měnou účetnictví může být česká měna, nebo jiná měna, pokud je funkční měnou účetní jednotky a jedná se o 1. euro, 2. americký dolar, nebo 3. britskou libru. Přitom funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí, přičemž způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví stanovují prováděcí účetní předpisy (například z § 61d PVZÚ vyplývá, že funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie). Technické možnosti systému pro správu daní zatím umožňují uvádět v přiznání k dani z příjmů hodnoty pouze v české měně a stejně tak například v přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolním hlášení.

Ustanovení související k § 38 odst. 1 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 16b – Zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob
  • - § 21a – Zdaňovací období daně z příjmů právnických osob
  • - § 38 odst. 5 a 6 – Co se rozumí kurzem pro přepočet daně
  • - § 38 odst. 7 – Co se rozumí jednotným kurzem
  • - § 38ma – Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušné navazující provádějící vyhlášky a České účetní standardy

Komentář

Komentář k § 38 odst. 1 ZDP

Odstavec 1, jehož nové znění je dáno s účinností od 1. 1. 2024 zákonem č. 349/2023 Sb., upravuje přepočet cizí měny na českou měnu, přičemž úprava v písmenu a) se týká poplatníka, který je účetní jednotkou podle ZoÚ a úprava v písmenu b) se týká poplatníka, který touto účetní jednotkou není. V písm. a) se bod 1 týká pouze poplatníka, jehož měnou účetnictví je česká měna a položky pro výpočet daně, o které se účtuje. Jednoduše řečeno, v tomto případě i pro daňové účely (stejně jako do 31. 12. 2023) platí kurs použitý v účetnictví a poplatník žádný další přepočet u této položky pro daňové účely neprovádí. V písm. a) se bod 2 týká všech poplatníků, kteří jsou účetní jednotkou a položky pro výpočet daně, o které se neúčtuje (může jít například o bezúplatný příjem v cizí měně, o kterém se neúčtuje). Přepočet cizí měny na českou měnu se u této položky provede kursem pro přepočet daně (definovaným v odstavcích 5 a 6) pro poslední den vymezeného období a takto přepočtená položka se uvede v přiznání k dani z příjmů. V písm. b) je poplatníkovi, který není účetní jednotkou, dáno právo volby pro přepočet cizí měny na českou měnu a to buď podle bodu 1. kursem pro přepočet daně nebo podle bodu 2. jednotným kursem definovaným v odstavci 7.

Ustanovení související k § 38 odst. 2 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 36 – Zvláštní sazba daně
  • - § 38 odst. 5 a 6 – Co se rozumí kurzem pro přepočet daně
Komentář

Komentář k § 38 odst. 2 ZDP

Odstavec 2 stanovuje postup při přepočtu (na českou měnu) daně z úroků z účtu a z vkladního listu plynoucích v cizí měně, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP (základ daně se nepřepočítává – ten je podle § 36 ZDP stanoven v cizí měně). Zákonem č. 349/2023 Sb. je s účinností od 1. 1. 2024 v tomto ustanovení změna terminologického charakteru, ze které vyplývá, že při přepočtu daně se použije kurz pro přepočet daně (definovaný v odstavcích 5 a 6) a nikoliv směnný kurz vyhlášený Českou národní bankou.

Ustanovení související k § 38 odst. 3 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 36 – Zvláštní sazba daně
  • - § 38 odst. 5 a 6 – Co se rozumí kurzem pro přepočet daně
  • - § 38c – Plátce daně
  • - § 38e – Zajištění daně
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušné navazující provádějící vyhlášky a České účetní standardy

Komentář

Komentář k § 38 odst. 3 ZDP

Odstavec 3 stanovuje postup při přepočtu (na českou měnu) základu daně pro zvláštní sazbu daně podle § 36 ZDP vztahující se na příjmy plynoucí v cizí měně, s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 2. Zákonem č. 349/2023 Sb. je s účinností od 1. 1. 2024 v tomto ustanovení změna, ze které vyplývá, že při přepočtu základu daně se použije kurz použitý v účetnictví nebo kurz pro přepočet daně (definovaný v odstavcích 5 a 6), není-li kurz použitý v účetnictví uplatnitelný pro přepočet toho příjmu na českou měnu (doplnění tohoto kurzu souvisí se zavedením možnosti jako měnu účetnictví používat jinou než českou měnu, přičemž kurzy podle novelizovaného ZoÚ upravují vždy přepočet z jiné měny na měnu účetnictví). Od 1. 1. 2024 je tímto zákonem dále nové to, že se toto ustanovení vztahuje na všechny poplatníky a nikoliv jen na daňové nerezidenty a to, že podle tohoto ustanovení se obdobně postupuje i při přepočtu příjmu plynoucího v cizí měně, ze kterého se sráží zajištění daně podle § 38e ZDP, na českou měnu. Důvodem je, že zajištění daně, stejně jako daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, budou i nadále vypočítávány v české měně a bylo třeba stanovit způsob, jakým se zajištění daně provede v případě příjmů plynoucích v cizí měně. Postupuje se tedy obdobně, jako v případě tohoto odstavce u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu plynoucího v cizí měně, to znamená, že příjem plynoucí v cizí měně, ze kterého se sráží zajištění daně, se přepočte na českou měnu buď kurzem použitým v účetnictví (je-li měnou účetnictví česká měna) nebo kurzem pro přepočet daně (nelze-li kurz použitý v účetnictví použít, jelikož měnou účetnictví je cizí měna).

Upozornění na možné chyby

Upozornění na možné chyby

Přehlédnutí rozšíření použitelnosti tohoto odstavce na všechny poplatníky a na zajištění daně.

Ustanovení související k § 38 odst. 4 ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 38 odst. 5 a 6 – Co se rozumí kurzem pro přepočet daně
  • - § 38h – Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • - § 38ch – Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických
Nahrávám...
Nahrávám...