dnes je 22.5.2024

Input:

§ 38u ZDP

28.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4.1.24
§ 38u ZDP

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38u ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 3
  • - § 4a
  • - § 10 odst. 1 písm. n)
  • - § 18
  • - § 19b
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 141 až 144
  • - § 148
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 2068 až 2078
Komentář

Komentář k § 38u ZDP

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů s účinností od 1. 1. 2014 zrušilo mimo jiné zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Přičemž současně byl předmět zrušené daně dědické a daně darovací nově začleněn (inkorporován) do předmětu daní z příjmů.

Připomeňme si, že do konce roku 2013 byly vyloučeny z předmětu daní z příjmů příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů. Což se ale netýkalo některých příjmů fyzických osob souvisejících s jejich zaměstnáním nebo "podnikáním" (vyjma lékařů, provozovatelů škol a zařízení na ochranu opuštěných či ohrožených zvířat).

Od 1. 1. 2014 padlo vyloučení příjmů z dědictví a darů z předmětu daní z příjmů, takže jím nově obecně podléhají i bezúplatné příjmy. Současně ale byl zájem zachovat dosti široce pojaté osvobození příjmů z dědictví a darů, jak je upravoval do konce roku 2013 zrušený zákon č. 357/1992 Sb., ve znění p. p. A to zejména u příjemců z řad fyzických osob a u tzv. neziskových organizací. Proto najdeme v ZDP nyní poměrně pestrou paletu osvobození bezúplatných příjmů od daní z příjmů (zejména z dědictví a dárci blízkých fyzických osob).

Nicméně i přes mnoho osvobozujících titulů zůstává řada příjmů z darů zdanitelným příjmem. Zejména, pokud souvisí s podnikatelskou činností (u fyzické nebo právnické osoby) anebo se zaměstnáním obdarovaného. Takovéto zdanitelné dary proto musí příjemce zahrnout do základu daně z příjmů a standardně zdanit.

Jak ale bylo předesláno, nový občanský zákoník umožňuje odvolání daru pro nouzi. Přesně vyjádřeno:

 • "Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě.

 • Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. (...).

 • Právo odvolat dar nemá dárce, který si

Nahrávám...
Nahrávám...