dnes je 30.11.2023

Input:

§ 49 ZDPH - Sazby daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

29.12.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.8.49
§ 49 ZDPH - Sazby daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • - § 4 - Základní pojmy
 • - § 47 - Sazba daně u zdanitelného plnění
 • - § 48 - Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení
 • - příloha č. 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně
 • - Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Na základě Směrnice mohou členské státy uplatňovat sníženou sazbu daně u tzv. staveb pro sociální bydlení. Proto byla v zákoně stanovena definice staveb pro sociální bydlení. U těchto staveb je možné uplatňovat první sníženou sazbu daně (15 %) při jejich výstavbě i při jejich převodu (do stanovené lhůty 5 let nebo 3 roky, po uplynutí této lhůty jsou již osvobozeny od daně – viz § 56 ZDPH).

K § 49 odst. 1 a 2

První snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení a při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba mění na stavbu pro sociální bydlení.

Výčet staveb pro sociální bydlení je stanoven v § 48 odst. 5 zákona.

K § 49 odst. 3

První snížená sazba daně se uplatní také při dodání

 • - stavby pro sociální bydlení
 • - pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení
 • - práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení
 • - jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než prostor pro sociální bydlení.

Jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, první sníženou sazbu DPH lze uplatnit jen u stavebních a montážních prací, nikoli o jakýchkoli jiných činností, i když souvisejí s výstavbou staveb pro sociální bydlení. Sníženou sazbu daně tak nelze uplatnit u

 • samostatně poskytnutých činností nezbytných k přípravě a realizaci stavebních děl  

 • zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou samostatně poskytnuté průzkumné, projektové, geologické, geodetické a kartografické práce včetně samostatně poskytnutých inženýrských prací jako například revize.

 • Prodeje samotného stavebního pozemku pro bytovou výstavbu nebo sociální bytovou výstavbu

 • (Pouze pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, u které se uplatňuje při převodu 15 % DPH, podléhá také 15 %).

Změny ve srovnání s úpravou před novelou

Novelou byla ustanovení dřívějšího § 48 a 48a ZDPH upravena a přesunuta do nových § 48 a 49. Původní § 48a ZDPH byl zrušen. Zůstaly přitom zachovány základní principy – že 15 % sazbu DPH lze uplatnit u stavebních a montážních prací při opravách, úpravách a změnách již existujících staveb pro bydlení (sociálních i jiných než sociálních ), zatímco při výstavbě a převodu nových staveb lze uplatnit 15 % jen u výstavby a převodu nových staveb pro sociální bydlení.

Přitom byla jednotlivá ustanovení rozdělena tak, že do § 48 byla shrnuta ustanovení týkající se stavebních a montážních prací na již existujících stavbách pro bydlení (tj. při úpravách, opravách a změnách dokončených staveb pro bydlení) a do § 49 byla nově vložena ustanovení týkající se výstavby a převodu nových staveb pro sociální bydlení.

K § 49 odst. 1

Do § 49 odst. 1 bylo novelou přesunuto z dosavadního § 48a ZDPH pravidlo, že u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou (nových) staveb pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba DPH, tj. 15 %.

Obdobně i další pravidla stanovená dosud § 48a ZDPH zákona byla přesunuta do nového § 49 a v návaznosti na to byl § 48a ZDPH zrušen.

K § 49 odst. 2

Novelou bylo do odst. 2 vloženo, že 15 % sazba DPH se uplatní i u stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení (např. přestavba bývalého průmyslového objektu na bytový dům se sociálními byty (obytnými prostory).

K § 49 odst. 3

Odst. 3 po novele obsahuje výčet plnění souvisejících se stavbou pro sociální bydlení, u nichž lze také uplatnit 15 % sazbu DPH.

Jedná se nejen o samotnou stavbu pro sociální bydlení, ale i pozemek, jehož

Nahrávám...
Nahrávám...