dnes je 20.4.2024

Input:

501 - Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B)

4.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

501 – Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.

Při uplatnění způsobu A se účtují v průběhu účetního období pořizované zásoby materiálu do zásob na účet 112 a do nákladů na účet 501 se účtují zásoby až při jejich výdeji a spotřebě.

Při uplatnění způsobu B se účtují v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu materiálu, přímo do spotřeby na účet 501 a při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky zásob materiálu na skladě převedou ze zásob do spotřeby na účet 501 a konečné stavy zásob materiálu se podle skladové evidence zaúčtují jako snížení nákladů a převedou se na sklad materiálu na účet 112.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Zásoby – materiál, Škody

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, 019

Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Základní operace při účtování způsobem A

ČÚS 015
1. S,
VZ
Výdej materiálu do spotřeby v případě použití pevné ceny:

Podrobněji o oceňovacích technikách v části 1xx.
a) předem stanovená cena (tzv. pevná cena) pořízení 501 AÚ 112 AÚ
b) odchylka od skutečné ceny pořízení + (–) 501 AÚ + (–) 112 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.
c) náklady s pořízením související 501 AÚ 112 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.
2. S, VZ Výdej materiálu ze skladu do spotřeby v případě vyskladnění metodou váženého aritmetického průměru nebo metodou FIFO 501 112
3. PF,
P,
VZ
Nákup materiálu zaúčtovaný přímo do spotřeby 501 321,
211,
335
Účetní jednotka rozhodně vnitřním předpisem o druzích materiálu, který je při pořízení účtován přímo do spotřeby, tedy bez zaúčtování na sklad. Vždy se tak děje se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu. Jde například o čisticí prostředky, kancelářský materiál, pohonné hmoty, knihy apod.
4. S Výdej drobného hmotného majetku (o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným movitým majetkem, ale zásobou) ze skladu do spotřeby 501 112
5. S Zúčtování vráceného materiálu předaného k přezkoušení – 501,
112

6. S Zúčtování převzatého výrobního odpadu z výroby na sklad – 501,
112

7. S Vyúčtování výsledků inventarizace:

ČÚS 007, § 29–30 ZoÚ
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků 501 112 Účetní jednotka musí mít interní směrnici se zdůvodněním výše norem přirozených úbytků.
ČÚS 007
b) manka a škody nad normu 549 112 Výjimečně se užívá účet 547 (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
c) přebytek materiálu 112 648
d) přebytek nakoupených zásob, pokud k němu došlo chybným účtováním při vyskladnění (záměna druhů materiálu) 112 501 ČÚS 007
8. S Výdej materiálu pro jiné účely než ke spotřebě:


a) užitého pro reprezentační účely 513,
501
112 Náklady na reprezentaci *) jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (513/343). Pokud však půjde o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad se zaúčtováním na účet 501.
b) předaného jako dar (nepeněžní plnění) 543 112 § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP

Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé ( 543/343).

ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
c) průkazná likvidace materiálu z důvodu nepotřebnosti 548 112 Pokud došlo k prokazatelně provedené likvidaci zásob materiálu, jde podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP o daňově uznatelný náklad. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.
Účtování materiálu přímo do spotřeby u způsobu A účtování


9. P,
VZ
Nákup drobného materiálu za hotové, o kterém účetní jednotka rozhodla, že je účtován přímo do spotřeby:

ČÚS 015
a) cena pořízení 501 211
b) vedlejší náklady 501 211
c) spotřeba materiálu nakoupeného ze zálohy (závdavku) poskytnuté zaměstnanci 501 335
10. P Nákup knih a časopisů za hotové, předplatné placené v hotovosti 501 211
11. VZ,
P
Spotřeba pohonných hmot nakoupených:


a) ze záloh k vyúčtování 501 335
b) v hotovosti 501 211
12. P Nákup kancelářských potřeb a propagačního materiálu 501 211
13. P Nákup pohonných hmot do služebního vozidla, u kterého je uplatněn paušál 501.9 211 **) V případě, že je u vozidla uplatněn paušál, je nákup pohonných hmot daňově neúčinným nákladem. Plátce DPH může uplatnit daň na vstupu.
Základní operace při účtování způsobem B

ČÚS 015
1. PF,
P
Nákup materiálu na základě dodavatelské faktury, za hotové 501 321,
211
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. PF,
P
Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny:


a) externí doprava, provize, pojistné 501 321,
211

b) clo 501 379
c) DPH u neplátce 501 321 U plátce DPH: 343/321.
3. VZ Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady (doprava, náklady na zpracování apod.) 501 586 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. VZ Aktivace materiálu vlastní výroby, ocenění vlastními náklady, spojenými s pořízením 501 585,
586
Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ.
5. VZ Materiál pořízený jiným způsobem než nákupem:


a) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného movitého majetku 501 648
b) renovace náhradních dílů ve vlastní režii 501 586
c) pořízení materiálu získaného darem 501 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".

ČÚS 015
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
d) pořízení materiálu při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 501 353,
378
§ 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
e) pořízení převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 501 491 ČÚS 018
6. VZ Převod mezi nákladovými účty při prodeji materiálu 542 501 Následuje vystavení faktury (viz účet 642).
7. VZ Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu pro reprezentaci 513 501 Pokud skutečně jde o reprezentaci a ne o reklamní předmět, je účet 513 daňově neuznatelný. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (513/343).

Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad a převod na účet 513 by neproběhl.
8. VZ Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu jako daru (nepeněžního plnění) 543 501 U darů (nepeněžních plnění) je nutné posoudit podle § 15 odst. 1 ZDP a § 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (513/343).
9. VZ Předání materiálu při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 367,
379
501 § 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
10. PF Reklamace u dodavatele po zaplacení faktury

Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
a) uznání reklamace 315 501 Na základě přijatého dobropisu od dodavatele.
b) náhradní dodávka 501 315
11. PF Reklamace u dodavatele před zaplacením faktury 321,
325
501 Na základě přijatého dobropisu od dodavatele.
Nahrávám...
Nahrávám...