dnes je 1.10.2020

Input:

583 - Změna stavu výrobků

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

583 – Změna stavu výrobků

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – výrobků, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob výrobků ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby

§ 25–27 ZoÚ, § 9, 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

NUR

                 
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování zásob výrobků – způsobem A ČÚS 015
1. S,
VZ,
PF,
P
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. S Zaúčtování přírůstku výrobků na skladě v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech přesunem z polotovarů (582/122) nebo nedokončené výroby (581/121) 123 583 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ
3. S Úbytek zásob výrobků při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 583 123 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. P,
VF
Tržba z prodeje výrobků:
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. S Ztráty v rámci norem přirozených úbytků výrobků 583 123 ČÚS 007
6. S Manko nad normu přirozených úbytků nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 123
7. S Přebytek zásob výrobků 123 583 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Přebytky zásob výrobků se neúčtují na účet 648 jako u jiných zásob, ale jako změna stavu výrobků.
8. S Darování zásob výrobků 543
543
123
343
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
ZDP nahradil pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.
9. S Použití zásob výrobků na reprezentaci (obchodním partnerům) 513
513
123
343
§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP (daňově neuznatelný náklad)