Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

583 - Změna stavu výrobků

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

583 – Změna stavu výrobků

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – výrobků, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob výrobků ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby


§ 25–27 ZoÚ, § 9, 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

NUR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování zásob výrobků – způsobem A    ČÚS 015  
1.  S,
VZ,
PF,
P  
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  S  Zaúčtování přírůstku výrobků na skladě v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech přesunem z polotovarů (582/122) nebo nedokončené výroby (581/121)  123  583  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ 
3.  S  Úbytek zásob výrobků při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech  583  123  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  P,
VF  
Tržba z prodeje výrobků:     
a) za hotové  211  601   
b) na fakturu  311  601   
5.  S  Ztráty v rámci norem přirozených úbytků výrobků  583  123  ČÚS 007  
6.  S  Manko nad normu přirozených úbytků nebo pokud norma není, způsobená škoda  549  123   
7.  S  Přebytek zásob výrobků  123  583  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Přebytky zásob výrobků se neúčtují na účet 648 jako u jiných zásob, ale jako změna stavu výrobků.  
8.  S  Darování zásob výrobků  543
543  
123
343  
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
ZDP nahradil pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
9.  S  Použití zásob výrobků na reprezentaci (obchodním partnerům)  513
513  
123
343  
§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP (daňově neuznatelný náklad)  
10.  S  Použití zásob výrobků např. na reklamní účely  501  123  Bezúplatné plnění podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP – daňově uznatelný náklad (poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, anebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti).