dnes je 17.6.2024

Input:

§ 5a Skupina

30.4.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.2.50001
§ 5a Skupina

Ing. Hana Straková

§ 5a

 1. (1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen "členové skupiny“), sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy.
 2. (2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.
 3. (3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.
 4. (4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 5

  • § 5b

  • § 6d

  • § 93a

  • § 95a

  • § 96

  • § 99

  • § 99b

  • § 100

  • § 106

  • § 106e

  • § 106f

Směrnice Rady 2006/112/ES (článek 9 a 11)

V § 5a je definována skupina včetně podmínek, za jakých mohou být osoby členem skupiny tak, aby splňovaly zákonem předepsané podmínky při registraci k dani jako plátce podle § 95a. Odstavce 2 až 4 vymezují podmínky, za jakých mohou být osoby členem skupiny tak, aby byly naplněny požadavky směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen "Směrnice“), tj. že se jedná pouze o osoby propojené finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.

V novele není zohledněno řízení o porušení Smlouvy č. 2008/2146, které je v současné době ve fázi žaloby u Soudního dvora EU (ve věci C-109/11 Evropská komise proti České republice), neboť Česká republika se s námitkami Komise neztotožňuje. Podle Komise jsou české právní předpisy týkající se DPH v rozporu s články 9 a 11 Směrnice, protože umožňují, aby se členem skupiny pro účely DPH stala i osoba nepovinná k dani.

K § 5a odst. 1

V tomto odstavci je vymezeno, že členem skupiny mohou být nejen subjekty se sídlem v tuzemsku, ale i subjekty z jiných států, které mají v tuzemsku umístěnou provozovnu, přičemž součástí skupiny mohou být pouze ty jejich části, které jsou umístěny v tuzemsku. Skupina se považuje za jednoho samostatného plátce (tj. členové skupiny už nejsou sami o sobě plátci). Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny (nikoli členem více skupin současně). Člen skupiny nesmí být současně účastníkem sdružení.

Skupinu mohou vytvořit ty osoby, které splní obě zákonem předepsané podmínky, tzn., jsou spojenými osobami a jsou zároveň osobami usazenými v tuzemsku. Splnění podmínek je nutné zkoumat vždy mezi členy skupiny, kteří jsou uvedeni na přihlášce k registraci k DPH pro skupinu, nikoliv mezi spojenými osobami obecně.

Příklad 1

Společnost A se sídlem v ČR vlastní 100% podíl na společnosti B se sídlem v Rakousku. Společnost B vlastní 100% podíl na společnosti C se sídlem v ČR. Lze zaregistrovat skupinu, kterou tvoří společnosti A, B a C?

Kapitálově propojenými osobami jsou společnosti A a B a rovněž společnosti B a C, neboť v obou případech je splněna podmínka přímé kapitálové propojenosti s účastí vyšší než 40 %.

Společnost A má nepřímý podíl na kapitálu společnosti C. Za předpokladu, že je splněn alespoň 40% podíl nepřímé kapitálové účasti společnosti A na společnosti C, tak i osoby A a C lze považovat za kapitálově spojené osoby.

Společnosti A a C mají sídlo v tuzemsku. Společnost B má sídlo v Rakousku.

V tomto případě nelze zaregistrovat skupinu, kterou tvoří společnosti A + B + C. Lze zaregistrovat pouze skupinu, kterou tvoří společnosti A + C.

K § 5a odst.

Nahrávám...
Nahrávám...