dnes je 20.4.2024

Input:

§ 8 ZoR Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

10.8.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

6.1.9
§ 8 ZoR Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Ing. Martin Gorčík

Úplné znění

Ustanovení související k § 8 ZoR

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)

  • - § 2 odst. 2 – co se rozumí opravnými položkami
  • - § 4 odst. 3 – k čemu slouží opravné položky
  • - § 8a – opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 23 odst. 7 – spojené osoby
  • - § 24 odst. 2 písm. y) bod 1 a 2 – výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ).

  • - § 144 – důvody proč nelze zamítnout insolvenční návrh
  • - § 173 odst. 1 – podání přihlášek pohledávek věřiteli u insolvenčního soudu
  • - § 308 odst. 1 písm. d) – zrušení konkurzu
Komentář

Komentář obecně k § 8 ZoR

Tato zákonná opravná položka je bytostně spojena s insolvenčním řízením, které je komplexně právně upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Komentář k § 8 odst. 1 ZoR

Pro tento typ opravné položky je charakteristická jednorázová tvorba na vrub daňově účinných nákladů, resp. tvorba až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u insolvenčního soudu, a to:

 • od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo

 • do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení,

 • a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pro správnou tvorbu této opravné položky je třeba přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení včas, resp. ve lhůtě vyplývající z ustanovení § 173 odst. 1 IZ, tj. od zahájení insolvenčního řízení nejpozději do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku. Tato lhůta je prekluzivní, to znamená, že pokud ji poplatník zmešká, pak insolvenční soud k takovýmto pohledávkám nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Z pohledu ustanovení § 8 odst. 1 ZoR, pak k pozdě přihlášeným pohledávkám do insolvenčního řízení nelze na vrub daňových nákladů tento typ opravné položky uplatnit.

ZoR výslovně stanoví, které pohledávky jsou nezpůsobilé pro tvorbu této opravné položky. Jedná se o pohledávky, o kterých již bylo pojednáno výše, tj. o pohledávky upravené v taxativním výčtu v ustanovení § 2 odst. 2 ZoR.

ZoR právě v této oblasti způsobilých pohledávek stanoví velmi zásadní změnu spočívající v tom, že tuto opravnou položku nebude možné od 1. 1. 2014 vytvářet na vrub daňových nákladů, a to k pohledávkám mezi spojenými osobami. Na tomto místě je nutno uvést, že právní úprava spojených osob není předmětem ZoR. Spojené osoby jsou komplexně upraveny v ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, jako osoby přímo a nepřímo kapitálově spojené včetně osob jinak spojených. Poplatník tak byl od 1. 1. 2014 povinen k okamžiku tvorby této opravné položky zkoumat, zda ve vztahu k dlužníkovi není osobou spojenou.

V případě, že bude tato opravná položka tvořena s účinností od 1. 1. 2015, tj. ve znění zákona č. 267/2014 Sb., pak ji nebude možno vytvořit k pohledávkám vzniklým mezi spojenými osobami. To tedy znamená, že tato opravná položka se dostává na roveň opravných položek tvořených k pohledávkám podle § 8a a § 8c ZoR. Poplatník tedy musí ověřit v okamžiku vzniku pohledávky, zda je či není ve vztahu k dlužníkovi osobou spojenou.

Příklady

Příklad

Společnosti 1. Věřitelská a. s., vznikla 13. 2. 2012 pohledávka ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč z titulu poskytnutí služby ve prospěch společností Nelikvidní a. s. Přitom společnost 1. Věřitelská a. s., se podílí na základním kapitálu společnosti Nelikvidní a. s. ve výši 50%. Tato pohledávka byla v roce 2012 zaúčtována ve prospěch zdanitelných výnosů, nebyla osvobozena od daně, tj. byla zdaněna v obecném základu daně. V roce 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení se společností Nelikvidní a. s. Insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku, které nabylo účinnosti dne 1. 3. 2014. V tomto rozhodnutí byla stanovena lhůta

Nahrávám...
Nahrávám...