dnes je 18.6.2024

Input:

Automobil - pořízení koupí

17.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 27 minut

Automobil – pořízení koupí

Ing. Christian Žmolík, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová

Právní úprava
Právní úprava

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 25 odst. 1 písm. a) a § 25 odst. 5 písm. a) – Pořizovací cena

  • § 28 odst. 1 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 26 odst. 5 – Uvedení majetku do užívání

  • § 29 – Vstupní cena hmotného majetku

  • § 30 – Minimální doba odpisování

  • § 30a – Mimořádné odpisy

  • § 30c – Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

  • § 30a, § 30f a § 30g – Omezení nákladů při pořízení vozidla kategorie M1

  • § 31 – Rovnoměrné odpisování

  • § 32 – Zrychlené odpisování

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

  • § 37e – Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) – zejména:

  • § 2001 a násl. – Odstoupení od smlouvy

  • § 2079 a násl. – Kupní smlouva

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 5 a § 6 – Povinnosti řidiče

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákonné pojištění)

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 72 – Nárok na odpočet daně

  • § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

  • § 78 až 78e – Úprava odpočtu daně

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (PVZÚ) – zejména:

  • § 7 odst. 3 písm. b) – Drobný hmotný majetek

  • § 7 odst. 11 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

  • § 9 odst. 1 písm. g) – Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba

  • § 39 – Drobný hmotný majetek uvedený v příloze v účetní závěrce

  • § 47 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, technické zhodnocení

 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 23 – Druhy registračních značek

 • ČÚS pro podnikatele:

  • č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 015 – Zásoby

Popis operace:

Způsob pořízení vozidla a okamžik přechodu vlastnictví mají významnou roli při zahrnutí vozidla do obchodního majetku podnikatelského subjektu, zařazení do užívání a způsobu uplatnění výdajů (nákladů) souvisejících s provozem vozidla (např. údržba, opravy, PHM) či pouhou existencí tohoto vozidla (např. odpisy) do základu daně z příjmů.

Jednou z možností nabytí vozidla právnickou osobou je koupě vozidla. Tu lze uskutečnit na základě smlouvy uzavřené podle OZ, a to jako koupi vozidla:

 • nového či již provozovaného, příp. nepojízdného,

 • po finančním leasingu,

 • po operativním pronájmu,

 • při koupi obchodního závodu nebo jeho části,

 • při dražbě apod.

Koupi lze uskutečnit v tuzemsku anebo v zahraničí od obchodní společnosti či jiné právnické osoby, od fyzické osoby – podnikatele i občana nepodnikajícího.

Účelem koupě vozidla může být jeho používání pro vlastní anebo cizí potřeby, za účelem jeho pronajímání či dalšího prodeje apod.

Významnou náležitostí kupní smlouvy je sjednání ceny anebo způsobu jejího určení. Pokud v kupní smlouvě není jednoznačně uvedeno, že sjednaná cena je bez DPH, je touto cenou vždy cena včetně DPH.

Obsahem kupní smlouvy by měla být další důležitá ustanovení, např. dodací lhůta a podmínky, splatnost kupní ceny, odpovědnost za vady, záruční doba apod. Sjednat lze i další podmínky.

Sjednaná kupní cena je nejčastěji splatná při převzetí vozidla kupujícím. Může však být dohodnuto, že bude splatná postupně, ve splátkách (koupě vozidla na splátky).

Ve všech případech je zcela nezbytné uschovat doklady o nabytí vozidla včetně dokladů, ze kterých je zřejmá cena vozidla. Bez těchto dokladů totiž v zásadě nelze vozidlo zahrnout do účetnictví a uplatňovat odpisy, náklady na opravy apod.

Při pořízení vozidla koupí nového anebo ojetého vozidla v tuzemsku nebo v zahraničí na základě kupní smlouvy nastává přechod vlastnictví:

 • převzetím vozidla kupujícím,

 • příp. dříve než jeho převzetím, anebo

 • později, je-li to písemně sjednáno, není-li však zřejmé kdy, pak úplným zaplacením kupní ceny.

Na okamžik přechodu vlastnictví vozidla nemá žádný vliv datum zápisu vlastníka, příp. vydání nového osvědčení o registraci vozidla. Dokladem o nabytí (přechodu) vlastnictví vozidla je např. kupní smlouva, faktura, příp. jiný doklad. Takovýmto dokladem ale není evidenční karta, inventurní soupis ani účetní zápis či jiná pomocná evidence majetku daňového subjektu.

Nejasné bývají někdy případy, kdy je v kupní smlouvě, v souladu s ustanovením § 2132 OZ, stanovena výhrada vlastnického práva, kdy přechod vlastnictví k vozidlu nastává později, než je okamžik jeho fyzického převzetí, tj. např. až zaplacením poslední splátky kupní ceny. Problém spočívá v tom, že v době mezi převzetím vozidla a přechodem vlastnictví nejde ani o pronájem, ani o výpůjčku vozidla. Vlastníkem je stále prodávající, uživatelem je kupující. V tomto případě jde o klasický případ, kdy kupující je tzv. ekonomickým vlastníkem. Kdo je provozovatelem vozidla zapsaným v osvědčení o registraci vozidla, není, s výjimkou daně silniční, rozhodující.

Daňové odpisy v uvedeném přechodném období nelze uplatnit. O provozních nákladech bude účtovat a daňově je může uplatňovat kupující. Provede-li kupující na vozidle technické zhodnocení, nebude jeho výše daňově uznatelným nákladem, ale bude u kupujícího součástí vstupní ceny v roce přechodu vlastnictví, příp. v prvním roce odpisování.

Z účetního hlediska bude kupující účtovat o dodání vozidla na příslušném majetkovém účtu a o závazku za prodávajícím. Prodávající bude účtovat o úbytku majetku, příp. zboží, o výnosech a pohledávkách za kupujícím jako při běžném prodeji majetku, příp. zboží. Postup účtování při vyřazení vozidla zaevidovaného u prodávajícího jako majetek stanoví ČÚS č. 013. Pokud je vozidlo zaevidováno jako zboží, účetní postup při prodeji vozidla stanoví ČÚS č. 015. V analytické, příp. podrozvahové evidenci budou obě strany sledovat skutečnosti týkající se přechodu vlastnictví.

Uvedení vozidla do užívání

Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a uvedení do užívání.

Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Z účetního hlediska je tak uvedení do užívání provedeno oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022).

Z ustanovení ZDP vyplývá, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen všech technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena.

Zařadit vozidlo do užívání, tj. přeúčtovat z účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, lze provést (a tedy také zahájit účetní a daňové odpisování) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, tj. předpisy, které se týkají vozidel. Za splnění této podmínky se nepovažuje přidělení registrační značky, tzn., že zařadit do užívání lze i nové vozidlo, které splňuje všechny ostatní náležitosti a je opatřeno pouze zvláštní SPZ pro jednorázové použití (papírovou, tzv. převozní značkou). U takovéhoto vozidla lze s odkazem na ustanovení § 26 odst. 5 ZDP zahájit daňové odpisování.

Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, že při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením a vozidlo lze uvést do užívání.

Po uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání, se zahájí i účetní odpisování. Účetně se vozidlo odpisuje postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony. Účetní jednotka sestaví odpisový plán, který aktualizuje podle průběhu používání vozidla, přičemž neupravuje výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích. S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu, tj. odhadovanou částku, kterou by mohla získat v okamžiku vyřazení majetku (například náhradní díl). Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty se rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán tak, aby se za plánovanou dobu používání vozidla odepsala cena vozidla vedená v účetnictví, avšak bez zbytkové hodnoty.

Odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení OZ lze od smlouvy odstoupit pouze v případech vymezených ve smlouvě nebo v OZ. Řešení některých případů, kdy podmínky odstoupení od smlouvy nebyly mezi smluvními stranami ujednány, je právně složité a nese s sebou také mnohdy nepříjemné a zdlouhavé řešení daňové. Vzhledem k tomu je vhodné, aby podmínky odstoupení od smlouvy byly sjednány i v případě na první pohled jednoduchých vztahů i vztahů doposud bezproblémových. Požadovat zapracování takovéhoto ujednání do smlouvy není otázkou nedůvěry, ale jistoty obou stran.

V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení vozidla původnímu vlastníku v průběhu téhož kalendářního roku (zdaňovacího období) nenastanou prakticky žádné problémy účetní ani daňové. Pokud však k odstoupení od kupní smlouvy dojde v následujícím kalendářním roce (zdaňovacím období), bude nutno postupovat takto:

 1. nedochází-li k právnímu navrácení v původní stav
  • v účetnictví oba zruší provedené účetní zápisy a původní vlastník pokračuje v odpisování,

  • pro daňové účely sdělí vracející původnímu vlastníku, jakou částku daňových odpisů uplatnil v základu daně z příjmů; dodatečná daňová přiznání nepodávají,

 2. dojde-li k právnímu navrácení v původní stav k datu prodeje vozidla, musí oba podat dodatečná daňová přiznání za předchozí zdaňovací období, a to jak z důvodu uhrazené kupní ceny, tak i:
  • u prodávajícího z důvodu daňově uplatněné zůstatkové ceny vozidla, poloviny odpisů ve zdaňovacím období, kdy bylo vozidlo vyřazeno z majetku, příp. odpisů, které nemohl z důvodu prodeje vozidla uplatnit,

  • u kupujícího (vracejícího) z důvodu uplatněných daňových odpisů (tj. na vyšší daňovou povinnost).

Je-li kupujícím právnická osoba, provede v případě pořízení nového (i již provozovaného) vozidla jeho zaúčtování, tj. zaevidování do majetku, a ocení vozidlo pro účely jeho účetního a daňového odpisování. Oceněním je pro účely účetnictví cena pořizovací. Tato cena je také základem pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely.

Kupující účetní jednotka, které vznikne vlastnické právo k vozidlu, bude při jeho pořízení účtovat podle ustanovení ZoÚ v souladu s účetními metodami, tzn., že musí dodržet zejména způsob ocenění vozidla, který je stanoven ve vyhlášce. Konkrétní postup účtování při pořízení vozidla a jeho ocenění stanoví také ČÚS č. 013.

Pokud by bylo předmětem koupě vozidlo starší, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice stanovené účetní jednotkou pro účetní dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci, při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku v účetnictví, vozidlo se vykazuje jako drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách.

Pokud bylo koupeno havarované vozidlo, které by k okamžiku obchodu bylo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a u prodávajícího již v minulosti bylo uvedeno do užívání, lze jej podle ustanovení přímo zaevidovat na majetkový účet, poněvadž vozidlo již před nabytím bylo uvedeno do stavu způsobilého k užívání a nevyžaduje montáž u nabyvatele. Tento účetní postup lze použít v případě, kdy nevznikají vedlejší náklady související s pořízením vozidla.

Pořizovací cena

Ve smyslu ustanovení ZoÚ se vozidlo jako hmotný majetek úplatně nabytý ocení pořizovací cenou. Podle ustanovení § 25 ZoÚ je to cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Těmito náklady jsou podle výše uvedené vyhlášky např. náklady na dopravu, clo, různé poplatky, částky za zprostředkování koupě vozidla. Součástí pořizovací ceny nejsou výdaje na údržbu, opravy, náhradní díly, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., uhrazené po uvedení vozidla do užívání podle účetních předpisů. Při oceňování vozidla postupuje účetní jednotka v souladu s ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Tato pořizovací cena je podle ustanovení ZDP cenou, ze které jsou následně uplatňovány daňové odpisy.

Pokud byla na pořízení vozidla poskytnuta přímo anebo zprostředkovaně dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu vyššího územního celku města anebo obce, z veřejného rozpočtu cizího státu apod., snižuje tato dotace pořizovací cenu vozidla. Z takto stanovené pořizovací ceny se vychází i pro účely daně z příjmů. Obdobně v případě poskytnutí účelového daru na pořízení vozidla se bude snižovat jeho pořizovací cena pro výpočet daňových odpisů o hodnotu poskytnutého účelového daru.

U plátců DPH není součástí pořizovací ceny oprávněně uplatněný odpočet DPH, u neplátců je DPH vždy součástí pořizovací ceny.

Vstupní cena

Pojem vstupní cena je používán v daňových předpisech, zejména pro účely stanovení výše daňových odpisů nebo výše příjmů ze závislé činnosti při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely. Vstupní cenu hmotného majetku upravuje pro různé způsoby pořízení majetku ustanovení ZDP.

Součástí vstupní ceny jsou:

 • cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení,

 • náklady související s pořízením vozidla uhrazené do okamžiku uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování,

 • technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla,

 • DPH u neplátců DPH,

 • DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně, anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit.

Od roku 2009 jsou stanoveny poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na 3 000 Kč (EURO 2), 5 000 Kč (EURO 1) a 10 000 Kč (EURO 0). Tyto tzv. ekologické poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny.

Technické zhodnocení

Účetní definici technického zhodnocení stanoví vyhláška č. 500/2002 Sb. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku. Prakticky to znamená, že pokud účetní jednotka eviduje jako samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí tento majetek s pořizovací cenou nad 30 000 Kč, budou za technické zhodnocení daného majetku považovány z účetního hlediska rovněž vynaložené náklady převyšující částku 30 000 Kč. Neplatí provázanost účetnictví se ZDP, kde je konkrétně stanovena hranice pro technické zhodnocení ve výši 80 000 Kč. Náklady vynaloženými na účetní technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo v průběhu trvání základní záruční doby.

Pokud je vozidlo spoluvlastnictvím více osob, rozdělí se vstupní cena vozidla na jednotlivé spoluvlastníky poměrem jejich spoluvlastnických podílů k vozidlu.

Vstupní cena se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků, státních fondů, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, poskytnuté na jeho pořízení nebo technické zhodnocení.

Vstupní cena se snižuje taktéž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku (vozidla).

Při úhradě vozidla v cizí měně je základem pro stanovení vstupní ceny pořizovací cena uhrazená v cizí měně přepočtená na Kč způsobem stanoveným v souladu se ZoÚ ve vnitřní směrnici účetní jednotky.

Po splnění všech zákonných náležitostí pro zaevidování vozidla do majetku, lze zahájit daňové odpisování. Veškerá vozidla (osobní, nákladní, přípojná) jsou podle přílohy č. 1 k ZDP zahrnuta do odpisové skupiny 2. To znamená, že v souladu s ustanovením § 30 ZDP je minimální doba odpisování u vozidel 5 let. Daňově odpisovat lze buď rovnoměrně (§ 31 ZDP), nebo zrychleně (§ 32 ZDP).

U vozidel kategorie M1 pořízených od 1. 1. 2024 je stanoveno omezení ve výši daňových odpisů, které lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad, a to do výše 2 mil. Kč. Přesahuje-li vstupní cena vozidla 2 mil. Kč, vozidlo se zaeviduje ve skutečné vstupní ceně a daňové odpisy se počítají z této vstupní ceny, ovšem následně se odpisy krátí v poměru, který odpovídá zlomku, kde v čitateli je částka 2 mil. Kč a ve jmenovateli je celá vstupní cena vozidla.

Omezení se nevztahuje na vozidla kategorie M1 sanitní, pohřební a vozidla kategorie M1 využívaná k provozování silniční motorové dopravy na základě koncese.

Příklad
Příklad 1:

Nákup vozidla za 3 mil. Kč + 630 000 Kč DPH. Zároveň s omezením nákladů spojených s pořízením vozidla byla omezena i výše odpočtu DPH z takovýchto vozidle na částku 420 000 Kč (viz níže). Vstupní cena vozidla pro daňové odpisování tak bude činit 3 mil. Kč + 210 000 Kč DPH, ze kterého nebylo možné uplatnit odpočet.

Poměr, kterým se budou krátit odpisy tak činí 2 000 000 / 3 210 000 = 200 / 321

Při rovnoměrném odpisování se budou uplatňovat následující odpisy:

Rok Vstupní cena (úhrn výdajů) Vypočtený odpis Uplatněný odpis Zůstatková cena 
1  3 210 000  353 100  220 000  2 856 900  
2  3 210 000  714 225  445 000  2 142 675  
3  3 210 000  714 225  445 000  1 428 450  
4  3 210 000  714 225  445 000  714 225  
5  3 210 000  714 225  445 000  0  
Celkem    3 210 000 2 000 000    

Zůstatková cena, kterou lze při prodeji vozidla uplatnit jako daňově uznatelný náklad, se počítá jako rozdíl vstupní ceny a vypočtených odpisů.

U vozidel pořízených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 je možné uplatnit tzv. mimořádné odpisy (§ 30a ZDP). Pokud je poplatník prvním vlastníkem vozidla, může jej odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Přitom za prvních 12 měsíců je možné uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny vozidla a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců je možné uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 40 % vstupní ceny. Zahájit mimořádné odpisování jde v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro zaevidování vozidla do majetku.

Je-li v kupní smlouvě stanovena

Nahrávám...
Nahrávám...