dnes je 25.6.2024

Input:

Bezúplatné příjmy (dary) u fyzických osob 2014 x 2013

28.4.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

2014.9.2
Bezúplatné příjmy (dary) u fyzických osob 2014 x 2013

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 09/2014

Bezúplatné plnění (dar) jako nedaňový výdaj u dárce

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP jsou výdaje na bezúplatné plnění u dárce jeho nedaňovým výdajem (nákladem). V případě, že byly výdaje na pořízení daru nebo výdaje na bezúplatné poskytnutí služby u poplatníka uplatněny již jako daňové výdaje (poplatník vede daňovou evidenci dle § 7b ZDP), je nutno o tuto hodnotu již jednou uplatněných daňových výdajů na pořízení těchto darů nebo služeb snížit daňové výdaje poplatníka ve zdaňovacím období, kdy dochází k poskytnutí tohoto bezúplatného plnění. Dle znění § 25 odst. 1 písm. o) ZDP není daňovým výdajem poplatníka zůstatková cena hmotného a nehmotného majetku vyřazeného v důsledku darování.

Za bezúplatné plnění se podle znění § 25 odst. 1 písm. t) ZDP nepovažuje poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje částku 500 Kč, a který není, s výjimkou tichého vína, předmětem spotřební daně. Na příjemce reklamního a propagačního předmětu (fyzická osoba) se vztahuje znění § 4 odst. 1 písm. z) ZDP. Zde se uvádí, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč.

Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (daru) u dárce

Poplatník daně z příjmů fyzických osob při uplatnění odpočtu daru postupuje podle § 15 odst. 1, resp. § 15 odst. 2 ZDP. Od základu daně z příjmů si poplatník může odečíst hodnotu bezúplatného plnění:

1) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001, a to na:

 • financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství,

 • na policii,

 • na požární ochranu,

 • na podporu a ochranu mládeže,

 • na ochranu zvířat a jejich zdraví,

 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,

 • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost;

2) poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, dále které provozují školy a školská zařízení a rovněž které provozují zařízení pro péči o toulavá nebo opuštění zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, a to na financování těchto zařízení;

3) poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu anebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách, a to na:

 • zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,

 • na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu,

 • na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání;

4) poskytnutého na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR nebo členského státu EU, Norska nebo Islandu.

V ustanovení § 15 odst. 1 ZDP jsou obsaženy následující hodnotové podmínky pro uplatnění odpočtu bezúplatných plnění od základu daně z příjmů u fyzických osob:

 1. úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně
 2. anebo musí činit alespoň 1 000 Kč,
 3. v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce r. 2013 tato výše činila 10 % základu daně).

Podmínku minimální hodnoty bezúplatných plnění alespoň 1 000 Kč pro uplatnění odpočtu ze základu daně z příjmů fyzických osob splňuje i poskytnutí několika bezúplatných plnění (darů), z nichž každý jednotlivě podmínku nesplňuje (např. 3 dary ve výši jednotlivého daru 200 Kč, 600 Kč a 300 Kč).

Dle bodů pokynu GFŘ č. D-6 k § 15 odst. 1 ZDP lze od základu daně z příjmů odečíst hodnotu poskytnutých darů pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty. Neuplatnění hodnoty bezúplatného plnění jako odčitatelné položky od základu daně v jednom zdaňovacím období tedy nelze převést do dalšího zdaňovacího období.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Jedním odběrem krve bezpříspěvkového dárce se dle znění pokynu D-6 rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.

Ustanovení § 15 odst. 1 ZDP lze uplatnit i v případě bezúplatných plnění poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené v ustanoveních ZDP.

Bezúplatné plnění poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se podle znění § 15 odst. 2 ZDP posuzuje jako bezúplatné plnění poskytnuté jednotlivými společníky v.o.s. nebo komplementáři k.s. a rozdělují se stejně jako základ daně podle § 7 odst. 4 a 5 ZDP.

Poskytnuté bezúplatné plnění (dary) prokáže poplatník – dárce dokladem, ze kterého musí být zřejmé:

 • kdo je dárce,

 • kdo je příjemcem daru,

 • hodnota daru,

 • předmět daru,

 • účel poskytnutí daru v souladu se zněním ZDP,

 • datum darování.

Nejvhodnějším dokladem je darovací smlouva uzavřená podle § 2055 až 2078 NOZ.

Uplatnění hodnoty bezúplatného plnění u poplatníka

Při uplatnění hodnoty bezúplatného plnění jako odčitatelné položky od základu daně v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob vychází poplatník ze základu daně, kterým se rozumí součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů, tj. součet všech dílčích základů daně dle § 6 až 10 ZDP. Pokud poplatník uplatní v daňovém přiznání odpočet daňové ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období, pak tato skutečnost nikterak neovlivní postup ve stanovení limitní výše odpočtu hodnoty bezúplatného plnění (darů) odvozenou ze základu daně před uplatněním odpočtu daňové ztráty za předcházející zdaňovací období. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podává dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů a chtěl by v něm uplatnit vyšší hodnotu bezúplatného plnění (daru), musí postupovat podle ustanovení § 38p odst. 2 ZDP.

O hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění může snížit základ daně z příjmů ze závislé činnosti také zaměstnanec, který má pouze příjmy ze závislé činnosti. Pokud zaměstnanec prokáže poskytnutí bezúplatného plnění (dar) při respektování zákonem stanovených podmínek, zohlední dar zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů za uplynulé zdaňovací období. Tyto podmínky jsou vymezeny v § 38l odst. 1 písm. a) ZDP – nárok na odpočet poplatník prokazuje plátci daně potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatelem veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění.

Podle znění § 38g odst. 2 ZDP je povinen vždy podat daňové přiznání k dani z příjmů poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.

Příklad

Příklad 1

Občan uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014 dílčí základ daně ze závislé činnosti ve výši 215 000 Kč a dílčí základ daně z příjmů z nájmu ve výši 95 000 Kč. Ze zdaňovacího období roku 2012 zbývá dosud neuplatněná hodnota daňové ztráty u dílčího základu daně z pronájmu ve výši 52 000 Kč, kterou poplatník uplatní jako odpočet od základu daně v daňovém přiznání za rok 2014. V r. 2014 poskytne bezúplatné plnění (dar) útulku pro opuštěná zvířata ve výši 50 000 Kč a na poskytnutí tohoto daru uzavře darovací smlouvu.

Řešení:

Uplatnění daru v daňovém přiznání za rok 2014:

dílčí základ daně ze závislé činnosti   215 000  
dílčí základ daně z příjmů z nájmu   95 000  
základ daně   310 000  
odpočet daňové ztráty   52 000  
základ daně po odečtení ztráty   258 000  
odpočet hodnoty bezúplatného plnění (15 % z částky 310 000 Kč)   46 500  
Příklad

Příklad 2

Fyzická osoba dosáhne za zdaňovací období roku 2014 dílčí základ daně ze závislé činnosti ve výši 205 000 Kč a ze živnostenského podnikání vykáže ztrátu ve výši 59 000 Kč. V r. 2014 poskytne fyzická osoba bezúplatné plnění (peněžní dar) osobě se zdravotním postižením ve výši 30 000 Kč jako příspěvek na nákup invalidního vozíku a na poskytnutí tohoto daru je uzavřena darovací smlouva.

Řešení:

Uplatnění daru v daňovém přiznání za rok 2014:

dílčí základ daně ze závislé činnosti   205 000  
ztráta v rámci § 7 ZDP   –59 000  
základ daně   205 000  
odpočet hodnoty bezúplatného plnění   30 000  

Fyzická osoba je povinna podat za zdaňovací období r. 2014 daňové přiznání a může si uplatnit odpočet bezúplatného plnění 30 000 Kč v plné výši, protože tato výše nepřekročí limitní výši 15 % ze základu daně. Daňovou ztrátu z podnikání nelze uplatnit v r. 2014 proti příjmům ze závislé činnosti, ale lze ji uplatnit v následujících 5ti zdaňovacích obdobích.

Příklad

Příklad 3

Za zdaňovací období r. 2013 dosáhl poplatník dílčí základ daně z podnikání ve výši 150 000 Kč a dílčí základ daně z pronájmu ve výši 62 000 Kč. Ve zdaňovacím období r. 2013 poskytl peněžní dar fotbalovému klubu ve výši 40 000 Kč. V daňovém přiznání za r. 2013 uplatnil odpočet daru od základu daně v max. výši 10 % ze základu daně 212 000 Kč, tj. 21 200 Kč. V říjnu 2014 poplatník zjistil při kontrole dokladů daňové evidence, že jeho dílčí základ daně z podnikání za zdaňovací období r. 2013 má být vyšší o 48 000 Kč, a proto podal dodatečné daňové přiznání.

Řešení:

Poplatník bude postupovat podle znění § 38p odst. 2 ZDP. Fyzická osoba může v dodatečném daňovém přiznání na vyšší daňovou povinnost za zdaňovací období r. 2013 uplatnit výši odpočtu daru (212 000 Kč + 48 000 Kč) x 0,1 = 26 000 Kč, tedy o 4 800 Kč více, než bylo uplatněno v řádném daňovém přiznání. Je přitom splněna podmínka stanovená v § 38p odst. 2 ZDP (rozdíl nového základu daně 234 000 Kč je vyšší než původní základ daně 190 800 Kč o více než 100 Kč).

Daňové řešení u příjemce daru do konce r. 2013

Do konce r. 2013 byly podle znění § 3 odst. 4 ZDP předmětem daně z příjmů dary přijaté v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) nebo v souvislosti s podnikáním anebo s jinou samostatně výdělečnou činností a dále příjmy plynoucí z darů nemovitostí nebo movitých věcí. Předmětem daně u fyzických osob provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, nebyl dle § 3 odst. 4 ZDP příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nebyly příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva; tyto

Nahrávám...
Nahrávám...