dnes je 24.5.2024

Input:

Cenné papíry a podíly

14.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

3.2.3.1
Cenné papíry a podíly

Ing. Blanka Jindrová

Cenné papíry a podíly

Cenný papír je definován v § 514 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ : "Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést." Na rozdíl od předchozí úpravy v zákoně o cenných papírech, tak již neexistuje uzavřený výčet cenných papírů v zákonech, ale je umožněno vydávat i inominátní cenné papíry k jiným právům. Pro ně je stanovena povinnost uvést alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s daným cenným papírem spojeno, a údaj emitentovi.

Cenné papíry jsou upraveny v zákonech:

 • akcie (§ 256 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – ZOK)

 • zatímní listy (§ 285 ZOK),

 • podílové listy (§ 115 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech),

 • dluhopisy (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech),

 • investiční kupony (zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby),

 • kupony (§ 523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – NOZ),

 • opční listy (§ 295 ZOK),

 • směnky (čl. I a III zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového),

 • šeky (čl. II a III zák. směnečného a šekového),

 • náložné listy (§ 2572 a násl. NOZ),

 • skladištní listy (§ 2417 NOZ),

 • zemědělské skladní listy (§ 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech).

Klasifikace pro účely účetnictví

 1. CP v aktivech (nakoupené)
  • dlouhodobý finanční majetek
   - majetkové účasti
   - realizovatelné CP
   - dluhové CP držené do splatnosti
   - ostatní

  • krátkodobý finanční majetek
   - CP k obchodování
   - CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti
   - vlastní – dluhopisy a akcie
   - ostatní realizovatelné CP

 2. CP v pasivech (emitované)
  • vlastní kapitál (akcie)

  • cizí zdroje – dluhopisy, směnky

 3. Podrozvahové účty
  • pevné termínové obchody
   - forward
   - futures
   - swap

  • opce

Klasifikace CP z různých hledisek

Členění CP a podílů podle doby držby

1) Členění cenných papírů a podílů podle doby držby

Základní rozdělení cenných papírů a podílů podle doby, po kterou se účetní jednotka rozhodla cenné papíry držet, tj. jaký je záměr účetní jednotky. Dluhové cenné papíry, které mají splatnost až za 3 roky mohou být držené i jako krátkodobé, pokud se účetní jednotka rozhodla, že je prodá za 6 měsíců.

a) Dlouhodobý finanční majetek:

 • cenné papíry a podíly, které představují podíl v ovládaných a ovládajících osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem:
  061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
  062 – Podíly – podstatný vliv

 • dlužné cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti:
  065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

 • ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky:
  063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

b) Krátkodobý finanční majetek

 • cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu:
  251 – Majetkové cenné papíry k obchodování
  253 – Dluhové cenné papíry k obchodování

 • dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, které bude účetní jednotka držet do splatnosti:
  256 – Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

 • ostatní krátkodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky; sem patří i opční listy:
  257 – Ostatní cenné papíry

 • výjimečně může účetní jednotka držet dočasně i vlastní akcie nebo vlastní dluhopisy, půjde vždy rovněž o krátkodobý finanční majetek:
  252 – Vlastní podíly
  255 – Vlastní dluhopisy

Členění CP a podílů podle formy

2) Členění cenných papírů a podílů podle formy

a) Majetkové cenné papíry

Majetkové cenné papíry sebou nesou právo na určité množství majetku emitenta (např. akciové společnosti). Majitel takového papíru má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), právo na řízení společnosti (zúčastnit se zasedání valné hromady, případně i hlasovat) a také má právo na likvidačním zůstatku společnosti, která se dostane do platebních a jiných problémů bez možnosti její další existence.

Do této skupiny patří:

 • akcie

 • podílové listy

Akcie

a1) Akcie

Akcie je majetkový cenný papír, který představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Tento podíl je dán nominální hodnotou, kterou má vydaná akcie. Pro akcionáře je však více důležitý kurz akcie než nominální hodnota, protože tento kurz udává aktuální hodnotu, kterou akcie má. Aby byla investice výhodná, měl by být kurz akcie vyšší než jeho nominální hodnota. Kurz se odvíjí od stability společnosti, od celkové ekonomické, finanční a politické situace, závisí také na výši zisku a na dividendě, kterou akciová společnost vyplácí a také na době, kdy je tato dividenda vyplácena (čím kratší je doba do výplaty, tím vyšší je kurz akcie). Změna kurzu má hlavní dopad na velikost majetku, který připadá akcionáři.

Majitel akcie má tři základní práva:

 • právo podílet se na zisku, tedy právo na dividendu,

 • dále má právo na řízení společnosti a

 • právo na podíl na likvidačním zůstatku akciové společnosti.

Prostředky vložené do akcií jsou nevratné – akciová společnost je zpět od akcionářů neodkoupí, možností pro akcionáře zůstává kapitálový trh, kde mohou své akcie prodat a získat své peněžní prostředky zpět.

Akciová společnost může vydávat:

 • kmenové akcie jsou základním a nejběžnějším druhem akcií, které dovolují majiteli akcií zúčastnit se a hlasovat na valné hromadě. Toto hlasovací právo se odvíjí od podílu, který má akcionář – čím vyšší podíl (větší počet akcií), tím má větší počet hlasů a může ve značné míře ovlivňovat chod společnosti. Samozřejmě má i tento akcionář právo na dividendu.

 • přednostní (prioritní), jejichž majitelé mají přednostní právo na výplatu dividend před majiteli kmenových akcií. Toto právo je kompenzováno ztrátou možnosti hlasování na valné hromadě. Dividendy těchto akcií jsou většinou pevně stanoveny.

 • zaměstnanecké akcie, které jsou určeny zaměstnancům akciové společnosti proto, aby motivovaly zaměstnance k vyšším výkonům a k dosahování vyššího zisku, na kterém se díky držení akcií také podílejí. Zaměstnancům jsou tyto akcie prodávány většinou za výhodnější cenu, než je běžná cena akcie na kapitálovém trhu.

Podíly na zisku společnosti – dividendy – mohou být vypláceny v různých formách. Nejčastější formou jsou peněžní dividendy, které jsou vypláceny jednorázově po skončení účetního roku. Peněžní dividendy mohou být řádné, dodatečné, speciální a likvidační. Akciové společnosti se mohou také rozhodnout, že budou vyplácet akciové dividendy. Znamená to, že akcionář získává nové akcie společnosti zdarma (procentuálně podle počtu současně držených akcií). Další možností výplaty podílu na zisku jsou majetkové dividendy, při jejichž výplatě získává akcionář zdarma určité množství výrobků, které akciová společnost sama vyrábí, nebo může akcionář bezplatně využívat služby, které společnost provozuje (příkladem je např. letecká společnost, kdy může mít akcionář nárok na letenky zdarma).

Podílové listy

a2) Podílové listy

Podílový list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu, který podílový list vydal a právo na odpovídající část majetku podílového fondu. Držitelé však nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu. Podílové fondy tyto listy vydávají (prodávají) za účelem získání prostředků od malých vkladatelů, které dále investují na finančních trzích. Podle toho, jak jsou fondy úspěšné na těchto trzích, se odvíjí kurz podílového listu. Jestliže kurz roste, pak hodnota majetku podílového fondu také roste a investice je výhodnější.

Podílový fond představuje souhrn majetku, který vlastní všichni majitelé podílových listů. Každému vlastníkovi podílového listu náleží tolik peněž z tohoto majetku, kolik vlastní podílových listů. Tyto podílové fondy jsou vytvářeny investičními společnostmi. Samotný podílový fond není právnickou osobou, avšak vzniká na základě povolení České národní banky.

V dnešní době existuje na trhu otevřený nebo uzavřený podílový fond. Otevřený podílový fond nemá omezený počet vydaných podílových listů ani omezenou dobu trvání. Investor má právo na zpětný odkup podílových listů za hodnotu, která se odvíjí od aktuální hodnoty čistého obchodního jmění (majetek bez závazků) připadající na jeden podílový list. Majitel podílového listu tak má neustálý přehled o tom, jakou hodnotu má jeho podílový list a rozhoduje se, zda si ho ponechá nebo vrátí podílovému fondu.

Úvěrové cenné papíry

b) Úvěrové cenné papíry

Úvěrové cenné papíry představují závazek (dluh) emitenta vůči majiteli cenného papíru. Tyto cenné papíry mají přesně stanovenou dobu splatnosti, kdy dlužník vrací vypůjčenou částku majiteli cenného papíru. Kromě zpětného získání nominální hodnoty, která je vytištěna na úvěrovém cenném papíru, získává investor během držení papíru úroky, které pro investora znamenají výnos z investice. Tyto úroky se především odvíjejí od nominální hodnoty a splatnosti cenného papíru. Na rozdíl od majetkových cenných papírů nejsou vlastnictvím těchto papírů spojena práva na řízení společnosti a investor nemůže ovlivňovat provoz dané společnosti, která je emitovala.

Do této skupiny patří:

 • dluhopisy:
  - pevně úročené,
  - s pohyblivým úrokem,
  - s nulovým kuponem,

 • vyměnitelné dluhopisy,

 • zástavní listy,

 • vkladové listy,

 • směnky.

Někdy může být právo na výnos z dluhopisu od dluhopisu odděleno a spojeno s kuponem jako samostatným cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva (investiční kupony, kupony, opční listy).

Dluhopisy

b1) Dluhopisy

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky, které potřebuje ke své činnosti. Ten, kdo získá cenný papír, se stává majitelem (investorem) a po celou dobu držení dluhopisu má nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti. Investor nemusí čekat na vypršení doby splatnosti dluhopisu – tedy na vyplacení nominální hodnoty od emitenta, a tento cenný papír může nabídnout na

Nahrávám...
Nahrávám...