dnes je 24.5.2024

Input:

Členské příspěvky právnickým osobám

10.4.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Členské příspěvky právnickým osobám

RNDr. Ivan Brychta

Daňoví poplatníci mohou být členy různých právnických osob, s čímž bývá spojena povinnost hradit členské příspěvky. Ač lze při posouzení daňového režimu příspěvků vycházet i z dále uvedené úpravy zákona o daních z příjmů, nebývá rozhodnutí, zda jde či nejde o daňový náklad, vůbec jednoduché, jak si ostatně ukážeme v dalším textu.

Právní úprava

§

Zákon o daních z příjmů upravuje daňový režim členských příspěvků v ustanoveních:

 • § 24 odst. 2 písm. d) ZDP (daňově účinný náklad spojený zejména s povinným členstvím)

 • § 25 odst. 1 písm. zo) ZDP (nedaňový náklad v případě hrazení příspěvku příjemci, u něhož jde o osvobozený příjem od daně)

 • § 19 odst. 1 písm. a) ZDP(výčet případů, kdy je od zdanění osvobozen přijatý členský příspěvek).

Daňové vymezení

Nejprve rozeberme případy členských příspěvků poskytnutých právnickým osobám, které ZDP výslovně zahrnuje mezi daňově účinné náklady:

 • pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního předpisu,

 • pokud je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti),

 • jedná-li se o příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti) zaměstnavatele,

 • jde-li o členský příspěvek organizacím zaměstnavatelů, anebo

 • jde-li o příspěvek Hospodářské komoře České republiky nebo Agrární komoře České republiky.

Poznámka: daňový náklad v případě členských příspěvků uvedených v posledních dvou odrážkách byl až do 31. 12. 2013 limitován výší 0,5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Žádné takové omezení již v současnosti zákon o daních z příjmů neobsahuje.

Rozeberme si jednotlivé možnosti daňově účinných nákladů podrobněji.

Členství vyplývající ze zákona

Pokud je členství povinné na základě ustanovení nějakého platného právního předpisu, je situace velmi jednoduchá – příspěvek bude daňově účinným nákladem.

Do této kategorie zařadíme např.:

 • příspěvek poskytnutý Komoře auditorů samostatným auditorem nebo auditorskou společností (povinnost vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech),

 • příspěvek hrazený daňovým poradcem Komoře daňových poradců (podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky),

 • příspěvek České kanceláři pojistitelů v případě poplatníka, který získal povolení k provozování pojištění odpovědnosti, podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

 • příspěvky advokátů Advokátní komoře, soukromých lékařů Lékařské komoře apod.

Příklad
V roce 201X je uhrazen členský příspěvek právnické osobě s povinným členstvím na rok 201X a 201X+1. Roční výše příspěvku je 5 000 Kč, celkem bylo uhrazeno 10 000 Kč. Náklad bude daňově uznatelným v duchu § 24 odst. 2 písm. d) ZDP, pouze příspěvek na rok 201X je nutné časově rozlišit. Příklad zaúčtujeme následovně:

Rok  Text  Částka v Kč  MD   
201X  Povinný příspěvek na rok 201X  5 000  548.du  325  
201X  Časové rozlišení nákladu na rok 201X+1  5 000  381  325  
201X  Platba z běžného účtu  10 000  325  221  
201X+1  Povinný příspěvek na rok 201X+1  5 000  548.du  381  

Použité účty:

221 – Bankovní účty

325 – Ostatní dluhy

381 – Náklady příštích období

548 – Jiné provozní náklady

Další povinné příspěvky

Jako povinný příspěvek ze zákona, i když zde nemusí být vazba na členství, je možné zařadit taktéž platby některých subjektů do společného fondu, z něhož se mají krýt podnikatelská rizika a ztráty z podnikání v dané oblasti, opět na základě zákonných ustanovení. Příkladem může být:

 • příspěvek držitelů licencí na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, výrobu a rozvod tepelné energie do fondu vedeného Energetickým regulačním úřadem, který vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); fond slouží k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence,

 • příspěvek subjektu, který je obchodníkem s cennými papíry, do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu apod.

Vzhledem k tomu, že povinnost k takovým platbám vyplývá ze zákona, lze pro daňovou účinnost daných nákladů aplikovat ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, podle něhož jsou daňově účinné také náklady, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.

Poznámka: Členským příspěvkem není (a proto se na něj nevztahuje daná úprava) příspěvek na likvidaci elektroodpadu podle zákona o odpadech.

Členství jako nutná podmínka k provozování podnikání

Daňovým je i náklad na členský příspěvek v případě členství vzniklého jako nutná podmínka k provozování předmětu podnikání (činnosti). Jde např. o členství v mezinárodních organizacích, bez něhož by nebylo možné činnosti provádět mimo území České republiky.

Nahrávám...
Nahrávám...