dnes je 6.7.2022

Input:

Daň silniční

6.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň silniční

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – Předmět daně

  • § 3 – Osvobození od daně

  • § 4 – Poplatníci daně

  • § 5 – Základ daně

  • § 6 – Sazby daně

  • § 8 a 9 – Vznik a zánik daňové povinnosti

  • § 10 a 11 – Splatnost, placení a zaokrouhlování daně

  • § 12 – Sleva na dani

  • § 15 – Daňové přiznání

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 252 a 253 – Úrok z prodlení

  • § 153 – Nedoplatek

  • § 154 – Přeplatek

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 24 – Daňově účinné náklady

  • § 25 – Daňově neúčinné náklady

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • Zákon č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel

 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Popis operace
Popis operace:

Předmět silniční daně

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána:

 • fyzickými osobami k podnikání, tj. k činnostem, z nichž plynoucí příjmy se zdaňují jako příjmy z podnikání podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP,

 • právnickými osobami, které vozidla používají k podnikání, např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti,

 • neziskovými subjekty k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů (viz § 18 ZDP). V případě neziskových subjektů je to vždy v případě příjmů z hospodářské, vedlejší nebo doplňkové činnosti. A také v případech, kdy u hlavní činnosti (která je posláním subjektu) bylo vozidlo použito k činnostem, u kterých příjmy jednoho druhu činnosti převyšují související výdaje.

Při posuzování, kdy je vozidlo předmětem daně, je nutné rozlišovat:

 • Vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně pro přepravu nákladů. Tato vozidla jsou předmětem daně silniční vždy bez ohledu na to, zda byla používána k podnikání. Samozřejmě i v tomto případě podléhá silniční dani pouze vozidlo s českou registrační značkou.

 • Ostatní vozidla podléhají dani silniční pouze v případech, kdy jsou využívána v přímé souvislosti s podnikáním nebo k jiné výdělečné činnosti. Jak již bylo uvedeno – u subjektů nezaložených za účelem podnikání podléhá silniční dani pouze vozidlo použité k činnostem, z nichž plynoucí příjem je předmětem daně z příjmů právnických osob.

Poznámka:
Text uvedený v zákoně „vozidla určená výlučně k přepravě nákladů“ znamená, že se jedná o vozidlo, jehož technické a konstrukční vlastnosti jej předurčují k přepravě nákladů, nikoliv osob.

U vozidel, u nichž v průběhu roku dojde ke vzniku nebo zániku daňové povinnosti, činí daň poměrnou část daňové sazby odpovídající násobku 1/12 roční daňové sazby a počtu měsíců, po které bylo vozidlo využíváno k podnikatelské činnosti.

Podle zákona podléhá silniční dani vozidlo, které bylo v konkrétním kalendářním měsíci využito k podnikatelské činnosti (postačí jeden den). Nerozhoduje přitom zahrnutí nebo nezahrnutí auta do obchodního majetku ani vedení daňové evidence či výdajů uplatněných paušálem.

Je-li motorovému vozidlu pro účely převozu přidělena tzv. papírová značka (platí pouze několik dnů), počítá se vozidlo jako předmět daně až měsícem přidělení trvalé značky.

Příklad
Příklad – Pronájem vozidla do zahraničí

Podnikatel vložil do obchodního majetku osobní automobil, který od 10. 4. 2013 do 1. 7. 2013 pronajal svému známému mimo území ČR.

I když byl příjem za pronájem u podnikatele součástí základu daně z příjmů, nepodléhá pronajaté vozidlo za měsíc květen a červen 2013 silniční dani (vozidlo nebylo provozováno na území ČR).

Příklad – Využití vozidla k výdělečné činnosti zdaňované podle § 7 ZDP pouze v některých měsících zdaňovacího období

Příklad
Lékař provozuje soukromou praxi a dosažené příjmy zdaňuje jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 ZDP. V některých měsících lékař využíval k výkonu praxe osobní automobil. Toto vozidlo je předmětem daně pouze v těch kalendářních měsících, ve kterých bylo k samostatné výdělečné činnosti fakticky použito.

Předmětem daně nejsou:

 • vozidla používaná fyzickými osobami k činnostem zdaňovaným jako příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) nebo při dosahování ostatních příjmů (§ 10 ZDP),

 • speciální a pásové automobily, pracovní stroje, pásové rolby, lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, zvláštní vozidla (nemusí být registrována – registrují se pouze na žádost uživatele) apod. Tato vozidla nepodléhají silniční dani i v případech, že jsou použita k podnikání,

 • silniční vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka, např. tzv. převozní papírová značka (§ 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb.).

Příklad
Příklad – Pracovní stroj

Společnost vlastnila pracovní stroj – samojízdný manipulační vozík, který používala také k nakládce a vykládce vozidel na pozemní komunikaci. Vozidlo bylo zaznamenáno v registru silničních vozidel a byla mu přidělena registrační značka.

Vzhledem k tomu, že v technickém průkazu vozidla bylo uvedeno, že se jedná o zvláštní vozidlo, není toto vozidlo předmětem silniční daně.

Předmětem daně silniční není také vozidlo, které je dočasně vyřazeno z provozu. Vozidlo je možné vyřadit na dobu jednoho roku (správní poplatek 100 Kč). V tomto případě je potřebné odevzdat technický průkaz, osvědčení o registraci a registrační značku. Dočasné vyřazení vozidla z provozu je potřebné současně hlásit příslušné pojišťovně, protože za vyřazené vozidlo se neplatí povinné ručení. Před uplynutím jednoho roku je možné požádat o prodloužení dočasného vyřazení vozidla o dalších 6 měsíců (správní poplatek 50 Kč).

Dočasné vyřazení lze i dále prodlužovat, ale v okamžiku, kdy si držitel vozidla přijde vyzvednout registrační značku z depozita, musí předložit doklad o provedení technické prohlídky a úhradě zákonného pojistného. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, nebude státní poznávací značka z depozita vydána.

Pokud je vozidlo trvale vyřazeno z provozu, jde o nevratný stav. V tomto případě je potřebné provést „ekologickou likvidaci vozidla“ firmou, která má k této činnosti příslušné oprávnění (seznam těchto společností je uveden na webových stránkách Ministerstva životního prostředí). Na základě potvrzení o likvidaci registr vozidel vozidlo trvale vyřadí z provozu.

Osvobození od silniční daně

Skutečnost, že je některé vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V § 3 zákona o silniční dani jsou uvedena vozidla, která sice jsou předmětem daně silniční, ale následně jsou od daně osvobozena. Jedná se např. o vozidla kategorie L (mopedy, tříkolky, čtyřkolky), vozidla zabezpečující linkovou vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ve veřejném zájmu apod.

Od daně silniční jsou osvobozena také vozidla do 12 tun, která by měla být šetrnější k životnímu prostředí a která mají:

 • elektrický pohon,

 • hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

 • palivo propan-butan (LPG, CNG),

 • motor určený ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. S uplatněním tohoto osvobození může být problém, protože vozidla splňující uvedenou podmínku jsou již v ČR vyráběna, ale ne každá čerpací stanice má toto palivo k dispozici.

U vozidel přestavěných na alternativní pohon (např. LPG) je možné uplatnit osvobození, pokud vozidlo tento druh paliva skutečně využívá. V těchto případech je vozidlo od silniční daně osvobozeno, a to i když je při provozu vozidla vynuceně používán benzín (při startování, rozjezdu, zahřátí vozidla na provozní teplotu apod.).

Za tato vozidla se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je nutné je uvést.

Poplatníci silniční daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je:

 • provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

 • uživatelem vozidla, jehož provozovatel (zapsaný v technickém průkazu) zemřel, byl zrušen nebo zanikl,

 • zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud už povinnost nevznikla provozovateli tohoto vozidla,

 • stálá provozovna zahraniční osoby.

Příklad – Vozidlo je využíváno jinou osobou než provozovatelem zapsaným v technickém průkazu

Příklad
Pan Horák využíval k podnikání vlastní vozidlo. V lednu 2013 pan Horák havaroval, automobil byl zničen a podnikatel si zapůjčil osobní automobil od svého otce. Vzhledem k tomu, že toto vozidlo je využíváno k podnikání, podléhá silniční dani. Poplatníkem je v tomto případě otec, jako provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla (přestože sám nepodniká). Daňové přiznání musí být podáno otcem a ten také musí uhradit silniční daň. Pokud přiznání k silniční dani otec pana Nováka nepodá, bude k tomu správcem daně vyzván. V tomto případě hrozí sankce za pozdní podání daňového přiznání (pokuta podle § 250 daňového řádu) a jestliže daň nebyla včas zaplacena, bude správcem daně předepsána sankce za pozdní úhradu. Pokud silniční daň uhradí syn pana Nováka, bude se jednat o daň zaplacenou za jiného poplatníka, která je v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. r) ZDP daňově neúčinným nákladem.

Příklad – Poplatník daně

Příklad
Společnost Alfa, s. r. o., uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním pronájmu osobního vozidla. Vozidlo bylo používáno k podnikání. V technickém průkazu je uvedeno:

 • majitel vozidla – leasingová společnost,

 • provozovatel vozidla – společnost Alfa, s. r. o.

V souladu se zákonem o silniční dani je poplatníkem daně provozovatel vozidla, tj. společnost Alfa, s. r. o.

Příklad – Poplatník daně

Příklad
Občan pronajal svému známému, který je podnikatel, osobní automobil.

Poplatníkem silniční daně za dobu pronájmu není podnikatel, který vozidlo použil k podnikání, ale občan, který je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu. Provozovatel vozidla používaného k podnikání má povinnost registrovat se k silniční dani u místně příslušného správce daně, platit v průběhu roku zálohy, do 31. 1. následujícího roku podat daňové přiznání a ve stejném termínu doplatit daňovou povinnost.

Pokud dojde v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě provozovatele vozidla, zaniká daňová povinnost původnímu provozovateli vozidla uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému vlastníkovi. Toto pravidlo se použije pouze v případě vzniku a zániku daňové povinnosti během téhož kalendářního měsíce, aby nedošlo k situaci, že by za jedno vozidlo byla daň placena dvakrát.

Příklad – Zánik daňové povinnosti

Příklad
Podnikatel pan Novák prodal 5. 4. 2013 dvě služební vozidla. Jedno prodal podnikající osobě a druhé občanovi – nepodnikateli.

Zánik daňové povinnosti:

 • Vozidlo bylo prodáno podnikateli – Pan Novák za rok 2013 zaplatí daň od ledna do března. Za duben silniční daň uhradí nový provozovatel-podnikatel.

 • Vozidlo bylo prodáno občanovi – Pan Novák zaplatí daň od ledna do dubna 2013.

Pokud je vozidlo prodáváno mezi dvěma podnikatelskými subjekty, může dojít k tzv. polopřevodu. Jedná se např. o případ, kdy bylo vozidlo prvním podnikatelem prodáno druhému podnikateli do jiného kraje. Prodávající vozidlo odhlásil a požádal o zápis do technického průkazu. I když nový vlastník nesplnil své povinnosti, nemusí původní vlastník „hlídat“, zda nový vlastník zaplatil silniční daň a provedl zápis do technického průkazu. Plátcem daně se stává nový majitel, který vozidlo užívá, a to i když není uveden jako provozovatel v technickém průkazu příslušného vozidla. Původní vlastník totiž vozidlo odhlásil a tím se vyvázal z povinnosti hradit silniční daň.

Zaměstnavatel – poplatník silniční daně

Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svým zaměstnancům vyslaným na pracovní cesty za použití jiného než služebního osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla.

Zaměstnavatel může volit mezi denní a roční sazbou silniční daně.

 • Denní sazba silniční daně

Denní sazba činí 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla. V tomto případě nelze uplatnit snížení sazby daně ani zvýšení sazby daně o 25 % u starších vozidel.

 • Roční sazba silniční daně

Pokud je to pro zaměstnavatele výhodnější, může použít sazbu daně stanovenou v závislosti na zdvihovém objemu motoru vozidla.

Zaměstnavatel není povinen uhradit silniční daň v případě, kdy daňová povinnost již vznikla držiteli vozidla. Pokud dojte k souběhu používání vozidla zaměstnancem pro jeho vlastní podnikání a také pro potřeby zaměstnavatele, platí daň přednostně zaměstnanec.

Příklad

Příklad
Zaměstnanec společnosti Alfa, s. r. o., pan Novák mimo závislou činnost také podnikal v oblasti drobné strojírenské výroby. V souvislosti s podnikatelskou činností pan Novák používal vlastní vozidlo a z toho důvodu za něj zaplatil silniční daň. Vzhledem k tomu, že silniční daň se platí vždy za konkrétní vozidlo, a to pouze jedenkrát, nebude při použití tohoto vozidla při pracovní cestě zaměstnavatel povinen silniční daň zaplatit.

Jestliže zaměstnanec použije jiný druh silničního motorového vozidla než je osobní automobil, není poplatníkem silniční daně zaměstnavatel, ale provozovatel tohoto vozidla. Jde např. o použití vozidla pick-up nebo vozidla s mřížkou. Podle údajů v technickém průkazu jde o vozidla kategorie N. V uvedených případech je poplatníkem silniční daně provozovatel vozidla (obvykle zaměstnanec), který má povinnost registrovat se u správce daně k silniční dani, platit zálohy, podat daňové přiznání a doplatit silniční daň.

Při platbě záloh u téhož osobního automobilu nelze kombinovat roční a denní sazbu daně. Pokud však při vyplňování daňového přiznání zaměstnavatel svůj postup přehodnotí, lze postup změnit. To znamená, že při placení záloh vycházejících z roční sazby daně lze na konci roku při vyplňování daňového přiznání vycházet z denní sazby silniční daně (a naopak).

Základ daně

Základem daně je:

 • zdvihový objem motoru v cm3u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Poznámka:
U návěsů je v některých případech v technickém průkazu kromě povolených zatížení u nápravy uvedeno také zatížení točnice příslušného tahače. Toto zatížení točnice se k ostatním údajům o hmotnostech na nápravy nezapočítává. Točnice není náprava. Tento údaj je důležitý pouze pro výběr příslušného tahače vhodného pro přepravu příslušného návěsu (u tohoto údaje je v technickém průkazu před číselným údajem uvedeno písmeno T).

Sazby daně

 • U osobních automobilů se při stanovení daně vychází ze zdvihového objemu motoru sazbou stanovenou v zákoně o silniční dani.

 • V případě ostatních vozidel (nákladních automobilů, autobusů, návěsů apod.) je nutné vycházet ze základu daně stanoveného podle počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti uvedené v technickém průkazu vozidla.

Příklad – Chybná sazba daně

Příklad
Společnost používala k podnikání vozidlo Škoda Octavia s přepážkou za sedadly a chybně stanovila základ daně a daň ve vazbě na zdvihový objem motoru.

Vzhledem k tomu, že se podle údajů v technickém průkazu nejedná o osobní automobil, ale vozidlo kategorie N, je nutné roční sazbu daně zjistit podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti uvedené v technickém průkazu vozidla.

Snížení sazby daně

Snížení sazby daně u vozidel používaných k zemědělské výrobě

Stejně jako v předchozích letech lze i v roce 2013 snížit silniční daň o 25 % osobám provozujícím zemědělskou výrobu u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě (SKP ČSÚ 01.41.11).

Snížení roční sazby daně ve vazbě na datum první registrace vozidla

Od roku 2008 nejsou pro snížení sazby silniční daně rozhodující emisní limity, ale měsíc první registrace vozidla. Novela zohledňuje snížení daně po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace vozidla. Pro účely snížení daně není důležité, zda po dobu těchto 108 měsíců bylo či nebylo využíváno k podnikání. Tento systém snížení sazby je stejný pro všechna vozidla (osobní, nákladní i přípojná). V souladu s § 6 odst. 6 zákona o dani silniční je snížena sazba daně provozidla registrovaná poprvé v ČR nebo v zahraničí:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od měsíce první registrace,

 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,

 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Nárok na snížení daně tak na sebe bude navazovat a nemůže dojít k situaci, že by nárok na snížení byl uplatněn dvakrát jiným provozovatelem. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. 1. 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda ČR.

V souladu se zákonem nelze současně uplatnit slevu z titulu činnosti v rostlinné výrobě (25 %) a slevu z titulu první registrace vozidla. Poplatník si sám zvolí snížení daně, které je pro něj výhodnější. Ve většině případů to pravděpodobně bude snížení daně z titulu první registrace vozidla zejména v případě novějších vozidel, kdy snížení daně může činit až 48 %.

Snížení daně u vozidel nad 3,5 tuny

Jak již bylo uvedeno, vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny určená k přepravě nákladů jsou vždy předmětem silniční daně, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou využívána k podnikání nebo k příjmům, které podléhají dani z příjmů. Pokud však tato vozidla nejsou využívána k podnikání nebo k činnostem, které jsou předmětem daně z příjmů, lze silniční daň snížit:

 • u vozidel od 3,5 do 12 tun o 100 %,

 • u vozidel nad 12 tun o 48 %.

V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona o silniční dani lze toto snížení daně využít:

 • u subjektů, které nejsou založeny za účelem podnikání,

 • u vozidel využívaných k odbornému výcviku (např. v učilištích),

 • u nepodnikajících fyzických osob.

Příklad – Platební kalendář silniční daně

Příklad
Společnost v prosinci 2007 koupila automobil a používala jej k podnikání. Vozidlo bylo poprvé zaregistrováno dne 13. 2. 2005. Od roku 2008 mohla společnost v souladu s § 6 odst. 6 zákona o dani silniční uplatnit slevu na dani. Účetní si pro usnadnění práce v dalších letech vyhotovil přehled nároku na slevu silniční daně v jednotlivých letech.

Rok Měsíce od – do % slevy 
2008 • leden 48 
• únor – prosinec 40 
2009 leden – prosinec 40 
2010 leden – prosinec 40 
2011 • leden 40 
• únor – prosinec 25 
2012 leden – prosinec 25 
2013 leden – prosinec 25 
2014 leden 25 

Poznámka:
Správnost platebního kalendáře je možné si ověřit pomocí „kalkulaček pro výpočet snížení sazby“ např. na internetových stránkách České daňové správy MF.

Prokazování data první registrace

Vzhledem k tomu, že datum první registrace vozidla má vliv na snížení silniční daně, musí podnikatel toto rozhodné datum správci daně prokázat. K tomuto účelu lze využít např. následující možnosti:

 • Datum první registrace v ČR nebo v zahraničí u novějších vozů je uvedeno v technickém průkazu v kolonce „B“.

 • Ve starších vzorech technických průkazů však toto datum nemusí být uvedeno. Pokud je vozidlo zakoupeno a poprvé registrováno v ČR, lze za datum první registrace považovat datum uvedení vozidla do provozu (přidělení SPZ). Potřebné informace je možné zjistit v registru silničních vozidel vedeném příslušným registračním místem. Tento registr je veřejný seznam silničních vozidel a každý, kdo prokáže právní zájem, může požádat o nahlédnutí do registru vozidel a také o pořízení výpisu údajů v registru uvedených.

 • Problémy mohou nastat u vozidel zakoupených v zahraničí, neboť datum uvedení vozidla do provozu nebo přidělení SPZ vypovídá pouze o registraci v ČR, nikoli však o první registraci, která je pro snížení sazby silniční daně rozhodující. Potřebný údaj o první registraci vozidla v zahraničí (nebo jeho uvedení do provozu) může být v některých případech uveden v části technického průkazu nazvané „poznámky“. Pokud však potřebný údaj nebude uveden v žádné části technického průkazu, bude pro snížení daně rozhodující potvrzení příslušné obce s rozšířenou působností (registračním orgánem v ČR), ze kterého bude datum první registrace zřejmé. Tuzemské registrační orgány však nemusí mít potřebné údaje k dispozici, protože po pěti letech zahraniční spisovou dokumentaci obvykle skartují. Poplatník, který chce uplatnit snížení silniční daně, tak musí datum první registrace prokázat potvrzením nebo jiným dokladem vydaným registračním orgánem v zahraničí. Je na poplatníkovi, aby si sám vyhodnotil, zda se mu vyplatí příslušný doklad ze zahraničí obstarat, nebo ne.

Příklad – Datum první registrace

Příklad
Vozidlo HYUNDAY GETZ, zdvihový objem motoru 1 341 cm3. Na titulní straně technického průkazu vozidla v řádku „B“ je uvedeno:

 • datum první registrace 15. 3. 2004,

 • datum registrace v ČR 25. 12. 2005.

Pro uplatnění nároku na snížení sazby daně je rozhodující datum první registrace, tj. 15. 3. 2004.

Zvýšení sazby daně

Od roku 2009 se sazba daně u těchto starších vozidel zvyšuje o 25 %. Zvýšení sazby daně se vztahuje nejen na vozidla poprvé registrovaná do 31. 12. 1989 v ČR, ale i v zahraničí. Toto opatření má přispět k obnově vozového parku a nepoužívání starších vozidel, která zatěžují životní prostředí.

Příklad – Zvýšení sazby

Příklad
Vozidlo Škoda Rapid 130, které bylo v ČR poprvé registrováno před 31. 12. 1989, je používáno k činnosti podléhající dani z příjmů. Zdvihový objem motoru vozidla = 1 770 cm3.

 • Roční sazba daně 3 000 Kč

 • zvýšená o 25 % = 3 750 Kč.

Přestavba vozidla

Vozidlo může být přestavěno např. z osobního na nákladní, může být zvýšen nebo snížen zdvihový objem motoru, snížen nebo zvýšen počet náprav, dále může být provedena přestavba pohonu motoru apod. V souladu s ust. § 14 zákona o silniční dani tyto přestavby, které mají za následek změnu základu daně a roční sazby, nezmění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období, ale až od následujícího zdaňovacího období.

Jestliže však dochází ke změnám používané PHM např. z benzínu na LPG, vznikne nárok na osvobození od daně již od měsíce, kdy byla přestavba provedena, a to v souladu s ust. 9 odst. 2 zákona o silniční dani. Nádrž na LPG má životnost max. 10 let. Nejpozději uplynutím tohoto období je potřebné nádrž vyměnit (nádrž se každý rok reviduje).

Přestavby vozidla je potřebné zaznamenat do velkého technického průkazu konkrétního vozidla. V případě tzv. hromadné přestavby poplatník na dopravní inspektorát doručí příslušné rozhodnutí ministerstva dopravy a zde je proveden příslušný zápis rozhodnutí. V případě tzv. individuální přestavby posoudí přestavbu úřad s rozšířenou působností. Příslušný úředník úpravy překontroluje a ve správním řízení o přestavbě rozhodne. Až je rozhodnutí pravomocné, bude proveden zápis do technického průkazu.

Tímto „aktualizovaným“ technickým průkazem budou příslušné změny prokázány správci daně.

Pokud se provozovatel vozidla rozhodne uvést vozidlo do původního stavu, lze to provést pouze na základě další přestavby a celý postup povolení a registrace je potřebné zopakovat.

Zálohy na daň

Poplatník je povinen platit zálohy na silniční daň, které jsou splatné v následujících termínech:

– 15. 4. (rozhodné období leden – březen),

– 15. 7. (rozhodné období duben – červen),

– 15. 10. (rozhodné období červenec – září),

– 15. 12. (rozhodné období říjen – listopad).

Zálohy se platí ve výši 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc. Pokud dojde ke snížení (nebo naopak ke zvýšení) daňové sazby, zohlední se ve výši zálohy tato snížená (nebo zvýšená) sazba daně. Za vozidla osvobozená od silniční daně se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je

Nahrávám...
Nahrávám...