dnes je 6.6.2020

Input:

Daň z příjmů - darování

1.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů - darování

Ing. Daniela Lampová

V roce 2014 došlo k zásadní změně v majetkových daních, darovací daň formálně přestala existovat, avšak o příjmy z darování byl rozšířen ZDP a tyto příjmy nyní podléhají dani z příjmů.

Pozor!
Každý, kdo obdrží dar, proto musí pečlivě zkoumat, jaké bude aktuální zdanění, neboť přístup zákona o daních z příjmů není shodný s pravidly, která platila podle zákona o dani darovací.

Do ZDP byl zaveden nový termín, a to bezúplatný příjem, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu darování, dědění, tak i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. Majetek, u kterého dochází k bezúplatnému převodu vlastnictví na jiný subjekt, je tedy zdaňován spolu s ostatními příjmy fyzických a právnických osob daní z příjmů.

Základní pojmy

Základní podmínky darování stanoví v § 2055 až 2078 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ”). Podstatou darování je bezplatný převod vlastnického práva k věci obdarovanému nebo závazek mu věc bezplatně do vlastnictví převést. Obdarovaný musí s darem nebo nabídkou souhlasit (přijmout je).

Dar jako bezúplatné plnění je tedy dvoustranný právní úkon, neboť:

 • dárce poskytuje obdarovanému majetkový prospěch a

 • obdarovaný tento dar přijímá

s jednosměrným plněním (osobě poskytující majetkový prospěch – dárci – se nedostává ekvivalentního plnění).

Dar je předáván na základě darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem a obdarovaným. Darovací smlouva může mít formu písemnou nebo ústní. Dárce není omezen v darování svého současného majetku, může jej darovat klidně všechen.

Písemná forma je nezbytná v případě, že dárce je podnikatelem, a při darování nemovitosti. Ze smlouvy musí být patrné, kdo je příjemcem daru, jaká je hodnota daru, co je předmětem daru, jaký je účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování.

Dary jsou, dle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, výdajem (nákladem), který nelze uznat za výdaj (náklad) vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Forma odpočtu (uplatnění nezdanitelné části základu daně do výše hodnoty daru s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v ZDP) může mít však shodné dopady, jako kdyby dary daňově uznatelné byly.

Daňové posouzení dárce ZDP definuje u:

 • fyzické osoby v § 15 odst. 1 a 2 ZDP,

 • právnické osoby v § 20 odst. 8 až 10.

Odčitatelná položka

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám na území České republiky a právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách na účely vyjmenované v § 15 ZDP.

V praxi je běžné, že i bez potvrzení konečného příjemce mohou finanční úřady uznat poskytnutí peněžního daru, pokud poplatník doloží (např. výpisem z bankovního účtu nebo podacím potvrzením poštovní poukázky), že finanční prostředky byly poukázány na bankovní účet zřízený k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována v centrální evidenci veřejných sbírek vedené Ministerstvem vnitra podle § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Aktuální informace z centrální evidence veřejných sbírek zveřejňuje Ministerstvo vnitra na své internetové stránce.

Hodnotu poskytnutých darů lze od základu daně odečíst jen v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty.

Příjem daru v dani z příjmů

Poplatníkem daně z příjmů z přijatého bezúplatného plnění může být každá fyzická nebo právnická osoba, která je obdarována, a tudíž je nabyvatelem bezúplatného poskytnutí majetku.

Pozor!
V případě, že majetek nabývají darováním dvě nebo více osob, je každá z nich samostatným poplatníkem daně z příjmů podle podílu nabytého majetku. V případě bezúplatného plnění plynoucího manželům, je tento příjem zdaňován u jednoho z nich.

Optimalizace

U manželů je tak možná volba, tj. optimalizace, která je využívána při splnění zákonných podmínek u příjmů z pronájmu (viz Pronájem - daň z příjmů FO) nebo ostatních příjmů.

Daňové přiznání

Každý obdarovaný má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických, resp. právnických osob i v případě, že ve zdaňovacím období bude mít pouze tento bezúplatný příjem, který nebude od daně z příjmů osvobozený (viz Osvobození od daně z příjmů).

Příklad
Tetička daruje nemovitost svému synovci a jeho manželce, kteří nemají upravené společné jmění manželů. Jejich podíly se považují za stejné a každý je tedy vlastníkem jedné poloviny nemovitosti.

Synovec obdrží darem jednu polovinu bezúplatného plnění a jeho manželka rovněž. Manželka podává přiznání k dani z příjmů, ve kterém uvede hodnotu bezúplatného plnění z poloviny nemovitosti. Synovec má ale tento příjem od daně osvobozený, a tak daňové přiznání podávat nemusí.

Předmět daně

Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem rozumíme nemovitosti a movitý majetek.

Pozor!
Za předmět daně se považuje také služebnost (viz Věcné břemeno), jiný majetkový prospěch a případně jiný příjem nabytý bez poskytnutí protiplnění.

Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu (viz Směna majetku), a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany (nový § 21c ZDP).

Ocenění nepeněžního příjmu

Pro ocenění bezúplatného příjmu z titulu darování bylo do ZDP doplněno jeho ocenění do § 3 odst. 3 ZDP, který stanoví, že nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje:

 1. podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
 2. jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu:
  1. neurčitou,
  2. života člověka,
  3. nebo delší než 5 let.

Osvobozená plnění

Přijatý dar může být v režimu osvobození od daně z příjmů.

Osvobození bezúplatných příjmů fyzických osob je obsahem nového § 4a ZDP, kde je uvedeno, že se od daně z příjmů fyzických osob např. osvobozuje bezúplatný příjem:

 • poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo