dnes je 25.1.2022

Input:

Daňová informační schránka

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.447 Daňová informační schránka

MVDr. Milan Vodička

Daňová informační schránka (dále také jen DIS) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na daňovém portálu.1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi shromážděnými ve veřejné části spisu správce daně a na osobním daňovém účtu daňového subjektu.

Právní úprava

Právní úprava

Legislativní úpravu obsahuje § 69 až § 69b zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád (dále „DŘ”).

Zřízení DIS

Daňová informační schránka je zřízena:

  • na žádost daňového subjektu ve lhůtě 15 dnů anebo

  • z moci úřední bezprostředně poté, co byla daňovému subjektu zpřístupněna datová schránka.

Žádost o zřízení DIS se podává elektronicky v podobě datové zprávy, příslušný formulář je dostupný na daňovém portálu (EPO), žádost je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Je přípustná také varianta podání nepodepsané žádosti, která je správci daně potvrzena ve lhůtě pěti dnů v souladu s § 71 odst. 3 daňového řádu.

Rada
Pokud je daňovému subjektu zpřístupněna datová schránka, nemusí o DIS žádat, bude zřízena automaticky ze zákona. V obou případech je dále nutné podat přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky.

Zpřístupnění DIS

Osoby, které chtějí vstupovat do daňové informační schránky, musí vyplnit a podat elektronickou přihlášku k nahlížení. Formulář se nachází na daňovém portálu, obsahuje jednak údaje o samotném žadateli a dále údaje daňového subjektu, do jehož DIS má být přístup na základě přihlášky umožněn.

Přihláška musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslána s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Je nutné mít na paměti, že přístup do DIS bude následně umožněn za použití stejného způsobu identifikace, který byl zvolen na přihlášce k nahlížení.

Rada
Pokud byste tedy chtěli mít k dispozici oba způsoby (elektronický podpis i ověření identity prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky), musíte podat dvě přihlášky, jednu elektronicky podepsat a u druhé použít ověření identity. Druhý uvedený způsob, tedy ověžení identity, mohou ale využít jen uživatelé datových schránek v postavení osoby oprávněné, nikoli pověřené.

Nahlížení do DIS

Do daňové informační schránky může nahlížet daňový subjekt, to v případě fyzických osob znamená konkrétního daného poplatníka, v případě osob právnických členy statutárních orgánů. Právo k nahlížení lze také udělit zástupci daňového subjektu v podobě plné moci. Informace, které jsou přístupné po vstupu do daňové informační schránky, ale nejsou nijak omezeny, jsou dostupná naprosto všechna data týkající se všech daní předmětného subjektu. Zmocnění k zastupování daňového subjektu proto musí být buď uděleno v neomezeném rozsahu pro všechny správce daně anebo musí být v plné moci výslovně uvedeno, že zmocnění zahrnuje i přístup do daňové informační schránky zmocnitele.

Informace v DIS

Po úspěšném vstupu do daňové informační schránky jsou zobrazeny základní informace o daňovém subjektu, včetně daní, ke kterým je registrován, adresy sídla, provozoven a doručovací adresy, dále evidovaných bankovních účtů a také osob, které mají do DIS přístup.

Údaje jsou dále rozděleny do tří oblastí, jedná se o osobní daňové účty, osobní daňový kalendář a přehled písemností.

Nezbytnou součástí připojení je jeho zabezpečení, které lze poznat dle písmen https na začátku webové adresy, stejně jako z funkční ikony zámečku na jejím konci. Identifikace serveru i šifrování dat je zajištěno certifikáty I. CA a jedná se tedy o spojení bezpečné i na veřejných sítích typu Wi-Fi.

Osobní daňové účty

Osobní daňové účty představují soupis pohybů (předpisy a platby daní) a

Nahrávám...
Nahrávám...