dnes je 18.6.2024

Input:

Daňová podpora odborného vzdělávání 2014

19.5.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2014.11.3
Daňová podpora odborného vzdělávání 2014

Ing. Christian Žmolík

VYŠLO V ČÍSLE 11/2014

Odborná daňová veřejnost si už zvykla na tu skutečnost, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), je nositelem různých podpor a úlev pro rozličné činnosti či organizace. Jedna takováto podpora, realizovaná prostřednictvím ZDP, se týká odborného vzdělávání žáků a studentů.

Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byla do ZDP včleněna zcela nová odčitatelná položka na podporu odborného vzdělávání. Její vymezení je v ustanoveních §§ 34f až 34h ZDP. Poplatníci daně z příjmů (právnické i fyzické osoby) budou moci tuto odčitatelnou položku poprvé uplatnit až v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období započaté v roce 2014 nebo i za období, za které se podává daňové přiznání (např. období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na rok hospodářský nebo při přechodu z jednoho hospodářského roku na druhý), pokud první den tohoto období bude spadat do roku 2014.

Odborné vzdělávání

Odborným vzděláváním se dle ustanovení § 34f odst. 2 ZDP rozumí vzdělávací činnost v rámci:

  • praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona,

  • odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona,

  • části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy.

Podmínkou přitom je, aby se odborné vzdělávání uskutečňovalo na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání nebo studijním programem; to znamená, aby společnost vykonávala takový předmět činnosti, který odpovídá zaměření školy. Například žáci střední průmyslové školy stavební budou vykonávat praktické vyučování na stavbě u stavební firmy. Pro uplatnění této odčitatelné položky je nezbytné, aby poplatník, u něhož se realizuje odborné vzdělávání, uzavřel se školou (střední, vyšší odbornou, vysokou) smlouvu o obsahu a rozsahu odborného vzdělávání žáků nebo studentů a o podmínkách pro její konání (dále jen smlouva o odborném vzdělávání).

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Odpočet na podporu odborného vzdělávání se skládá ze dvou částí:

  • odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání,

  • odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání je definován v § 34g ZDP. Odpočet lze uplatnit pouze na majetek pořízený od 1. 1. 2014, který je využíván pro odborné vzdělávání žáků nebo studentů a zároveň musí být tento majetek vymezen ve smlouvě o odborném vzdělávání uzavřené mezi poplatníkem a školou. Podle způsobu pořízení majetku se musí jednat o majetek, jehož vstupní cenou je pořizovací cena (majetek pořízený koupí) nebo vlastní náklady (majetek pořízen nebo vyroben ve vlastní režii). Odpočet lze uplatnit i na majetek pořizovaný formou finančního leasingu. Odpočet lze však uplatnit pouze na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním leasingu uzavřené až od 1. 1. 2014. ZDP taktéž vymezuje, na jaký druh majetku lze uplatnit tento odpočet. Dle ustanovení § 34g odst. 5 ZDP se musí jednat o hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 a z nehmotného majetku lze odpočet uplatnit pouze na software se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč. Ve všech případech se musí jednat o majetek, jehož je poplatník prvním vlastníkem. V případě pořizování majetku formou finančního leasingu musí být původní vlastník (leasingová společnost) prvním vlastníkem tohoto majetku.

Pokud byla na pořízení majetku poskytnuta podpora z veřejných zdrojů např. formou dotace, nelze obdobně jako v případě odpočtu na podporu výzkumu a vývoje uplatnit na tento majetek odpočet a to z důvodu zákazu souběhu přímé a nepřímé podpory.

Výše odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání závisí na tom, v jaké míře je pořízený majetek využíván pro účely odborného vzdělávání. V případě majetku pořízeného koupí nebo ve vlastní režii tak výše odpočtu činí:

  • 110 % vstupní ceny majetku, který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

  • 50 % vstupní ceny majetku, který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

U majetku pořizovaného formou finančního leasingu je výše odečtu podobná, vychází se přitom ze vstupní ceny majetku u původního vlastníka (leasingové společnosti). V tomto případě tedy odpočet bude:

  • 110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,

  • 50 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

Samozřejmostí je, že dobu provozu majetku bude muset poplatník doložit evidencí, ze které bude patrno, po jakou dobu byl majetek využíván pro odborné vzdělávání a celková doba provozu majetku za dané období (zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání).

Při splnění všech výše uvedených podmínek lze odpočet v odpovídající výši uplatnit v tom zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém dojde k pořízení majetku (v případě koupě majetku nebo jeho pořízení vlastní činností) nebo v okamžiku přenechání majetku pořizovaného formou finančního leasingu uživateli do užívání, tedy na začátku finančního leasingu.

Příklad

Příklad 1:

Společnost v listopadu 2014 nakoupila strojní vrtačku ve vstupní ceně 69 000 Kč. Tento stroj byl pořízen pro účely odborného vzdělávání, byl uveden ve smlouvě o odborném vzdělávání a byly splněny i ostatní podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání. Ze záznamu o provozu stroje vyplývá, že stroj byl používán od 18. 11. 2014 a pro účely odborného vzdělávání byl využit ze 68 % doby jeho provozu do konce roku 2014.

Společnost tak splnila veškeré podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání ve výši 110 % vstupní ceny strojní vrtačky, což představuje částku 75 900 Kč.

Na výše uvedeném případě je demonstrována situace, kdy je stroj v roce pořízení používán jen krátký časový úsek (cca 1,5 měsíce). Po dobu jeho provozu však byl pro odborné vzdělávání využíván z více než 50 % a tudíž má poplatník právo uplatnit odpočet ve výši 110 % vstupní ceny tohoto stroje. Vždy se tedy bude zjišťovat poměr, kdy byl určitý majetek využíván pro odborné vzdělávání, k celkové době jeho skutečného provozu.

Dojde-li po uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání následně k porušení podmínek pro jeho uplatnění, bude muset poplatník v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 18. ZDP zvýšit výsledek hospodaření o částku uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo. Zvýšení výsledku hospodaření podle tohoto ustanovení se uskuteční na řádku 30 daňového přiznání. V praxi se bude jednat především o případy, kdy nebude v rámci odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání dodržen limit využití tohoto majetku pro odborné vzdělávání ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

Příklad

Příklad 2:

Společnost pro účely odborného vzdělávání pořídila dne 10. 4. 2014 stolní soustruh v pořizovací ceně 82 000 Kč. Pro účely odborného vzdělávání byl tento stroj v roce 2014 využit na 65 % doby jeho provozu. Společnost taktéž splnila i veškeré další podmínky pro uplatnění odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání ve výši 110 % vstupní ceny. V daňovém přiznání za rok 2014 tak z tohoto stroje uplatnila odpočet na pořízení majetku na odborné vzdělávání ve výši 90 200 Kč (82 000 Kč x 110 %).

V následujícím roce však již byl tento stroj pro odborné vzdělávání využíván jen na 45 % doby jeho provozu. Nebyla tak splněna podmínka pro odpočet ve výši 110 % vstupní ceny (soustruh nebyl pro odborné vzdělávání využíván na více než 50 % doby provozu po dobu tří let). Ovšem byla splněna podmínka pro uplatnění odpočtu ve výši 50 % vstupní ceny soustruhu, když byl tento soustruh pro odborné vzdělávání používán

Nahrávám...
Nahrávám...