dnes je 15.7.2024

Input:

Daňové přiznání - k dani z příjmů FO

25.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 30 minut

Daňové přiznání - k dani z příjmů FO

Ing. Jan Ambrož

V tomto článku uvádíme daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok, resp. zdaňovací období 2014 s tím, že v první části naleznete základní informace k tiskopisu DPFO a ve druhé části zadání a řešení příkladu včetně vyplněného daňového přiznání.

V první části naleznete několik vzorových příkladů, které vysvětlují text, ale nejsou součástí komplexního příkladu, tj. ani vzorového daňového přiznání.

Zdaňovací období

Jen výjimečně se setkáme u fyzických osob s účetním obdobím hospodářský rok, u nichž je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou rozdíl mezi příjmy a výdaji za ukončený hospodářský rok podle ustanovení § 7 odst. 12 ZDP.

Novely 2014

Ve výkladu upozorňujeme na novinky platné pro daň z příjmů fyzických osob včetně těch, které platí podle novely zákona o daních z příjmů na rok 2015 se zpětnou účinností.

Předmět/osvobození od daně

Je-li některý příjem vyloučen z předmětu daně nebo je od daně osvobozen (až za kalendářní rok 2015 budeme informovat o osvobozených darech vyšších než 5 000 000 Kč), neuvádíme ho v žádném dílčím základu daně a ani v daňovém přiznání.

Novely 2014

V těchto případech není možné automaticky posuzovat takové příjmy podle kritérií léta používanými. Mimo jiné připomínáme, že od 1. ledna 2014 příjmy – dříve podléhající dani darovací a dani dědické – řešíme podle zákona o daních z příjmů.

Zejména titulů pro osvobození od daně je v §§ 4, 6 a 10 ZDP nepřeberné množství, řada z nich má charakter sociálních příjmů.

Proto se musí před vyplněním daňového přiznání posoudit nejen druhy, typy příjmů podle jednotlivých dílčích daňových základů, ale též zkontrolovat, jestli vůbec je či není daný příjem předmětem daně nebo je od daně osvobozen.

Základ DPFO a dílčí daňové základy

Určení základu daně z příjmů poplatníka fyzické osoby je jednoduchý jen na první pohled. Ve skutečnosti jsou nutné dobré znalosti zákona o daních z příjmů týkajících se fyzické osoby, která si musí správně zvolit vždy jeden z dílčích základů daně ("DZD").:

DZD  Charakter příjmů 
§ 6  Ze závislé činnosti.
§ 7  Ze samostatné činnosti.
§ 8  Příjmy z kapitálového majetku.
§ 9  Příjmy z nájmu. 
§ 10  Ostatní příjmy.

Někdy není přesná klasifikace jednoznačná, například:

 • Do § 9 ZDP patří pouze pro příjmy z nemovitostí a u movitých věcí jen ty "pravidelné". 

 • Konečně do ostatních příjmů zařadíme "ostatní" podle § 10 ZDP, resp. příjmy, které není možné začlenit do jiných dílčích základů daně.

Pokyn D-22

K příjmům u § 7 ZDP si doplníme, že platilo:

 • Je-li u § 7 ZDP při činnosti vykonávající znaky podnikání podmínkou povolení, registrace nebo jiný souhlas příslušného orgánu a poplatník jím nedisponuje, správa daní požadovala přeřazení takového příjmu do § 10, a to podle Pokynu D-6, bodu druhého k § 7 ZDP

Podle názoru GFŘ, publikovaném v aktuálním Pokynu D-22, účinném pro zdaňovací období 2014, za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP se také považují příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 420 odst.1 ObčZ, i když jsou provozované bez příslušného podnikatelského oprávnění.

Dále bylo doplněno v bodě šestém k § 7 odst. 7 ZDP:

 • je-li k dané činnosti nutné podnikatelské oprávnění, poplatník ho nemá, podřazené pod § 7 odst. 1 písm. c), tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného pod písm. a) nebo b), a

 • poplatník může využít 40% paušální výdaje.

Nepodceňujte přiřazení příjmů do správného dílčího daňového základu, neboť to ovlivňuje nejen daň z příjmů, ale také případně vyměřovací základy zákonného pojistného aj.

Paní Nováková nepodniká, v průběhu roku 2014 vykazuje příjem z prodejů ze své velké zahrady ve výši 50 000 Kč. Pochybením by bylo uvedení této částky v § 7, přestože nesplnila limit pro osvobození podle § 10 ZDP. Nic jí nebrání v tom, aby tento příjem snížila o 80 % paušálních výdajů (a to bez jakýchkoliv omezujících kritérií – viz dále).

Paní Nová zahájila v roce 2014 podnikání. V letních měsících se jí dařilo, zděděnou chatu zrekonstruovala, o její rodinný penzion byl obrovský zájem. Nevyřídila si však potřebná živnostenská oprávnění, a tak podle názoru správy daní jde o ostatní příjmy   podle § 10 ZDP.

Tiskopis DPFO

K dispozici je pro rok 2014 tiskopis číslo 25 5405 MFin 5404 vzor č. 21, ve kterém je několik důležitých změn ve srovnání s předchozí verzí. Aktuální platný tiskopis je ke stažení na adrese daňové správy: http://www.financnisprava.cz nebo mezi Praktickými informacemi na portále.

Pokyny

Velmi důležitou součástí tiskopisu jsou čtyřstránkové Pokyny MF (vzor č. 22) pro jeho vyplnění. Jestliže byste se v tiskopise (nebo v zákoně o daních z příjmů) neorientovali, pokyny budou pro vás vítaným pomocníkem. Jsou též připraveny pokyny k přílohám základního tiskopisu.

Přílohy tiskopisu

Na rozdíl od daňového přiznání k dani z příjmů PO, kde jsou přílohy nedílnou součástí kmenového tiskopisu, se přílohy u FO použijí pro jednotlivé typy příjmů, resp. dílčí základy daně:

 • č. 1 pro příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP),

 • č. 2 je k příjmům z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatním příjmům (§ 10 ZDP),

 • č. 3 k metodě zápočtu u příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f ZDP),

 • č. 4* obsahuje informace o daňových ztrátách.

Některý z poplatníků využije několik příloh, jiný, který má příjmy pouze ze závislé činnosti, vyplní jen základní tiskopis.

Ve druhé části textu komentovaný vzorový příklad obsahuje první dvě přílohy.

Tiskopis DPFO 2014

V tiskopisech vyplňujeme řádky s bílým podkladem (řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro správce daně) zpravidla na počítači, strojově, ale můžeme samozřejmě i hůlkovým písmem.

Nestačí-li nám tiskopis, další údaje uvedeme na přílohách formátu A4, u nichž máme zachovat strukturu tiskopisu, a počet listů těchto příloh se uvede do seznamu příloh na řádku "Další přílohy výše neuvedené". Doporučujeme nevyplněné řádky proškrtávat a částky uvádět v celých korunách s tím, že koeficienty se zaokrouhlují s přesností na dvě desetinná místa.

Nezapomeňte doplňující přílohy jednoznačně identifikovat, nejlépe uvedením daňového identifikačního čísla, případně rodného čísla. Tato formální stránka se často podceňuje a může se objevit problém, i když bylo daňové přiznání řádně a včas předáno, s dohledáním některé z doplňujících příloh.

Cizí měna

Poplatník, ať už rezident nebo nerezident, mohl vykázat příjmy v cizí měně, převádíme je na českou měnu podle § 38 ZDP a postup je uveden též v Pokynech.

Pokyn Správy daní

Pro případy, kde není správou daní stanoven tzv. "jednotný kurz", doporučuje správa daní v každoročně vydávaném aktuálním pokynu GFŘ použití kurzu dohodnutého mezi poplatníky nebo určeného soudním znalcem.

Struktura základního tiskopisu

Nyní se zaměříme na nejdůležitější části základního tiskopisu a příloh.

Základní identifikace

V záhlaví se standardně označí adresát – místně příslušný finanční úřad, který určíme k datu podání daňového přiznání (nikoliv k 31. 12. 2014).

Podnikatel pan Jan Novák se v prosinci 2014 přestěhoval do nového bytu na Praze 4. Potřebné úkony ke změně místně příslušného finančního úřadu začal činit až na jaře, v dubnu 2015. Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 podá na Praze 2, i když zde již několik měsíců nebydlí.

Tento příklad je z praxe, poplatník měl ale správně kroky ke změně místní příslušnosti podniknout již po přestěhování.

Přiznání může podávat i fyzická osoba, která nemá daňové identifikační číslo (DIČ), potom příslušný řádek 01 nevyplňuje. Jde o časté nedorozumění, "identifikace" DIČ se omylem zaměňuje "jen" s podnikáním nebo plátcovstvím DPH.

Bratr pana Jana Nováka, pan Jiří, nepodniká. Prodal byt před časovým testem a je povinen podat daňové přiznání. Žádné "Daňové identifikační číslo" nemá a ani mu na základě platně podaného daňového přiznání nebude přiděleno.

Sestra pana Jana Nováka podniká. Na všech dokladech uvádí DIČ, to však neznamená, že je plátcem DPH.

Správa daní

V záhlaví tiskopisu je kolonka pro Územní pracoviště finančního úřadu, což souvisí s již uskutečněnou reorganizací daňové správy. Jde o pracoviště, kde je uložen a zpracováván spis toho kterého poplatníka.

1. oddíl

Uvádíme základní identifikační údaje, adresu bydliště (trvalého pobytu) v den podání daňového přiznání. Kdyby došlo ke změně proti stavu k 31. prosinci 2014, vyplníme řádky 1922. Nerezident daňový vyplňuje navíc řádek 29 kód státu.

Kódy jsou k dispozici na adrese: http://cds.mfcr.cz , v nabídce Daně a poplatky/Daně/Daň z příjmů/Seznam kódů států.

Tiskopis 2014/2015

V částech Základní identifikace a I. Oddíl i je aktuální tiskopis (tj. celá úvodní strana) totožný s předchozím vzorem č. 20.

2. oddíl

Druhý oddíl představuje klíčovou část základního tiskopisu, protože v něm informujeme o všech dílčích základech daně.

Závislá činnost

Jednodušší by mělo být vyplnění první tabulky, řádky 3135, neboť jde o příjmy ze závislé činnosti, drobná změna se týká pouze odkazů na aktualizované odstavce ZDP.

Nezapomeňte, že na řádek 31 patří celosvětové příjmy, nejen "tuzemské". Všechny příjmy musí být podloženy přiloženými potvrzeními o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů – podle Pokynů jde o součet řádků 2, 4 a 5 z potvrzení

Celosvětové příjmy

Kamenem úrazu někdy bývá, že si poplatník neuvědomuje dosah pojmu "celosvětové příjmy". Není zpravidla podstatné, že již byly v jiném státě podrobeny dani z příjmů.

Důležitý je obsah řádku 32, a to pro zajištění zdanění ze "superhrubé mzdy". Uvádí se úhrn pojistného hrazeného zaměstnavatelem, které se hradí podle § 6 odst. 12 ZDP. Pro stanovení částky povinného pojistného se při výpočtu základu daně nepřihlíží ke slevám na dani z příjmů FO ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody. Pojistné je součástí superhrubé mzdy vždy, není podstatné, zda bylo nebo nebylo uhrazeno, jeho výše musí odpovídat tuzemským pravidlům.

Údaj o výši sražených záloh se uvede až na řádku 84.

Zahraniční příjmy

Na řádek 35 uvádíme zahraniční příjmy. Musí být zohledněna skutečnost, že základ daně je opět ze superhrubé mzdy, proto se úhrn příjmů ze zahraničí zvyšuje o povinné pojistné podle § 6 odst. 12 ZDP.

Na jedné straně je povinností zahraniční příjem upravit (zvýšit) o tuzemské pojistné, na straně druhé se vezme v úvahu zdanění v zahraničí – různý postup je pro smluvní a bezesmluvní státy.

Daň se sníží o zaplacenou daň v zahraničí podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která nebyla započtena na daňovou povinnost v předchozím zdaňovacím období podle § 38f ZDP. Jde o mimořádnou výjimku, kdy se daň stane 1) daňově účinným nákladem (výdajem) a 2) dokonce u příjmů ze závislé činnosti. Viz Daň jako daňový náklad a následující výklad.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Platné uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou k dispozici na adrese: www.mfcr.cz , v nabídce Daně a cla/Daně/Dvojí zdanění/Přehled smluv.

Když se jedná o tzv. bezesmluvní stát, částka se sníží o daň zaplacenou v zahraničí. Jinými slovy, daň z příjmů se jakoby stává zcela výjimečně "daňovým nákladem" a uvede se na řádku 33.

Má-li poplatník příjmy ze smluvního státu, zamezení dvojímu zdanění proběhne podle uzavřené smlouvy – například se jedná o příjem ze závislé činnosti – a aplikujeme metodu:

 • zápočtu – využijeme přílohu č. 3, která je shodná jako v roce 2013, podle které získáme hodnotu daně zaplacené v zahraničí, kterou lze oprávněně započítat. Řádek 330 této přílohy přeneseme na řádek 58.

 • vynětí, pro kterou v tomto případě použijeme pouze základní tiskopis: příjmy patří též na řádek 34 (k tuzemským příjmům), ale ke zdanění v České republice nedojde, protože se vyňaté příjmy zohlední na řádku 36a. Viz též vzorový příklad.

Zaplacená daň

Není-li možné využít "celou" daň zaplacenou v zahraničí u metody zápočtu (viz řádek 329 Přílohy č. 3), je "dodatečným" daňovým nákladem v dalším zdaňovacím období podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP.

Metodický problém, kam takový dodatečný daňový nákladu u závislé činnosti (!) uvedeme, vyřešíme použitím řádku 33, přestože je a priori pro vztah s bezesmluvním státem...

Zálohy na daň

Podle Pokynů je řádek 33 podstatný pro výpočet nových záloh na daň z příjmů. V této souvislosti připomínáme, že podle poměru dílčího základu daně ze závislé činnosti k ostatním dílčím základům lze zálohy snížit anebo se ani nemusí hradit.

Dílčí základy daně

Prezentují se zde všechny dílčí základy daně. Pro příjmy ze závislé činnosti se použije předchozí řádek 34 (jak je uvedeno výše, u metody vynětí se upraví na řádku 36a). Řádky 3740 vychází z příloh č. 1 a č. 2, neboť z nich přenášíme výsledky z podnikání, pronájmu a ostatní příjmy.

V následující tabulce si ukážeme základní systém převodu těchto veledůležitých údajů s odkazem na konkrétní zdroje.

Řádek  Zdroj 
36  Závislá činnost, tabulka č. 1 
36a  Vynětí příjmů podle § 6 
37  Podnikání, příloha č. 1, řádek 113 
38  Kapitálové příjmy z více zdrojů, zpravidla z přílohy č. 1 
39  Nájem, příloha č. 2, řádek 206 
40  Ostatní, příloha č. 2, řádek 209 
41  Součtový řádek (řádky 37 až 40) 
41a  Úhrn po vynětí příjmů podle §§ 7 až 10 
42  Základ daně [řádek 36a plus kladná hodnota z řádku 41a] 
43  Úhrn příjmů podle § 6 po vynětí (ř. 31 – vyňaté příjmy)
44  Uplatňovaná daňová ztráta 
45  Základ daně po odečtení daňové ztráty 

Na řádku 38 uvádíme skutečně všechny kapitálové příjmy, neboť například vylučujeme úroky z přílohy č. 1.

Novela ZDP pro rok 2015 výrazně omezila daňovou výhodu soukromé životní pojištění, proto mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob zrušilo své pojistné smlouvy do konce roku 2014 a bude mít povinnost podat daňové přiznání!

Pan Novosad měl v uzavřené pojistné smlouvě sjednáno právo předčasné výplaty. Taková smlouva, pokud by i nadále měla splňovat podmínky pro nezdanitelné části základu daně, musí být upravena do konce března 2015. Pan Novosad zvolil druhou variantu a smlouva byla v listopadu 2014 zrušena – pan Novosad obdržel:

 • jednorázové plnění klasifikované podle § 8 odst. 7 ZDP jako kapitálový příjem, který však pojišťovna zdanila 15% srážkovou daní (§ 36 odst. 2 písm. s));

 • protože jde o příjem podléhající srážkové dani, z tohoto titulu nevzniká povinnost podat daňové přiznání.

Bohužel pan Novosad musí ještě testovat ustanovení § 15 odst. 4 a případné dřívější výhody, nezdanitelné části základu daně, zařadí do § 10 Ostatní příjmy a bude podávat daňové přiznání, přestože s tím nepočítal.

Řádek 43 byl původně určen pro účely prominutí úhrady daně z důvodů mimořádné události (povodní) podle Rozhodnutí MF čj. 65647/2013/3901 ze dne 11. 6. 2013 (a předtím pro klasifikaci minimálního základu daně). Nyní se vyplní pouze v případě "souběhu" se solidární daní!

Daňová ztráta

Princip využití daňové ztráty u fyzických osob je popsán ve stejnojmenném článku. V daňovém přiznání mohou být "dvě různé" daňové ztráty:

 • tzv. "aktuální" ztráta za sledované období vychází na řádku 41; hodnota pro její využití v dalších pěti zdaňovacích obdobích je na řádku 61 (bez znaménka minus),

 • použitá daňová ztráta z předchozích období je na řádku 44,

a dále doporučujeme vždy vyplnit "ne"číslovanou přílohu (viz výše 4*), jejíž předtištěná forma je k dispozici.

Podnikatel pan Jan Novák zvažuje, které daňové ztráty z let 2008 až 2010 využije. Je trochu zaskočen, když mu jeho daňový poradce vysvětlil, že v kalendářním roce 2013 mohl uplatnit nejstarší daňové ztráty z roku 2008. V roce 2014 končí možnost uplatnění daňové ztráty z roku 2009.

V roce 2014 tak lze v předchozím příkladu použít pouze daňové ztráty z let 2009 a 2010. Samozřejmě dá poplatník přednost ztrátě z roku 2009, kterou již nemůže využít v roce 2015.

Solidární daň

K "aktuální" daňové ztrátě, ale jen vykázané v § 7 ZDP, se vrátíme při určení výše solidární daně na řádku 59, protože novela ZDP pro rok 2015 nabízí zpětně pro rok 2014 její zohlednění k příjmům ze závislé činnosti.

Pokud by například paní Nová za rok 2014 vykazovala dílčí daňové základy:

 • § 6 ve výši 1 300 000 Kč, a

 • § 7 "ztrátu" 100 000 Kč,

solidární daní zatíží příjmy ze závislé činnosti až po odečtu aktuální ztráty. V tomto případě nebude paní Nová platit žádnou solidární daň.

A dále platí, není-li aktuální ztráta využita (v rámci §§ 7 až 10 ZDP), stává se odčitatelnou položkou, kterou je možné uplatnit v letech 2015 až 2020, přestože již byla zohledněna pro snížení solidární daně.

3. oddíl

V tomto oddíle uvádíme položky snižující základ daně podle § 15 – o tzv. nezdanitelné části základu daně – a zjistíme konečnou částku daně stanovené podle § 16 ZDP.

Dary

Pro doložení tohoto snížení, darů ("bezúplatných plnění"), není povinná příloha. Jde-li o vyšší částky, je rozumné k daňovému přiznání přiložit darovací smlouvu nebo identifikaci, že se jedná o dar poskytnutý na účet známé organizace apod.

Byl zvýšen absolutní limit, z deseti na patnáct procent základu daně, u odběru orgánu je nově stanovena paušální částka 20 000 Kč

Úroky

Nezapomeňte, že u úroků z hypotečních úvěrů (a dalších) je nezdanitelná částka na řádku 47 limitována za každý kalendářní měsíc částkou 25 000 Kč, proto je "otevřené" okénko pro počet měsíců.

Připomínáme, že k  řádku 51 – "úhrada za další vzdělávání" je požadováno potvrzení o zaplacení (viz přílohy DAP). Na řádek 52a se uvádějí výdaje na podporu odborného vzdělání.

Na řádek 53 patří možné snížení základu z jiných titulů výše neuvedených, do bílého pole se uvádí název odpočtu.

Na řádku 56 uvedeme základ daně zaokrouhlený na celá sta korun dolů a na řádku 57 výši daně!

4. oddíl

Daň spočítaná v předchozím oddílu na řádku 57 není ještě skutečnou daňovou povinností. Na řádku 58 bereme v úvahu údaje z řádku 330 přílohy č. 3, tj. zahraniční příjmy, u kterých se aplikuje metoda zápočtu.

Solidární daň

Řádek 59 je vyhrazen pro zvýšení daně podle § 16a ZDP, tj. 7% sazbu z kladného rozdílu:

 • dílčího daňového základu podle §§ 6 a 7 ZDP (se zohledněním aktuální ztráty – viz výše),

 • 48násobku průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Za rok 2013 se jednalo o částku 1 242 432 Kč, v roce 2014 jde o hodnotu 1 245 216 Kč.

Zpětně pro kalendářní rok 2014 platí, že není povinností podat daňové přiznání (viz § 38g ZDP), pokud nevznikla solidární daň za celý kalendářní rok (a byla například jen zohledněna zaměstnavatelem při výpočtu záloh u měsíční mzdy). V těchto situacích je možné provést roční zúčtování.

5. oddíl

Jde o velmi důležitou část, protože daňová povinnost může být výrazně snížena slevami na dani z příjmů FO. Doporučujeme důsledně postupovat podle pokynů k přiznání, jestliže byste uplatňovali slevy na dani z důvodů zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením; na straně třetí je přehled aktuální výše slev.

Důchod

Dříve bylo povinností informovat o tom, zda poplatník k datu 1. 1. zdaňovacího období pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu. Nyní tedy tato skutečnost relevantní a podle novely ZDP lze slevu na poplatníka použít v těchto případech i v kalendářním roce 2014.

Na druhé straně je nutné připomenout výrazné omezení pro poplatníky, kteří aplikují paušální výdaje, pokud vyplňujete řádky 65a a 72, musíte být obezřetní, neboť existuje "zákaz" podle § 35ca ZDP týkající se využití:

 • slevy na dani na manžela/ku a

 • daňového zvýhodnění.

Pan Nováček by rád využil obě výše uvedené daňové úlevy. Nemůže tak učinit, protože po aplikaci paušálních výdajů je jeho dílčí základ v § 7 ve výši 301 000 Kč, což je více než 50 % celkového základu daně (který je 600 000 Kč).

Školkovné

Novou slevou je již v roce 2014 podle novely ZDP tzv. školkovné, resp. "sleva za umístění dítěte" podle § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP. Podmínky jsou dále uvedeny v § 35bb a v roce 2014 může být maximálně ve výši 8 500 Kč.

Tato nová sleva se použije buď v ročním zúčtování záloh, nebo v daňovém přiznání a musí být prokázána potvrzením příslušného zařízení.

6. oddíl

Tento oddíl používáme při podání dodatečného daňového přiznání, pro které platí § 141 DŘ. Uvádíme částky daňové ztráty v absolutních hodnotách bez znaménka minus.

Pokud je podáváno dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, logicky je poplatník v prodlení s úhradou daně a musí počítat též se sankcí.

Nahrávám...
Nahrávám...