dnes je 23.5.2024

Input:

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2016 - příklad

15.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 24 minut

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2016 - příklad

Ing. Ivana Pilařová

Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky – fyzickými osobami – v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností – maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2012 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu lyžařských vosků. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje. Společnost je z pohledu kategorizace účetních jednotek zařazena jako malá účetní jednotka.

Místní příslušnost společnosti je od 1. 1. 2013 na Finančním úřadu pro hl. město Prahu, územním pracovištěm je Praha 1.

NIKI, s. r. o., od roku 2011 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2016 společnost NIKI, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl, neboť se uvolněný odchodní podíl nepodařilo společnosti prodat (viz bod 8.). NIKI má sesterskou společnost AKVILA (NIKI i AKVILA mají stejného společníka), od které si (bod 41) bezúročně zapůjčila peněžní prostředky na financování předzásobení zbožím na další zimní sezonu 2017.

Veškeré zaměstnanecké benefity, které NIKI, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů.

Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel Ing. Jiří Bílý, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami, na první stranu daňového přiznání do řádku 12 tedy uvede kód T (uskutečnila transakce pouze s tuzemskými spojenými osobami). Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele. Daňové přiznání je podáváno elektronicky datovou schránkou.

Nepřímé náklady související s držbou podílu (§ 25 odst. 1 písm. zk) ZDP) jsou stanoveny v paušální výši.

Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí 10 518 670 Kč. Účetnictví roku 2016 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2016, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2017, přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál – účet 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Hladina významnosti, která je podstatná mimo jiné také pro určení způsobu opravy chyb minulých let, je stanovena ve vnitřní účetní směrnici na 50 000 Kč.

Celkový obrat společnosti činí 315  216  718 Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 145. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí 217 316 Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí 900 780 Kč, z toho 140 000 Kč v 5. skupině, 50 000 Kč v 6. skupině, 445 000 Kč v 1. skupině, 155 000 ve 2. skupině; 110 780 Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce 2014.

Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám:

Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP (bez konkursních) podle § 8a ZoR   2 500 244 Kč   
Tvorba OP v roce 2016 k těmto pohledávkám    377 000 Kč   
Rozpuštění OP v roce 2016 k těmto pohledávkám    113 000 Kč   
Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni    293 500 Kč   
Tvorba OP podle § 8c ZoR  v roce 2016    533 890 Kč   
Stav OP podle § 8c ZoR  k rozvahovému dni    533 890 Kč   
Daňově účinný odpis pohledávek (§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP) k rozvahovému dni    193 000 Kč   

Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 společnosti NIKI, s. r. o.

Další daňové skutečnosti

Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti:

1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace:

1.1    Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců   148 000 Kč   
1.2    Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2015 (v roce 2015 nebyla omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2016 bylo účtováno v souladu s vnitropodnikovou směrnicí do nákladů na účet 502, neboť se jednalo o chybu nevýznamnou)   15 000 Kč   
1.3    Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti společnosti za rok 2016    48 000 Kč   
1.4    Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem určený podíl osob se zdravotním postižením za rok 2016, částka byla zaúčtována souvztažností 538/383    198 000 Kč   
1.5    Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace, pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami    35 000 Kč   
1.6    Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance    50 900 Kč   

2. Společnost v roce 2016 zlikvidovala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku v původní pořizovací ceně 2 500 000 Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila 973 000 Kč. Linka byla rozmontována a postupně odvezena do sběrného dvora.

3. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP – účetní odpisy činí 1 501 876 Kč, daňové odpisy 1 118 096 Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání).

4. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech (jsou zahrnuty ve výčtu daňových odpisů v bodu 3) činila 462 500 Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši 433 511 Kč.

5. V roce 2016 bylo zjištěno, že zanikl výmazem z obchodního rejstříku věřitel, jemuž NIKI s.r.o. dlužila část nájemného za výrobní halu (splatnost závazku 12. 12. 2014) ve výši 85 000 Kč. O právním zániku závazku nebylo ve společnosti v roce 2016 nijak účtováno, ani nebyl v minulých obdobích o tuto částku zvýšen základ daně, neboť závazek ještě nebyl polhůtním závazkem podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 12.

6. V průběhu roku 2016 došlo k zaúčtování opravy chyby z roku 2015, kde bylo chybně posouzeno technické zhodnocení jako oprava ve výši 950 000 Kč. Účetní do roku 2016 zaúčtovala souvztažnost 021/427 a podala za rok 2015 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, kde byla chyba zdaňovacího období roku 2015 opravena prostřednictvím vyloučení nákladů na opravu ze základu daně. Daň z dodatečného daňového přiznání na rok 2015 byla do účetního období roku 2016 zaúčtována ve výši 180 500 Kč souvztažností 427/341.

7. V roce 2014 společnost zaúčtovala do svých nákladů úroky ze zápůjčky od fyzické osoby – občana (nespojené osoby se společností NIKI, s. r. o.) ve výši 30 000 Kč. Peněžní prostředky byly použity na provozní podnikatelské účely. Tyto úroky byly fyzické osobě zaplaceny až v roce 2016. Za rok 2014 byl počítán test nízké kapitalizace, který dopadl pozitivně, tedy bez povinnosti daňové restrikce na úroky.

8. Společnost obdržela na svůj běžný účet vypořádací podíl ve výši 668 259 Kč z titulu ukončení účasti v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., dohodou. Částka byla zaúčtována na účet 668 – Ostatní finanční výnosy.

9. Nabývací cena obchodního podílu dceřiné společnosti DARA, s. r. o., ve které NIKI, s. r. o., ukončila účast dohodou, činila 40 000 Kč a byla v účetnictví proúčtována na účet 568 – Ostatní finanční náklady.

10. Podle rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti DIANA, a. s., konané 5. 6. 2015, na které byla schválena účetní závěrka, byly mateřské společnosti NIKI, s. r. o., schváleny podíly na zisku v hrubé výši 107 000 Kč. Do konce roku 2015 nebyly tyto podíly na zisku příjemci v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplaceny, k datu konání valné hromady však bylo účtováno o pohledávce z titulu podílů na zisku souvztažností 378/665.

11. Společnost v prosinci 2016 nakoupila jako reklamní předměty 100 ks lahví archivního červeného vína za cenu 250 Kč včetně DPH za jednu láhev a každou láhev opatřila potiskem s logem firmy NIKI, s. r. o., v hodnotě 20 Kč bez DPH. Veškeré reklamní předměty, které byly rozdány zákazníkům do konce roku 2016, jsou zaúčtovány na účet 501, nerozdané lahve jsou pak evidovány na skladě.

12. Společnost má z roku 2015 uzavřenou smlouvu o úročené peněžní zápůjčce od společnosti DAFNE, s. r. o., která je sesterskou společností NIKI, s. r. o. (obě společnosti mají jednoho stejného společníka). Úroky jsou stanoveny ve výši obvyklé úrokové míry k datu uzavření smlouvy. Výše půjčky činila po celý rok 4 mil. Kč. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2016 činí 420 000 Kč. Vypočtený vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu za rok 2016 činil 32 333 986 Kč. Úroky nebyly věřiteli do konce roku 2016 zaplaceny.

13. V roce 2016 došlo k ukončení nájmu, kde je NIKI, s. r. o., pronajímatelem, přičemž nájemce v pronajatém prostoru provedl a uhradil se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení. K odpisování provedeného TZ byl nájemce oprávněn. Hodnota TZ k datu ukončení nájmu je následující:

  • účetní zůstatková cena z účetnictví nájemce 166 000 Kč,

  • hodnota stanovená podle zákona o oceňování majetku 176 000 Kč.

NIKI, s. r. o., o této skutečnosti nijak neúčtovala.

14. Z titulu vyrovnání odpočtu DPH podle § 77 ZDPH je třeba na DPH doplatit částku 66 900 Kč a z titulu úpravy odpočtu podle § 78 ZDPH je třeba doplatit částku 100 000 Kč. Obě účetní operace byly do roční účetní závěrky zaúčtovány souvztažností 548/343. Zůstatek na účtu 343 souhlasí s celkovou daňovou povinností na prosincovém daňovém přiznání k DPH za rok 2016.

15. V roce 2015 došlo k vyměření penále za pozdní podání daňového přiznání k DPH ve výši 30 000 Kč. Nesmluvní sankce byla za rok 2015 vyloučena ze základu daně. V roce 2016 bylo rozhodnuto o zavinění hlavního ekonoma a o předpisu této škody k náhradě vůči jeho osobě ve výši 10 000 Kč Obchodní korporace tento předpis zaúčtovala 335/648.

16. V roce 2016 došlo k následujícím změnám daňových povinností:

  • 16.1 doměrek daně z příjmů roku 2014 na základě daňové kontroly správce daně a doměření chybně vypočtených daňových odpisů za rok 2014 ve výši 208 646 Kč; dodatečná daňová povinnost byla zaúčtována souvztažností 595/341,

  • 16.2 zvýšení daňové povinnosti na DPH za říjen 2015 ve výši 8 000 Kč;

  • 16.3 doměrek na silniční dani na základě daňové kontroly za rok 2015 ve výši 1 000 Kč;

  • 16.4 doměrek na dani z nemovitých věcí na základě daňové kontroly za rok 2014 ve výši 400 Kč;

  • 16.5 úrok z prodlení na dani z příjmů 6 000 Kč;

  • 16.6 úrok z prodlení na DPH 1 600 Kč,

  • 16.7 pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení ještě před přijetím výzvy správce daně 1 000 Kč.

Veškeré částky sankcí a doměrků na daních byly zaplaceny ještě v roce 2016, pouze pokuta za pozdní podání KH byla zaplacena až v lednu 2017.

17. Povinné sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2016 se skládalo z částky hrazené z nákladů zaměstnavatele ve výši 175 000 Kč a částky sražené zaměstnancům ve výši 67 500 Kč. Obě složky pojistného byly omylem zaplaceny se zpožděním až 13. 2. 2017. V položkách včas uhrazeného pojištění je obsaženo i sociální a zdravotní pojištění členů dozorčí rady v celkové výši 34 000 Kč.

18. Dosud neuplatněná část daňové ztráty:

18.1 z roku 2010 (vznikla v celkové výši 3 440 000 Kč) činí 440 000 Kč;

18.2 z roku 2012 (vznikla v celkové výši 2 100 000 Kč) činí 715 000 Kč.

Společnost by chtěla použít celou část daňové ztráty jako odčitatelnou položku od základu daně.

19. V roce 2016 byla uzavřena darovací smlouva s nadací na podporu handicapovaných sportovců na finanční dar v hodnotě 10 000 Kč. Společnost zaúčtovala účetní operaci souvztažně na 543/379. Dar byl připsán na účet obdarovaného dne 5. 1. 2017.

20. Společnost uplatňuje paušální výdaj na tři silniční motorová vozidla, která byla nepřetržitě celoročně používána a nebyla svěřena do užívání jiné osobě. Skutečně spotřebované pohonné hmoty na tato vozidla jsou vyčísleny ve výši 134 000 Kč. Náklady na parkovné těchto vozidel nebyly vynaloženy. Jedno z vozidel bylo zakoupeno 10. ledna 2016 (paušální výdaj za tento měsíc činí 21/31 z 5 000 Kč = 3 387 Kč).

21. Společnost v roce 2016 zaúčtovala změnu stavu odložené daňové povinnosti – snížení odložené daňové pohledávky ve výši 3 354 Kč. Účtováno bylo souvztažností 592/481.

22. Společnost NIKI, s. r. o., na zálohách na DPPO splatných v průběhu roku 2016 zaplatila celkem částku 820 000 Kč, z toho částka ve výši 80 000 Kč byla zaplacena až 13. 1. 2017.

23. V roce 2016 byly vystaveny faktury (pohledávky) z titulu smluvních sankcí ve výši 400 000 Kč. Z toho byla v roce 2016 inkasována pouze částka 220 000 Kč.

24. Dne 15. 6. 2016 společnost NIKI zaplatila exekuční náklady ve výši 7 500 Kč z důvodu vymáhání své pohledávky na dlužníkovi v exekučním řízení.

25. V roce 2016 byly přijaty faktury (závazky) z titulu smluvních sankcí ve výši 680 000 Kč. Z toho byla v roce 2016 zaplacena částka 652 000 Kč.

26. V roce 2016 společnost přispěla svému zaměstnanci – obchodnímu řediteli – na jeho kapitálové životní pojištění (smlouva splňuje podmínky zákona, nicméně obsahuje možnost výběru částek v průběhu trvání smlouvy bez jejího předčasného zrušení) částkou 50 000 Kč. Zároveň zakoupila roční permanentky v hodnotě 22 000 Kč, které lze využít ve fit centru a rozdala je svým řídícím pracovníkům.

27. Společnost poskytla v červenci 2016 nadaci Ohrožené děti:

27.1 peněžní prostředky na konto nadace ve výši 55 000 Kč;

27.2 věcný dar ve formě jednorázových plen, které byly zakoupeny ve velkoobchodě za cenu včetně DPH ve výši 10 000 Kč (DPH nebyla na vstupu uplatněna).

28. V roce 2016 NIKI, s. r. o., eviduje mimo jiné také tyto závazky a jejich pohyby:

28.1 závazek ve výši 80 000 Kč vůči spojené osobě za prodej zboží se splatností ke dni 11. 11. 2009

28.2 závazek ve výši 100 000 Kč (včetně DPH) vůči nespojené osobě za stavební práce se splatností k 1. 10. 2013;

28.3 závazek ve výši 320 000 Kč vůči společníkovi z titulu půjčky; úroky k této půjčce činí k rozvahovému dni 50 000 Kč; oba závazky byly splatné v roce 2013;

28.4 závazek ve výši 50 000 Kč za poskytnuté služby se splatností k 1. 10. 2010, který byl v roce 2013 položkou zvyšující základ daně a byl v roce 2016 věřitelem odpuštěn v plné výši; výnos z odpisu závazku byl zaúčtován,

28.5 závazek ve výši 500 000 Kč z titulu nakoupeného (k rozvahovému dni již prodaného) zboží splatný 17. 8. 2014; k 1. 1. 2016 byl na tento závazek uzavřen splátkový kalendář na následujících 16 měsíců, který je dlužníkem dodržován.

29. Společnost v listopadu roku 2014 vyplatila odstupné za uvolnění bytu nájemci ve výši 233 000 Kč. Tato částka byla označena za daňově účinný náklad roku 2014. Uvolněný prostor byl v průběhu roku 2015 prázdný, v průběhu roku 2016 započala rekonstrukce za účelem změny účelu užívání na kanceláře. Tato stavební úprava nebyla do konce roku 2016 dokončena a nebyla uvedena do užívání.

30. V roce 2016 byly vytvořeny účetní opravné položky na účtu 559 ve výši 400 000 Kč a zároveň některé účetní opravné položky byly zrušeny na straně D účtu 559 ve výši 3 000 Kč.

31. Společnost po celý rok zaměstnávala jednoho zaměstnance se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek.

32. Ekonom společnosti NIKI, s. r. o., se podílel na poradenské činnosti pro společnost DIANA, a. s. Celkové přímé náklady související s těmito činnostmi zaúčtované do výsledku společnosti NIKI, s. r. o., činí 88 000 Kč. Služby nebyly dceřiné společnosti vyúčtovány.

33. Odpočet na vědu a výzkum stanovený v souladu s pokynem D-288 za rok 2013 činil 300 000 Kč, v roce 2013 a 2014 však bylo použito jen 180 000 Kč. Společnost chce v roce 2016 uplatnit maximální možný odpočet. Nárok na odpočet na vědu a výzkum vzniklý v roce 2015 činil 100 000 Kč, podobný odpočet v roce 2016 nevznikl.

34. V průběhu roku 2016 byl z důvodu nedostatku majetku zrušen konkurs na dlužníka, vůči kterému má NIKI, s. r. o., pohledávku z titulu dodání zboží (po splatnosti 18 měsíců) ve výši 193 000 Kč. Pohledávka byla společností v roce 2016 přihlášena k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Společnost pohledávku odepsala na účet 546 v plné výši.

35. Společnost prodala nájemci hmotný majetek – sněhovou frézu, kterou mu již 4 roky pronajímala. Nájemce na tomto majetku se souhlasem společnosti provedl technická zhodnocení v daňové zůstatkové ceně po rovnoměrných odpisech ve výši 70 000 Kč. Tržba je zaúčtována a činí 20 000 Kč, účetní i daňová zůstatková cena je nulová.

36. NIKI, s. r. o., zaúčtovala do roku 2016 dohadnou položku pasivní na výplatu ročních odměn členům vedení společnosti ve výši 400 000 Kč (521/389). Důvodem zaúčtování je pravděpodobnost, že valná hromada schvalující výsledky hospodaření roku 2016, konaná pravděpodobně v červnu 2017, tyto odměny vedení společnosti schválí. K rozvahovému dni se však nejedná o vznik nezpochybnitelného mzdového nároku.

37. V prosinci 216 NIKI prodala pozemek, jehož součástí není žádná stavba, Tržba z prodeje činila 380 000 Kč a byla řádné zaúčtována, pořizovací cena pozemku zaúčtovaná při prodeji souvztažností 541/031 činila 500 000 Kč.

38. V roce 2016 zanikl likvidací bez právního zástupce věřitel, kterému NIKI dlužila 1 056 250 Kč za opravu pláště budovy. Oprava byla provedena, vyfakturována a částka splatná v roce 2011, nicméně na základě stále nedořešených reklamací dosud nedošlo k zaplacení. V roce 2014 se závazek stal polhůtním a byl o jeho hodnotu zvýšen základ daně. V roce 2016 došlo k zaúčtování tohoto závazku do výnosů souvztažností 321/668.

39. NIKI uzavřela v průběhu roku 2016 smlouvu o odborné praxi s obchodní akademií. Na základě evidence docházky studentů a odpracovaného počtu

Nahrávám...
Nahrávám...