dnes je 22.5.2024

Input:

Daňové zvýhodnění na vyživované děti - komplikace s uplatněním u více dětí

14.4.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 24 minut

2015.08.02
Daňové zvýhodnění na vyživované děti – komplikace s uplatněním u více dětí

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 8/2015

Zákon č. 267/2014 Sb. změnil v zákonu o daních z příjmů koncepci uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě zavedením zvýšeného zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Dochází tak k úpravám § 35c ZDP a u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti ke změně v § 38k odst. 4 písm. c) a § 38l odst. 3 písm. c) ZDP. K uplatnění daňového zvýhodnění na dítě byla na serveru Finanční správy zveřejněna dvě sdělení, a to dne 9.1.2015 nazvané Daňové zvýhodnění v roce 2015 a dne 22.1.2015 nazvané Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele . Současně i nový pokyn GFŘ D-22 (nahrazující pokyn GFŘ D-6) obsahuje postup uplatnění § 38l odst. 3 písm. c) ZDP.

Výše daňového zvýhodnění na dítě

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok podle znění § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a to

 • ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě

 • a s účinností od 1.1.2015 ve výši 15 804 Kč ročně na druhé dítě a ve výši 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě,

pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek (§ 35a a § 35b). U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P, se zvyšuje částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží vypočtenou daň z příjmů fyzických osob podle § 16 ZDP, sníženou podle § 35 a § 35ba ZDP.

U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, činí v roce 2015 daňové zvýhodnění zohledněné při výpočtu měsíční zálohy na daň:

 • 1 117 Kč měsíčně na jedno vyživované dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

 • anebo dvojnásobek výše uvedených částek měsíčně, pokud jde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P.

Postup při vyživování více dětí ve společně hospodařící domácnosti

Důležitou podmínku pro postup při uplatnění daňového zvýhodnění v případě, že je v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, stanoví § 35c odst. 1 ZDP, kde se uvádí, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Poplatník, který ve své společně hospodařící domácnosti vyživuje více než jedno dítě, se musí rozhodnout, na které dítě bude uplatňovat daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, na které ve výši stanovené 15 804 Kč a případně na které ve výši 17 004 Kč stanovené na třetí a každé další dítě. Společně hospodařící domácností se podle znění § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se může zdržovat po dobu studia na koleji, může být v ústavu ze zdravotních důvodů). Pro posouzení existence společně hospodařící domácnosti je rozhodující vždy skutečný stav.

V důvodové zprávě k zákonu č. 267/2014 Sb. se ke změnám v § 35c odst. 1 ZDP uvádí, že smyslem navrhované úpravy je zajištění nároku na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši "podle počtu dětí" (tj. v současné částce na jedno dítě a ve vyšších částkách na druhé dítě a na

třetí a každé další dítě) za okolností, že daňové zvýhodnění na tyto děti nebude uplatňovat pouze jeden z poplatníků (rodičů), ale kdy si poplatníci (rodiče) daňové zvýhodnění náležející

na těchto "více" dětí rozdělí. Bude-li tedy např. uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě u svého zaměstnavatele matka a na další dvě děti u svého zaměstnavatele otec, bude náležet daňové zvýhodnění na jedno z těchto dětí ve výši 13 404 Kč a na další dvě děti ve výši 15 804 Kč a 17 004 Kč. Bude pak záležet na rozhodnutí rodičů, v jaké výši si daňové zvýhodnění na tyto tři děti uplatní v prohlášení k dani u svého zaměstnavatele. To znamená, zda si matka uplatní nárok na daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele jen ve výši 13 404 Kč a otec na druhé dítě ve výši 15 804 Kč a na třetí dítě ve výši 17 004 Kč; nebo matka si uplatní daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši 15 804 Kč a otec daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 Kč a na třetí dítě ve výši 17 004 Kč. Mezi rodiči tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní.

Příklad

Příklad 1.

Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, z toho jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P.

Poplatník si může určit, které z obou dětí bude prvním dítětem a které druhým dítětem pro účely daňového zvýhodnění. Výhodné pro něho bude určit, že dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, bude druhým dítětem v pořadí. V tomto případě má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na obě děti ve výši 13 404 Kč + 2 x 15 804 Kč = 45 012 Kč.

Kdo se považuje za vyživované dítě

Ve smyslu ustanovení § 35c odst. 6 ZDP, ve znění novely zákona s účinností od 1.1.2015, se za vyživované dítě poplatníka pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

 1. nezletilým dítětem,
 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře,

  • nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

  • anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Podle znění bodu 45. přechodného ustanovení k novele ZDP lze ustanovení § 35c odst. 6 ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinností tohoto zákona, použít již pro zdaňovací období roku 2014.

V návaznosti na vymezení vyživovaného dítěte pro účely daňového zvýhodnění dle § 35 odst. 6 ZDP je pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, který daňové zvýhodnění uplatňuje, nutné nejdříve stanovit, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle tohoto ustanovení zákona.

V důvodové zprávě k uplatnění § 35c odst. 6 ZDP zákona č. 267/2014 Sb. se uvádí, že jde-li o daňové zvýhodnění na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, je třeba nejen s tímto vnukem sdílet společně hospodařící domácnost, jak stanoví § 35c odst. 1 ZDP, ale ještě je třeba, aby jeho rodiče neměli dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na dítě uplatnit. Bude-li se např. jednat o manžele, kde manželka nemá žádné příjmy (pečuje o dítě) a manžel – student, má příjem ze samostatné činnosti 100 000 Kč, uplatní manžel slevy na dani podle § 35ba ZDP a poté daňové zvýhodnění na dítě. Vzhledem k výši příjmu manžela bude mít nárok na daňový bonus v souladu s § 35c odst. 4 ZDP on a nikoliv prarodič. Dosáhne-li však příjem manžela ze samostatné činnosti např. pouze 55 000 Kč, uplatní manžel pouze slevy na dani podle § 35ba ZDP. Daňové zvýhodnění v podobě daňového bonusu manžel uplatnit nemůže, jeho příjem nedosáhl šestinásobku minimální mzdy (6 x 9 200 Kč = 55 200 Kč) v souladu s § 35c odst. 4 ZDP. V takovém případě, pokud vnouče žije ve společně hospodařící domácnosti s prarodiči, si mohou daňové zvýhodnění uplatnit prarodiče.

V pokynu GFŘ č. D-22 se v odstavci k § 35c odst. 6 ZDP uvádí, že za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen po část zdaňovacího období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě lze však uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

 • se dítě narodilo,

 • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,

 • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Daňové zvýhodnění na dítě u manželů

Základní zásadou je, že pokud vyživuje dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich, a to na základě společné dohody. Manželé si tedy mohou zvážit, zda při existenci např. dvou vyživovaných dětí v jedné domácnosti uplatní jedno manžel a druhé manželka anebo pouze jeden manžel obě děti. Výše požadovaného daňového zvýhodnění přitom není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků. Pokud tedy manželé ve společně hospodařící domácnosti vyživují více dětí, které pro účely daňového zvýhodnění mohou uplatňovat oba manželé, a manželé se rozhodnou děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit mezi oba manžely, pak musí mezi manžely dojít ke shodě, kdo si které dítě uplatní a jaké pořadí toto dítě bude mít (zda se jedná z hlediska daňového zvýhodnění o částku na jedno dítě, na druhé, třetí a další dítě).

Příklad

Příklad 2.

Manželé vyživují ve společně hospodařící domácnosti čtyři děti. Jedná se o jedno dítě manželky z předchozího manželství a tři děti ze stávajícího manželství. Na všechny děti si může uplatnit daňové zvýhodnění jak manžel, tak manželka, anebo si mohou daňové zvýhodnění na tyto děti rozdělit. Manželé se dohodli, že manželka si uplatní daňové zvýhodnění na své dítě z prvního manželství a současně na jedno dítě ze stávajícího manželství a manžel si uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti ze stávajícího manželství. Rovněž se dohodli, že u manželky se bude jednat o první a druhé dítě z hlediska daňového zvýhodnění a u manžela obě dvě děti budou považovány za třetí a další vyživované dítě. Tyto skutečnosti uvedli oba manželé v souladu se zněním §38k odst. 4 písm. c) ZDP v Prohlášení k dani u svých zaměstnavatelů a ve smyslu § 38l odst. 3 písm. c) ZDP doložili potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z manželů uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Daňové zvýhodnění na jedno dítě náleží ve výši 13 404 Kč, na druhé dítě ve výši 15 804 Kč a na další dvě děti na každé z nich 17 004 Kč. Na základě dohody manželů náleží u manželky daňové zvýhodnění na dvě děti, tedy částka 13 404 Kč + 15 804 Kč = 29 208 Kč za rok, resp. částka 1 117 Kč + 1 317 Kč = 2 434 Kč, uplatněná při výpočtu měsíční zálohy na daň. U manžela se bude jednat o daňové zvýhodnění rovněž na dvě děti, ale ve výši 2 x 17 004 Kč = 34 008 Kč za rok, resp. částka 2 x 1 417 Kč = 2 834 Kč, uplatněná při výpočtu měsíční zálohy na daň.

Manželé se mohou dohodnout i jinak, například že daňové zvýhodnění na všechny děti uplatní manžel, popřípadě manželka, anebo že si manžel uplatní daňové zvýhodnění na 3 děti a manželka pouze na jedno dítě z dřívějšího manželství. Částka daňového zvýhodnění u manželů se tak může dle zvolených variant lišit, ale součet daňového zvýhodnění za 4 děti v našem případě bude vždy stejný.

Změna v počtu dětí v průběhu roku

V průběhu zdaňovacího období je možné provést změnu v začlenění dětí pro účely daňového zvýhodnění:

 • v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu dětí narozením druhého dítěte v rodině – pak se jedná o druhé dítě, na které bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 15 804 Kč ročně, resp. poměrná část tohoto daňového zvýhodnění v souvislosti s dalšími podmínkami pro jeho uplatnění (daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 317 Kč měsíčně počínaje kalendářním měsícem, ve kterém se dítě narodilo);

 • v průběhu zdaňovacího období jedno ze dvou vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem ve smyslu § 35c odst. 6 ZDP (např. ukončení studia) – poplatník bude uplatňovat na zbývající dítě daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně, resp. poměrnou část z této částky (1 117 Kč měsíčně), neboť se počet dětí snížil ze dvou na jedno. Stejně tomu tak bude v situaci, kdy se u poplatníka vyživujícího tři děti a uplatňujícího tak daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč, 15 804 Kč a 17 004 Kč, sníží počet vyživovaných dětí ze tří na dvě děti. Poplatník pak bude uplatňovat daňové zvýhodnění jen ve výši na "jedno" a "druhé" dítě (13 404 Kč a 15 804 Kč).

Příklad

Příklad 3.

Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění v roce 2015 na dvě děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Na zletilého studujícího syna bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě jen za kalendářní měsíce leden až srpen, neboť syn ukončí v tomto roce studium na střední škole a ve studiu dále nepokračuje, na nezletilou dceru bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě po celý kalendářní rok.

Nárokové částky daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP:

Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě 13 404 Kč ročně, tj. 1 117 Kč měsíčně.

Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě 15 804 Kč ročně, tj. 1 317 Kč měsíčně.

Výpočet daňového zvýhodnění u poplatníka za celý rok 2015:

Na zletilého syna bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě za měsíce leden až srpen, na nezletilou dceru bude náležet daňové zvýhodnění za měsíce leden až srpen ve výši stanovené na druhé dítě a za měsíce září až prosinec ve výši stanovené na jedno dítě.

Na zletilého syna činí daňové zvýhodnění celkem 8 x 1 117 Kč = 8 936 Kč.

Na nezletilou dceru činí daňové zvýhodnění celkem 8 x 1 317 Kč + 4 x 1 117 Kč = 15 004 Kč.

Daňové zvýhodnění u poplatníka na obě děti v úhrnu za celý rok činí: 8 936 Kč + 15 004 Kč = 23 940 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že s ohledem na § 35c odst. 10 bude nezletilá dcera považována po část roku za "druhé dítě" a po část roku za "jedno" dítě, nebude se výsledná roční částka daňového zvýhodnění za celý rok rovnat ani jedné z částek uvedených v § 35c odst. 1 pro "jedno" a "druhé" dítě (13 404 Kč a 15 804 Kč), ale bude v jejím rozpětí, tedy v našem případě ve výši 15 004 Kč.

Daňové zvýhodnění u druha a družky

Ve sdělení prezentovaném na www.financisprava.cz ze dne 9.1.2015 se uvádí, že u druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky). Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich "vlastní společné děti", které jsou vyživovanými u obou poplatníků. Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle ZDP považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u jednoho z nich.

Mají-li druh a družka např. dvě "společné vlastní" děti, náleží na ně daňové zvýhodnění ve výši stanovené "na jedno dítě" a ve výši stanovené "na druhé dítě". Daňové zvýhodnění na tyto děti může uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci pouze jeden z nich. Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na tyto děti uplatní, resp. zda

Nahrávám...
Nahrávám...