dnes je 19.7.2024

Input:

Daňoví rezidenti

12.8.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

10.2.3.2
Daňoví rezidenti

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Další skupinou příjemců, jejichž příjmy jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně, jsou tzv. daňoví rezidenti. V souladu s § 2 a 17 ZDP jsou daňovými rezidenty:

 • fyzické osoby – poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo se zde obvyk le zdržují,

 • právnické osoby – poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen.

Zdanění zvláštní sazbou daně se týká příjmů těchto osob plynoucích ze zdrojů na území České republiky.

Oproti minulosti byla u těchto příjmů sazba srážkové daně sjednocena:

Sazba 15 %, jedná se o tyto příjmy (§ 36 odst. 2):

 • z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dividendový příjem), u fyzických osob rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání, z úrokového příjmu z dluhopisu, ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR nebo Českou republikou plynoucího fyzické osobě – rezidentovi (§ 36 odst. 2 písm. a),

 • z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným a z účasti komanditisty na komanditní společnosti; za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti (§ 36 odst. 2 písm. b),

 • z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu; za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku na zvýšení členského vkladu člena družstva (§ 36 odst. 2 písm. c),

 • z podílu na zisku tichého společníka (§ 36 odst. 2 písm. d),

 • z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, sníženého o nabývají cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána (§ 36 odst. 2 písm. e),

 • z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána (§ 36 odst. 2 písm. f),

 • z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy (§ 36 odst. 2 písm. g),

 • z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána (§ 36 odst. 2 písm. h),

 • společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena posle zvláštního právního předpisu ze zisku společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku (§ 36 odst. 2 písm. i),

 • ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy (§ 36 odst. 2 písm. j).

 • příjem fyzických osob z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)] s výjimkou výher a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (§ 10 odst. 3

Nahrávám...
Nahrávám...