dnes je 15.7.2024

Input:

Doprava

27.10.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Doprava

Ing. Ivan Vojtek

1. Doprava osob

Úvod

Velkou část problematiky týkající se výdajů na dopravu osob popisují viz Automobil a Cestovní náhrady. V nich jsou rozebrány zejména otázky týkající se dopravy zaměstnanců a dopravy podnikatele – fyzické osoby.

Daňová uznatelnost

Při posuzování daňové uznatelnosti výdajů na dopravu osob bude třeba vyjít zejména z obecných ustanovení zákona o daních z příjmů (ZDP). Tyto výdaje budou daňově uznatelným výdajem, pokud budou splněny obecné podmínky daňové uznatelnosti, tj.:

 • je prokazatelné, že výdaje na dopravu vznikly,

 • je prokazatelné, že tyto výdaje vznikly v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů,

 • jsou správně zaznamenány v daňové evidenci,

 • nejsou vyloučeny z daňově uznatelných výdajů ZDP ani jiným právním předpisem.

Doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání

Výdaje zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání mohou být uplatněny jako daňově uznatelné, pouze pokud bude právo zaměstnance na tuto dopravu výslovně uvedeno v:

 • kolektivní smlouvě,

 • pracovní smlouvě,

 • vnitřním předpise zaměstnavatele nebo

 • podobných dokumentech zachycených v písemné podobě.

Protože si ZDP v § 24 odst. 2 písm. j) bodě 5 ani v jiných ustanoveních neklade další podmínky, může být doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání realizována různými způsoby, například:

 • dopravními prostředky ve vlastnictví zaměstnavatele,

 • zaměstnavatelem pronajatými dopravními prostředky,

 • dopravními prostředky smluvního dopravce.

Pokud zaměstnavatel neuskutečňuje dopravu zaměstnanců vlastními dopravními prostředky, je vhodné, aby měl vše podloženo písemnou smlouvou o pronájmu dopravního prostředku nebo smlouvou o dopravě zajišťované smluvním přepravcem.

Pro dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání mohou být využívány i prostředky veřejné dopravy osob – zaměstnavatel zajistí a poskytne svým zaměstnancům jízdenky na autobus, tramvaj, trolejbus, metro nebo vlak.

Výši výdajů vynaložených zaměstnavatelem na různé formy dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání zákon nijak neomezuje.

Pozor!

U zaměstnance není hodnota zaměstnavatelem poskytnuté dopravy do a ze zaměstnání osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, podléhá dani ze závislé činnosti a toto nepeněžní plnění podléhá také odvodům na sociální a zdravotní pojištění (více viz Mzdy).

Daňově uznatelný náklad na základě § 24 odst. 2

Pro dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání využívá stavební podnikatel služby soukromého autodopravce. Ve smlouvě se oba dohodli, že zaměstnanci budou přepravováni malým autobusem s kapacitou 16 cestujících, cena za přepravu 1 zaměstnance byla dohodnuta na 50 Kč/den. Pro podnikatele bude uhrazená částka 50 Kč/den daňově uznatelným výdajem za předpokladu, že nárok zaměstnanců na dopravu bude uveden např. v jejich pracovních smlouvách.

U zaměstnanců bude hodnota dopravy připočtena ke zdanitelným příjmům a zvýší vyměřovací základ i pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Doprava zaměstnanců za zábavou

Daňově neuznatelný náklad

Podnikatel uspořádal pro své zaměstnance zájezd do Národního divadla v Praze. Zaměstnanci si zaplatili lístky na představení, výdaje na dopravu autobusem ve výši 8 000 Kč uhradil zaměstnavatel. V tomto případě nejde o výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů a doprava zaměstnanců do divadla a zpět bude pro podnikatele daňově neuznatelným výdajem.

Doprava zaměstnanců do divadla a zpět má charakter nepeněžního plnění, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům [§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP]. Podnikatel může tuto dopravu uhradit jako daňově neuznatelný výdaj nebo ji může uhradit ze svých zdaněných příjmů. Za těchto podmínek pak bude u zaměstnance hodnota dopravy do Národního divadla v Praze nepeněžním plněním osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. U zaměstnance ani u zaměstnavatele nepodléhá v tomto případě hodnota dopravy odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Výše uvedené platí i tehdy, vezme-li některý ze zaměstnanců na zájezd také své rodinné příslušníky.

Doprava jiných osob

Mohou však nastat situace, kdy daňový subjekt bude, kromě dopravy svých zaměstnanců a dopravy své jako podnikatele – fyzické osoby, hradit i dopravu jiných osob. Posuzování těchto situací může být často obtížné, pokusíme se proto uvést alespoň některé příklady.

Daňově uznatelný náklad

Podnikatel pan Novák používá software pro řízení nákladů od společnosti Delta, s.r.o. Zpravidla jednou ročně přijíždí do firmy podnikatele pana Nováka na čtrnáct dní pracovník dodavatele softwaru, který provádí úpravy programu podle požadavků podnikatele. Ve smlouvě s dodavatelem je zakotveno, že dopravu tohoto pracovníka zajišťuje a hradí pan Novák.

Protože v tomto případě jsou výdaje na dopravu v podstatě součástí úhrady za poskytnuté služby, budou daňově uznatelné za stejných podmínek jako výdaje na vlastní službu.

Nahrávám...
Nahrávám...