dnes je 25.1.2022

Input:

Důležité hodnoty zdravotního pojištění a další změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.1.2
Důležité hodnoty zdravotního pojištění a další změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022

Ing. Antonín Daněk

VYŠLO V ČÍSLE 1/2022

Kromě státu, který hradí zdravotním pojišťovnám pojistné za osoby, které jsou „státními pojištěnci”, jsou plátci pojistného zaměstnavatelé (za zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, které ve zdravotním pojištění představují osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Podívejme se nejprve blíže na významné hodnoty při placení pojistného v právních podmínkách platných od 1. 1. 2022.

0 Kč (pojistné, resp. zálohy na pojistné, se neplatí)

a) zaměstnavatelé

Vyměřovací základ zaměstnance a částku pojistného v nulové hodnotě registrujeme v situacích, kdy u pracovní smlouvy po celé rozhodné období (kalendářní měsíc) například trvá:

 • překážka v práci na straně zaměstnance – nemoc (dočasná pracovní neschopnost), karanténa, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti a další dle § 191 a násl. ZP, zákoníku práce,

 • neplacené volno nebo neomluvená absence u zaměstnance uvedeného v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., například se jedná o osobu, za kterou je současně po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného stát.

V uvedených případech také platí, že i když se žádné pojistné neodvádí, započítává se taková osoba do celkového počtu zaměstnanců, uváděného na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele, neboť se jedná o zaměstnance (pracovněprávní vztah, resp. zaměstnání trvá). Avšak v případě nulového příjmu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (resp. při příjmu na dohodu o pracovní činnosti nedosahujícím 3 500 Kč nebo na dohodu o provedení práce nepřevyšujícím 10 000 Kč) musí být osoba jako zaměstnanec na daný kalendářní měsíc odhlášena.

Pojistné na zdravotní pojištění se neodvádí ani tehdy, pokud se osoby nepovažují z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. bodů 1. – 7. – například se jedná o žáky nebo studenty s příjmy ze závislé činnosti pouze za práci z praktického výcviku nebo o členy okrskových volebních komisí.

b) osoby samostatně výdělečně činné

OSVČ není povinna platit v roce 2022 zálohy na pojistné v případech, kdy:

 • je při souběhu se zaměstnáním podnikatelská činnost vedlejším zdrojem příjmů,

 • se v prvním kalendářním roce podnikání jedná o osobu, za kterou je plátcem pojistného i stát,

 • byla po celý kalendářní měsíc uznána neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů,

 • za ni platí pojistné stát, resp. pro OSVČ neplatí minimální vyměřovací základ, a podle výsledků samostatné výdělečné činnosti za rok 2021 jí v roce 2022 nevznikla – od měsíce podání Přehledu – povinnost platit zálohy proto, že za rok 2021 byla ve ztrátě,

 • pro ni neplatí zákonné minimum a na základě podané žádosti jí byla snížena výše zálohy na nulovou hodnotu (v roce 2022 je průběžně ve ztrátě).

Podotýkám, že pojistné neplatí „státní pojištěnci” za podmínky, že nejsou výdělečně činní.

Pojistné 2 187 Kč

Z výše minimální mzdy 16 200 Kč, platné od 1. 1. 2022, se při sazbě 13,5 % odvíjí platba pojistného 2 187 Kč:

 • zaměstnavatelem, a to jako minimální pojistné za zaměstnance v případě zaměstnání trvajícího po celý kalendářní měsíc (s výjimkou osob jako zaměstnanců, pro které minimum neplatí dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.),

 • osobou bez zdanitelných příjmů.

Záloha na pojistné 2 627 Kč

V roce 2022 se jedná o minimální výši zálohy OSVČ, pro kterou je její samostatná výdělečná činnost jediným (při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem příjmů. Tato záloha se poprvé platí za leden 2022, posledním dnem splatnosti je 8. únor 2022. Stejný termín platí i pro úhradu nové výše pojistného osobou bez zdanitelných příjmů – viz předcházející bod.

Vyměřovací základ 3 500 Kč

Pokud zúčtovaný příjem nedosáhne v kalendářním měsíci částky 3 500 Kč, neplatí se pojistné u:

 • členů družstev, kteří bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni (platí i pro osoby vykonávající v družstvu funkci),

 • osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele,

 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Z uvedeného tak plyne, že rozhodná částka 3 500 Kč, platná v roce 2021, se pro rok 2022 nemění.

8 100 Kč

Maximální možná výše příjmu v tzv. nekolidujícím zaměstnání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem tzv. nekolidujícího zaměstnání znamená, že není ve střetu, neboli není „v kolizi”, evidence uchazeče o zaměstnání na Úřadě práce s výkonem zaměstnání, ve kterém příjem za stanovených podmínek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. V důsledku přijetí novely zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb. již nelze v případě nekolidujícího zaměstnání sjednávat dohody o provedení práce. Naopak, z pohledu zdravotního pojištění není akceptovatelný souběh výkonu samostatné výdělečné činnosti s evidencí uchazeče o zaměstnání na Úřadě práce.

„Rozhodná částka” 10 000 Kč

Pokud příjem na dohodu o provedení práce (popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) nepřevýší 10 000 Kč, nevzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání a zaměstnavatel neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti. Pokud však příjem převýší 10 000 Kč, musí zaměstnavatel přihlédnout i k případné

Nahrávám...
Nahrávám...