dnes je 22.5.2024

Input:

EET - elektronická evidence tržeb

5.10.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 41 minut

EET – elektronická evidence tržeb

Ing. Jan Ambrož

Úvod

Od prvního prosince letošního roku dochází k převratné novince – k "elektronické evidenci tržeb", která významně ovlivní pozici prodávajícího a jeho partnerů, kupujících (zákazníků).

Právní úprava

Postupujeme podle zákona č. 112/2016 Sb., který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

Pro praxi je klíčovým zdrojem informací, rad, jak postupovat, materiál Generálního finančního ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb publikovaný pod č. j. 119930/16/7100-10114-109736 (dále "Pokyn EET").

Musíme ale upozornit na skutečnost, že podle GFŘ je tento Pokyn EET určen jak pro subjekty s povinností vést evidenci tržeb, tak pro správce daně. Na druhé straně je zřejmé, že byl vytvořen pod politickým tlakem před blížícími se volbami a v řadě bodů je v rozporu se zákonem o evidenci tržeb ("ZET" nebo též "zákon o EET"), resp. zmírňuje realizaci EET ve srovnání s platným zákonem.

Zákon o EET*

Metodický pokyn EET je velmi rozsáhlý, proto mu věnujeme samostatný článek. V následujícím textu uvádíme pouze některé rozdíly ve srovnání se zněním zákona o EET a původními výklady správy daní. Můžeme hovořit o nové verzi zákona o EET v dalším textu označeném "ZET*" nebo "Zákon o EET*", protože se objevily názory, které vycházejí z neexistujících textů platného znění zákona o EET.

Verze 1.0 a 2.0

Dodejme, že se jedná o verzi 1.0, očekávejme další výklady správy daní, resp. verzi 2.0, neboť je třeba zabránit chaosu způsobenému doplňujícími "politickými" výklady. Jedná se například o korekci kódů NACE, minoritní – drobnou vedlejší podnikatelskou činnost běžných fyzických a právnických osob.

Politický nádech má související norma, protože se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, neboť se od 1. 12. 2016 snižuje sazba DPH pro stravovací služby.

Připravuje se též tzv. účtenková loterie, která by měla umožnit zákazníkům, tj. kupujícím ve slosováních získat výhru, která bude podle novely zákona o daních z příjmů osvobozena od daně.

Účtenková loterie má být spuštěna v roce 2017, resp. dle Pokynu EET v první polovině příštího roku. Správa daní (zatím) neřeší případnou kolizi, která vzniká slosováním účtenek za plnění, které nepatří do režimu EET nebo je jejich zařazení do EET sporné. Konkrétně se v Pokynu EET několikrát zdůrazňuje, že uvedení některé tržby do evidence EET "navíc", nebude nijak sankcionováno.

Výklad

V další části se postupně zabýváme v jednotlivých kapitolách následujícími tématy:

 • Princip EET (1.)

 • Uvedení EET do praxe, tj. účinnost zákona (2.)

 • KDO je povinen podřídit se systému EET, v terminologii ZET "je poplatníkem" (3.)

 • Jaké TRŽBY se (ne)musí evidovat, tj. "příjmy" začleněné do EET (4.)

 • Rutinní provoz a technické parametry, účtenky, software a hardware atd. (5.)

 • Procesní pravidla, sankce aj. (6.)

 • PRAXE vs. TEORIE, příklady na realizaci (7.)

Pro lepší orientaci se odkazujeme na konkrétní paragrafy ZET. A jednotlivé kapitoly jsou pro přehlednost členěny na další oddíly k jednotlivým tématům.

Používáme zavedený pojem "elektronická evidence tržeb", ačkoliv zákon o EET uvádí "evidence tržeb".

V textu se odvoláváme na "doprovodné texty", kterými rozumíme materiály daňové správy, zejména důvodovou zprávu k předloženému ZET, oficiální stanoviska MF a diskuse zveřejněné na daňovém portálu.

Jak je uvedeno výše, a též zmíněno v článku Pokyn EET, v současné době doporučujeme pro praktickou realizaci aplikovat ta řešení, která:

 • jsou publikována daňovou správou pouze v dokumentech s číslem jednacím,

nebo

 • je získáte jako odpověď v rámci editační povinnosti (viz kapitola 2.3).

Daňový portál

Jiné informace, zveřejněné například na daňovém portálu daňové správy, nemusí být konzistentní se zákonem o EET, Pokynem EET. To platí i pro formu telefonických konzultací nabídnutých správou daní, která nejsou podle našeho názoru právně závazné.

AD 1) PRINCIP EET

Cílem systému elektronické evidence tržeb je mít on-line přehled o realizovaných tržbách s tím, jak je vysvětleno dále, že nelze uvedené vztahovat pouze na běžné hotovostní transakce, neboť se povinná evidence týká též platebních karet aj.

Zákon o EET zakládá tuto evidenci jako povinnou pro vybrané tržby s náběhem ve čtyřech etapách (viz kapitola druhá).

Podle doprovodných textů a Pokynu lze dobrovolně takto evidovat tržby i jiné, resp. dříve, než to ukládá ZET.

Můžeme konstatovat, že v případě jakýchkoliv pochybností s klasifikací tržby pro EET, formálních problémů s členěním jednotlivých tržeb nebo jejich výše aj., je jediným rozumným řešením zařadit do EET "vše".

Popis systému EET

Prodávající dostane od zákazníka platbu a odešle přes internet údaje ze svého terminálu (pokladny nebo jiného zařízení, např. tabletu) – do systému Finanční správy.

Obratem obdrží zpět unikátní kód, který pak vytiskne na účtenku a tu předá zákazníkovi.

Pro prodávajícího, "poplatníka" v terminologii zákona o EET, vyplývají z uvedeného schématu jasné povinnosti:

 • zajistit on-line internetové připojení, a

 • související hardwarové a softwarové zabezpečení pro příslušnou evidenci.

K rutinnímu provozu, technickému zajištění naleznete výklad v kapitole páté. Pro doplnění uvádíme, že by mělo být vše skutečně "on-line", prodávající je limitován v § 21 ZET podmínkou, že mezní doba odezvy má být nastavena na dobu delší než 2 sekundy.

Ale s fungováním EET je spojena celá řada procesních povinností, jejich nedodržení je přísně sankcionováno (viz šestá kapitola).

AD 2) ZAVEDENÍ EET

Povinnost evidovat tržby v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb vzniká od 1. prosince 2016.

2.1 Druh činnosti

Pro jednotlivé typy tržeb uvádíme povinnost aplikovat systém elektronické evidence tržeb ("EET") v následujících termínech.

Etapa Datum Předmět činnosti
I. Od 1. prosince 2016 Ubytovací a stravovací služby.
II. Od 1. března 2017 Velkoobchod a maloobchod.
III. Od 1. března 2018 Ostatní činnosti s výjimkou zařazených do IV. etapy.
IV. Od 1. června 2018 Vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Jak vyplývá z tabulky služby pod kódy 55 a 56 NACE, tj. ubytovací a stravovací služby jsou v systému EET jako první.

Jiné činnosti

Návazně na spuštění následujících etap je třeba sledovat povinnost evidence i u dalších činností podle NACE kódů.

Touto klasifikací NACE se rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.

Pro snadnější orientaci je možné v Registru ekonomických subjektů ČSÚ – na adrese http://apl.czso.cz/irsw/ – dohledat u jednotlivých poplatníků výčet všech činností s označením NACE kódů, pod které tyto činnosti spadají.

Pokyn verze 1.0 a 2.0

V rozporu s původními proklamacemi a zákonem o EET má dojít k zásadnímu omezení "účinnosti" výše uvedené klasifikace NACE. Konkrétní změny rozebíráme v článku Pokyn EET s tím, že se zejména jedná o:

 • umělé rozdělení kódu NACE 56 Stravování a pohostinství.

Od prosince letošního roku se má jednat "jen" "...o nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, ...".

Pan Smutný bude muset vést tržby v režimu EET od prosince letošního roku, protože u svého stánku má "své" zařízení (židle a stolky, odpadkové koše), dle výkladů "prostor....".

Pan Veselý se zatím této povinnosti vyhne, neboť obdobné zařízení není jeho, patří pronajímateli tržnice. Pan Veselý sice nabízí shodné služby a zboží, ale pouze "k odnosu" (nemá žádné zařízení pronajaté). Posunutí termínu je čistě účelové.

Tato účelová úprava má čistě politický ráz, posunutí povinnosti evidovat tyto tržby až na březen 2017/březen 2018 – viz další text.

Zákon EET*

Stánkový prodej tak "může" být v režimu EET:

 • od prosince letošního roku, a to v souladu s platným zněním ZET,

nebo dle Pokynu, kapitoly sedmé:

 • od března 2017, doplněno v tabulce NACE v Pokynu, nebo

 • nesystematicky až v březnu 2018 dle vzorového příkladu připraveného daňovou správou a též doplněno u kódů NACE.

Jedná se o velmi citlivou záležitost, proto se raději obraťte v konkrétních případech na správu daní a podejte žádost o posouzení "činnosti" té které provozovny. Toto doporučení se týká i pana Veselého z předchozího příkladu.

Ubytovací služby

Také u těchto služeb je rozděleno v Pokynu, a to na krátkodobé (od 1. 12. 2016) a dlouhodobé (1. 3. 2018).

V § 37 zákona o EET je popis "dočasně vyloučených tržeb" výše uvedených, tj. těch, které budou zařazeny do EET v jednotlivých etapách (dle Pokynu "fázích"), doplníme si proto tuto tabulku o činnosti vždy nově zařazené.

Etapa Předmět činnosti
II. Velkoobchod a maloobchod podle klasifikace NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47.
III. Všechny aktivity s výjimkou činností uvedených ve 4. etapě.
IV. Zařadí se zbývající činnosti:1. z výroby textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku, z výroby papíru a výrobků z papíru uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 13 až 17,2. z výroby mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 20.4,3. z výroby pryžových a plastových výrobků a výroby ostatních nekovových minerálních výrobků uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 22 a 23,4. z výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 25,5. z výroby nábytku a ostatního zpracovatelského průmyslu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 31 a 32,6. z opravy a instalace strojů a zařízení uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 33,7. ze specializovaných stavebních činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 43,8. z oprav počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 95 a9. z poskytování ostatních osobních služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 96.

EET *

V článku Pokyn EET uvádíme doplnění NACE kódů, velmi volné, zpracované daňovou správou.

2.2 Účinnost a procesní postupy

Některé části zákona nabudou účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Proto od 1. září 2016 jsou účinná následující ustanovení týkající se:

 • tržby ve zjednodušeném režimu,

 • povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,

 • tržby vyloučené z evidence tržeb,

 • žádost o autentizační údaje,

 • přidělení a používání autentizačních údajů,

 • certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa,

 • ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb,

 • oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách,

 • závazné posouzení o určení evidované tržby.

Všechny výše uvedené oblasti komentujeme v dalším textu.

2.2.1 Konkrétní procesní kroky

Jakýkoliv poplatník, kterého se týká datum 1. 12. 2016, by měl postupovat následujícím způsobem.

Datum Úkon
Aktuálně
.Od 1. 9. 2016 Zahájit proces Autentizace (viz pátá kapitola).
Do 30. 11. 2016 Zprovoznit a ověřit softwarové a hardwarové zajištění (šestá kapitola).
Od 1. 12. 2016 Zahájit rutinní provoz.

Doporučujeme do konce října provést autentizaci a zajištění SW a HW vybavení, aby bylo možné ověřit v listopadu slibovaný zkušební provoz.

Autentizace

Při podávání žádostí o autentizační údaje postupujeme podle § 13 ZET. A doporučujeme tak od září učinit co nejdříve.

Autentizační údaje jsou nutné pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Poplatník je samozřejmě povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.

Podání žádosti

Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze:

 • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,

nebo

 • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně (aktuálně sděleno správou daní: "...na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu....".)

Správa daní

Pokud poplatník požádal o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

Podle Pokynu EET, požádáte-li o autentizaci datovou zprávou, mělo by vám být heslo pro přístup sděleno do tří dnů. Následně ho musíte při první "otevření" webové aplikace pro EET změnit.

Je-li žádost podána ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

Certifikát

Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat jeden nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Je na poplatníkovi, aby se svou certifikací, tj. s autentizačními údaji pro evidenci tržeb nakládal tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Daňová správa, v souladu s povinnostmi danými jí § 15 ZET, zveřejnila metodické postupy pro aktivaci certifikátů.

Mohou se vyskytnout problémy již v procesu přípravy, z nichž některé bude moci řešit poplatník například:

 • pověřením jiného poplatníka – viz 3.2,

 • žádostí o zjednodušený režim v části 4.3.

2.3 Závazné posouzení

Zákon o EET nabízí poplatníkům, nejsou-li si jisti se stanovením konkrétního příjmu (= tržby), aby se obrátili na správu daní.

Podle § 32 ZET poplatník podá žádost, jejímž předmětem je určení:

 • jestli je konkrétní platba evidovanou tržbou, nebo

 • zda může být evidována ve zjednodušeném rozsahu.

Proto se v žádosti popíše platba a uvede se návrh výroku rozhodnutí daňové správy. Na základě novely zákona o správních poplatcích činí správní poplatek za vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby částku 1 000 Kč.

Žádost bude možné podat již od 1. září 2016!

Pokyn verze 1.0 a 2.0

Doporučuje se použít závazné posouzení též pro případy "stánků" aj.

AD 3) KDO JE POPLATNÍKEM PRO EET

Subjektem podléhajícím režimu elektronické evidence tržeb je podle § 3 ZET poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.

3.1 Poplatník dle ZDP

KDO je tímto poplatníkem, definuje pro fyzické osoby § 2 ZDP, pro právnické osoby § 17 ZDP.

Z obecné formulace zákona o EET by se mohlo zdát, že musí být evidovány všechny tržby všemi poplatníky. Naštěstí tomu tak není, jak si vysvětlíme v dalším textu.

Kdo není poplatníkem...

Výjimky pro vybrané "poplatníky" jsou uvedeny v § 12 ZET, který je koncipován tak, že se nemusí evidovat tržby dosažené konkrétními poplatníky.

Podle kritéria "pozice poplatníka" platí, že "evidovanou tržbou nejsou tržby":

 • státu,

 • územně správního celku,

 • příspěvkové organizace,

 • České národní banky,

 • držitele poštovní licence a

 • dalších subjektů: bank, pojišťoven, penzijních společností aj.

Pro ostatní poplatníky, kteří nejsou taxativně vyjmenováni v § 12 ZET, se nabízí neevidování konkrétních tržeb, které rozebíráme v následující čtvrté kapitole.

Absolutní vyloučení z režimu EET pro školy či nemocnice je tedy možné, jsou-li příspěvkovými organizacemi – viz též sedmá kapitola.

3.2 Pověření jiného poplatníka

Podle ustanovení § 9 může jeden poplatník pověřit evidováním tržeb jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

Pokud plyne tržba více poplatníkům, samozřejmě pověří ostatní jednoho z nich.

Nepřímé zastoupení

V § 8 zákona o EET je zdůrazněno, že jedná-li poplatník svým jménem a na účet jiného poplatníka, je povinen tržbu pro ZET evidovat ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

Odpovědnosti za režim EET se nedá vyhnout, jak vyplývá z § 9 odst. 4 ZET. Pověřením se poplatník nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s případným porušením povinností.

S odkazem na doprovodné texty můžeme doplnit, že " "...bude reálná společná povinnost zástupce a zastupovaného...".

Na druhé straně platí, že "...postačí, splní-li povinnost jeden z poplatníků...".

AD 4) TRŽBA PRO EET A JEJÍ EVIDENCE

Předmětem evidence tržeb jsou tzv. evidované tržby poplatníka podle § 3 ZET.

4.1 CO je tržbou

Podle § 4 ZET je "Evidovanou tržbou" konkrétní platba, která splňuje formální náležitosti pro tuto tržbu a zakládá rozhodný příjem.

Musíme si objasnit, co je evidovanou tržbou, formální náležitostí a rozhodným příjmem.

4.1.1 Evidovaná tržba

Jedná se též o takovou platbu, která je:

 • určena k následnému čerpání nebo zúčtování,

 • nebo je tímto následným čerpáním nebo zúčtováním,

pokud v obou případech zakládají rozhodný příjem.

4.1.2 Formální náležitosti

V § 5 ZET jsou popsány formální náležitosti platby pro evidovanou tržbu. Je uskutečněna:

 • v hotovosti,

 • bezhotovostním převodem peněžních prostředků, ke kterému dává plátce ("zákazník") právo příjemci, který je poplatníkem,

 • šekem,

 • směnkou,

 • v jiných formách obdobného charakteru,

 • započtením kauce nebo obdobné jistiny složené výše uvedeným způsobem.

4.1.3 Rozhodný příjem

Omylem se již nyní zaměňuje obsah pojmu "rozhodný příjem" s příjmy zdaněnými daní z příjmů. Není tomu tak vždy, jak dokumentuje § 6 ZET.

Fyzické osoby

Kritéria pro fyzické osoby jsou následující, resp. jejich rozhodný příjem uvádíme v následující tabulce.

Základní kritérium
§ 7 ZDP – Příjem ze samostatné činnosti ANO – je-li podnikáním
Výjimky – podmínky pro vyjmutí z EET
§ 3 ZDP – Předmět daně Není-li předmětem ZDP.
Typ příjmů Jestliže je ojedinělý.
Srážková daň Podléhá-li dani vybrané srážkou.

sedmé kapitole se věnujeme testování těchto příjmů z pohledu poplatníků – fyzických osob.

Právnická osoba

Doplňujeme, že pro právnické osoby je vyjmuta tržba, která podléhá samostatnému základu daně.

To znamená, že také právnická osoba může vyloučit z evidence EET "ojedinělé příjmy". Viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) ZDP bod druhý: "...příjem, který je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý...".

Rozhodne-li se poplatník daně z příjmů právnických osob uplatnit variantu "ojedinělá tržba", musí si být skutečně jist, že se jedná o zcela výjimečný příjem.

Příjem vs. způsob vykazování

Pro zákon o EET není rozhodující, jestli poplatník – fyzická osoba účtuje, vede evidenci daňovou nebo pro daň z příjmů používá systém paušálních výdajů. Důležitý je "příjem" jako takový, proto se v § 6 odst. 2 ZET dočteme, že u účetní jednotky se jedná o příjmy, jako "by nebyla účetní jednotkou".

V.O.S. a K.S.

Pro veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se předjímá, že jejich příjem je také příjem společníků, je-li předmětem daně z příjmů.

V článku Pokyn EET rozebíráme nové přístupy správy daní týkající se realizace zákona o EET v následujících oblastech:

 • pozice fyzické osoby, co je podnikáním,

 • co je ojedinělým příjmem,

 • posouzení hlavní a vedlejší činnosti aj.

Zákon EET*

V pokynu se vyjímají pro "poplatníky", tj. fyzické i právnické osoby, tzv. minoritní příjmy, aniž by to umožňoval platný text zákona o EET – viz část 7.3.1.

Daň z přidané hodnoty

V návaznosti na vazby mezi ZET a ZDPH můžeme konstatovat, že (ne)existuje přímé propojení mezi elektronickou evidencí tržeb a daní z přidané hodnoty. Pro tento režim nemá být v principu rozhodné, zda je či není poplatník plátcem DPH. Na druhé straně platí různé výjimky, resp., (ne)přímé odvolávky na pravidla zákona o DPH – viz například § 10 odst. 1 ZET pro zjednodušený režim EET.

Pro plátce DPH při tržbách s různými režimy EET (ano/ne, rozdílné sazby DPH) se objevuje problém její výše povinně evidované. Jako v jiných sporných případech, podle Pokynu EET je možné uvést více hodnot nebo provést odhad poměrných částek.

4.2 CO není tržbou

Jak je uvedeno v předchozí třetí kapitole, některé tržby, aniž by byl zkoumán jejich charakter, nejsou povinně evidovanou tržbou z jiného prostého důvodu:

 • jsou vyloučeny podle kritéria pozice poplatníka.

4.2.1 Typ tržby a kdo je poplatníkem

V § 12 odst. 3 ZET jsou vyjmenovány tržby, které se v režimu EET neevidují. Jedná se o následující tržby:

 • při zahájení podnikání, kterým rozumíme přidělení daňového identifikačního čísla poplatníkovi, a to před jeho přidělením a během 10 dní následujících po jeho přidělení,

 • u poskytování poštovních služeb a zboží, a souvisejících služeb,

 • vzniklé ze vztahu souvisejícího s pracovně-právním nebo obdobným vztahem,

 • ze stravování a ubytování žáků a studentů poskytovaných školou, vysokou školou nebo školským zařízením,

 • z jízdného při pravidelné hromadné přepravě osob,

 • na palubě letadel,

 • z osobní železniční přepravy,

 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,

 • z prodeje zboží nebo služeb z prodejních automatů,

 • z provozování veřejných toalet.

Nařízení vlády může stanovit další typy tržeb, které nebudou evidovány. Má se jednat o takové tržby, u nichž není možné plynulé a hospodárné evidování a nelze problém vyřešit zjednodušeným režimem.

Pokyn EET

Také ve výše uvedené oblasti, vyjmutí podle § 12 odst. 3 ZET, registrujeme několik nových přístupů správy daní, které jsou rozebrány v článku Pokyn EET. Například "drobná vedlejší podnikatelská činnost" se objevuje pod pojmy "minoritní" u "všech" poplatníků.

4.3 Tržby ve zjednodušeném režimu

U tržeb z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob, definované dle zákona o dani z přidané hodnoty, je podle § 10 odst. 1 ZET umožněn jednodušší systém.

Pokud by běžný systém EET znemožňoval nebo zásadně ztížil plynulý a hospodárný výkon činnosti, nemusí se takové tržby evidovat – ale tyto tržby nařízením stanoví vláda.

Povolení

Na základě žádosti poplatníka vydá v souladu s § 11 ZET správce daně povolení pro poplatníka, které tržby mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu.

Postup

Do žádosti se uvedou důvody jejího podání, které svědčí o splnění výše uvedených podmínek pro vydání povolení a typy tržeb, kterých se povolení má týkat.

Správa daní rozhodne o žádosti do 15 dnů od jejího podání.

Pokud by byla žádost zamítnuta, novou lze podat po 60 dnech ode dne oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V následné žádosti musí být uvedeny nové argumenty.

Původní povolení se zruší, zjistí-li správce daně, že pominuly podmínky pro jeho vydání. Sám poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit, přestanou-li podmínky platit.

AD 5) TECHNICKÉ PARAMETRY

Povinnosti zajistit rutinní provoz jsou zákonem o EET dány jednoznačně poplatníkovi, i když je předpokladem součinnost finanční správy – resp. její systém musí být funkční.

5.1 IT Služby

Zaměříme se jen na několik oblastí, protože jde o doménu IT služeb, které si většina poplatníků zajistí externě.

Proto doporučujeme na jedné straně komunikovat s dodavateli hardwarového a softwarového vybavení – na straně druhé přenést do určité míry odpovědnost za splnění potřebné technické podpory právě na tyto obchodní partnery.

Terminál ("pokladní zařízení")

Parametry komunikace jsou/musí být jasně dány. Proto také údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Daňová správa

Pro zabezpečení IT, plynulého fungování EET nabízí daňová správa na svém portálu doplňující informace. Mělo by také – snad včas – být nabídnuto plnohodnotné testovací prostředí.

Byla již zveřejněna druhá verze technické dokumentace "Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní".

Součinnost daňové správy je nezbytná. Například podle § 19 odst. 3 ZET způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

5.2 Podmínky evidence EET

Požadavky jsou popsány v zákoně o EET, zmíníme některé z nich.

Vazby na účetnictví a daně

Musíme znovu připomenout, že pro fungování účetnictví nebo daňové evidence, podkladů pro daň z příjmů fyzických nebo právnických osob, záznamní evidenci pro DPH, žádnou elektronickou evidenci tržeb nepotřebujeme.

Samozřejmě bude-li zavedena, je logické sladit současné systémy s režimem EET, údaji z EET, jejichž rozsah je širší.

5.2.1 Evidence běžným způsobem

Tato evidence je popsána v § 18 a násl. zákona o EET. Jak vyplývá z první kapitoly, poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby:

 • zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně, a

 • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Okamžik realizace

Jakým momentem rozumíme uskutečnění evidované tržby?

Jedná se o:

 • přijetí evidované tržby,

nebo

 • vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Rozsah údajů

V ustanovení § 19 ZET je specifikován rozsah zasílaných údajů. V datové zprávě se objeví:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

 • pořadové číslo účtenky,

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

 • celková částka tržby,

 • bezpečnostní kód poplatníka,

 • podpisový kód poplatníka,

 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Doplňující údaje

Dále je v zákoně o EET uvedeno, že údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,

 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,

 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,

 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,

 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Teprve v provozu se zjistí, co vše funguje a co je nadbytečné – například je otázkou informace o "následném čerpání nebo zúčtování platby" aj.

Ale určitě bude vždy požadován údaj týkající se pověření evidování tržeb jiným poplatníkem (viz 3.2).

Účtenka

Zákazníky, těšící se na účtenkovou loterii, již dnes zajímají povinné údaje na účtence. Musí obsahovat:

 • fiskální identifikační kód,

 • daňové identifikační číslo prodávajícího,

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

 • pořadové číslo účtenky,

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

 • celkovou částku tržby,

 • bezpečnostní kód poplatníka,

 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Povinným údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Správa daní podle § 27 zákona o EET umožní:

 • dálkovým přístupem každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně.

5.2.2 Evidence zjednodušeným způsobem

Bude-li žádost poplatníka akceptována (4.3), využije zjednodušený způsob evidence popsaný v § 23 ZET.

V zásadě se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník:

 • je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

 • není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Pan Nekolný je šťastným člověkem, neboť se mu podařilo již před datem 1. 12. 2016 úspěšně projednat žádost o evidenci EET "zjednodušeným způsobem".

V jeho horském penzionu je internetové připojení velmi nespolehlivé, a tak pětidenní lhůta je pro něj ideální.

5.3 Rutinní provoz

Provoz bude určitě složitější, než je avizováno daňovou správou. Objeví se celá řada problémů způsobených do značné míry objektivními skutečnostmi.

5.3.1 Čas...

Snad vše poběží a nepotvrdí se obavy jak prodejců, tak zákazníků a nebudou se tvořit fronty.

Podle § 21 ZET se tzv. dobou odezvy rozumí časový úsek:

 • mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka, a

 • přijetím

Nahrávám...
Nahrávám...