dnes je 18.6.2024

Input:

JAK NECHYBOVAT V DANÍCH Z PŘÍJMŮ - Uplatnění slevy na manželku (manžela)

7.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     Než může mzdová účetní zaměstnanci uplatnit některou ze slev na dani z příjmů, musí být splněny dvě základní podmínky, které ukládá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to:

 1. zaměstnanec musí ve stanovené lhůtě pravdivě vyplnit tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „prohlášení k dani“), kde sám požaduje uplatnění těchto slev;

 2. zaměstnanec musí mzdové účetní předložit ke každé slevě na dani předepsané doklady. Přehled dokladů, které má mzdová účetní povinnost ověřit, aby mohla zaměstnanci slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti a nezdanitelné části základu daně přiznat, je kompletně uveden v § 38l ZDP.

     Dnes se zastavíme u slevy na manželku (manžela), kterou lze uplatnit za podmínek stanovených v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Tuto roční slevu na dani ve výši 24 840 Kč má zaměstnanec možnost uplatnit ve mzdové účtárně po uplynutí zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. do 15. února, v části III tiskopisu prohlášení k dani). Musí se přitom jednat o manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, jejíž (jehož) vlastní příjem nepřesahuje za zdaňovací období 68 000 Kč, a jedná-li se o manželku (manžela) s průkazem mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka slevy na dvojnásobek. Podrobnější podmínky k uplatnění této slevy na dani jsou uvedeny též v novém Pokynu GFŘ č. D-6, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 a nahradil doposud používaný pokyn MF č. D-300. Příjem vyživované osoby (manželky, manžela) se přitom posuzuje vždy za celé zdaňovací období, sleva na dani ale náleží jen za ty kalendářní měsíce (ve výši 1/12 roční částky), na jejichž počátku jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Např. dojde-li v průběhu roku k uzavření sňatku, k úmrtí, k rozvodu manželství nebo k zániku společné domácnosti ještě za trvání manželství apod.

     Podle § 38l odst. 2 ZDP zaměstnanec předkládá u této slevy na dani doklad prokazující totožnost manželky (manžela), a jedná-li se o držitele průkazu ZTP/P, prokazuje existenci průkazu. Pro uplatnění této slevy na dani musí být ale splněny tři podmínky:

 1. skutečnost, že se jedná o manželku (manžela), zaměstnanec prokazuje dokladem (např. oddacím listem). Slevu na družku (druha) ale přiznat za žádných okolností nelze.

 2. skutečnost, že vyživovaná manželka (manžel) žije s poplatníkem ve společné domácnosti (pro posouzení je rozhodující vždy skutečný stav), zaměstnanec prokazuje formou svého čestného prohlášení na tiskopisu prohlášení k dani;

 3. skutečnost, že vlastní příjem vyživované manželky (manžela) nepřesahuje 68 000 Kč za zdaňovací období, prokazuje zaměstnanec na tiskopisu prohlášení k dani také pouze formou svého čestného prohlášení.

     Připomeňme si stručně, co se do tohoto vlastního příjmu manžela (manželky) započítává a co nikoliv. Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP:

 • dávky státní sociální podpory (nejčastěji např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, dávky pěstounské péče atd.),

 • dávky sociální péče,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,

 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. z pronájmu nemovitosti ve společném jmění, která je vložena do obchodního majetku podnikajícího manžela), nebo který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů. Např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, které

Nahrávám...
Nahrávám...