dnes je 25.1.2022

Input:

Komisionář

8.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3
Komisionář

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Komisionář je specificky legislativně upraven jak v českém obchodním zákoníku, tak v právních řádech většiny států světa. Komisionář jedná svým jménem, ale na účet komitenta. V případě prodeje zboží to znamená, že komisionář distribuuje zboží dodané od komitenta pod svým jménem, ale o zisku/ztrátě z prodeje tohoto zboží účtuje komitent. Komitent je tedy subjekt, který nese obchodní rizika související s prodejem zboží a je povinen komisionáři uhradit odměnu související s distribucí zboží.

Účetní zachycení transakcí mezi komisionářem a komitentem se liší dle jednotlivých zemí. V České republice se na základě Interpretace č. 7 Národní účetní rady o těchto transakcích účtuje tzv. podrozvahově, tj., o nákupu a prodeji zboží se účtuje na podrozvahových účtech namísto klasického výsledkového účtování na účtech 504 a 604. Takové účetní zachycení vyplývá z charakteru transakce a jejího právního stavu. Komisionář totiž nenabývá vlastnické právo ke zboží, které pro komitenta distribuuje. Z toho vyplývá také velmi omezený rizikový profil komisionáře. Z pohledu funkcí je profil komisionáře prakticky shodný se závislým distributorem, nicméně z pohledu rizik je komisionář oproti závislému distributorovi limitovanější především z důvodu, že nenabývá vlastnická práva k obchodovanému zboží.

Jen na okraj je vhodné podotknout, že v praxi se ještě vyskytují tzv. nákupní komise. To je případ, kdy komisionář pro komitenta nakupuje zboží, je tedy v pozici jakéhosi nákupčího. Častým případem je kombinace obou verzí komisionářského vztahu, v jejichž rámci komisionář vykonává jak nákupní, tak prodejní funkce.

Tabulka níže uvádí typický funkční profil komisionáře, který vykonává pro komitenta – mateřskou společnost – prodejní komisi.

Legenda:

0 % komisionář / mateřská společnost nevykonává funkci
25 % komisionář / mateřská společnost se na výkonu funkce podílí v menší míře
50 % komisionář / mateřská společnost se na výkonu funkce podílí ve srovnatelné míře jako druhá strana transakce
75 % komisionář / mateřská společnost participuje na výkonu funkce ve větší míře než druhá strana transakce
100 % komisionář / mateřská společnost vykonává funkci samostatně


FUNKCE Komisionář Mateřská společnost Komentář
Nákupní aktivity


vyjednává a uzavírá smlouvy s dodavateli 0 % 100 % Uzavírání smluv a vyjednávání s dodavateli má plně v kompetenci mateřská společnost.
stanovuje potřebu zboží 50 % 50 % Potřebu zboží si může stanovovat dle dohody obou stran mateřská společnost i komisionář.
provádí analýzu dodavatelů 0 % 100 % Analýzu dodavatelů provádí mateřská společnost samostatně.
Skladovací aktivity


skladuje zboží 50 % 50 % Skladovat zboží může komisionář v součinnosti s mateřskou společností v závislosti na dohodě obou stran.
zařizuje dopravu zboží 50 % 50 % Dopravu zboží může zajišťovat závislý komisionář v součinnosti s mateřskou společností dle vzájemné dohody.
Nahrávám...
Nahrávám...