dnes je 27.5.2024

Input:

Kurzové rozdíly a pohledávky

7.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Kurzové rozdíly a pohledávky

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – Povinnosti účetních jednotek

  • § 24 – Způsoby oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu:

Vznik pohledávky

Při vývozu zboží nebo při dodání zboží v rámci EU vznikají zpravidla pohledávky v cizích měnách. Tyto pohledávky se přepočítávají k datu vzniku účetního případu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to:

 • aktuálním (denním kurzem) nebo

 • pevným kurzem (tj. kurzem stanoveným vnitřním předpisem na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaného po předem stanovenou dobu, která nesmí přesáhnout účetní období).

Úhrada pohledávky

V případě inkasa pohledávky na běžný korunový účet se účtuje v reálném kurzu konkrétní banky nebo spořitelních a úvěrních družstev (neprovádí se přepočet cizí měny na českou).

V případě inkasa pohledávky na devizový účet se přepočítává příjem cizí měny na českou podle vnitřních pravidel v konkrétní účetní jednotce (aktuální či pevný kurz).

V obou případech zpravidla vzniká kurzový rozdíl (rozdíl mezi předpisem pohledávky a inkasem), který se proúčtuje výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a v případě pohledávek jsou povinny použít současně i cizí měnu. Souběžná evidence cizí měny k české měně je důležitá zejména z toho důvodu, že v případě pohledávek i opravných položek k těmto pohledávkám, mají účetní jednotky povinnost provést přepočet cizí měny na českou měnu ještě jednou, a to kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Pokud tedy neproběhne inkaso pohledávky do konce běžného účetního období, potom ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, vyčíslíme kurzové rozdíly z přepočtu hodnoty pohledávky kurzem ČNB k okamžiku ocenění, které proúčtujeme výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Vystavená faktura do zahraničí za zboží
– aktuální kurz ČNB v den vystavení faktury   
311AÚ   604   
2.   a) Inkaso v běžném roce na devizový účet
– aktuální kurz ČNB v den inkasa pohledávky   
221AÚ   311AÚ   
b) Inkaso v běžném roce na korunový účet
– kurz – banka (výpis z účtu)  
221AÚ–Kč   311AÚ   
3.   Kurzový rozdíl         
– zisk (kurz v den vystavení faktury byl nižší)   311AÚ   663   
– ztráta (kurz v den vystavení faktury byl vyšší)   563   311AÚ   
4.   Neuhrazené pohledávky ke konci rozvahového dne, přepočtené kurzem ČNB k tomuto okamžiku         
– kurzový zisk   311AÚ   663   
– kurzová ztráta   563   311AÚ   

Analytické účty:

Pohledávky je nutno sledovat na analytických účtech podle příslušných měn a podle dlužníků.

Účetní doklady:

Faktury přijaté a výpisy z účtů, případně pokladní doklady při úhradě v hotovosti. Na konci roku interní doklady o přepočtu neuhrazených pohledávek.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Nestanovení jednoznačných pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise.

V případě plátců DPH nerespektování pravidel stanovených platnými právními předpisy. V případě, že se jedná o tuzemského plátce DPH, který vystavuje daňový doklad pro jiného tuzemského plátce, může sice požadovat úhradu plnění (dodávky) v cizí měně, včetně vyčíslení všech dalších hodnot v cizí

Nahrávám...
Nahrávám...