dnes je 27.5.2024

Input:

Manka a škody - nedaňové

18.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Manka a škody - nedaňové

Ing. Ivan Macháček

V článku Manka a škody se podrobně zabýváme vymezením škody a případy, kdy jsou škody daňově uznatelným nákladem. V následujícím textu se budeme zabývat případy, kdy škody, resp. manko, nemůžeme uznat jako daňově uznatelný náklad poplatníka.

Právní úprava
Právní úprava

Ke správné aplikaci vzniklých škod na majetku z hlediska daňového se vztahují následující ustanovení právních předpisů:

  • § 24 odst. 2 písm. c) ZDP, § 24 odst. 2 písm. l) ZDP, § 24 odst. 10 ZDP, § 25 odst. 1 písm. n) ZDP, § 25 odst. 2 ZDP,

  • pokyn GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 body 3, 27 a 28.

Manko

Zvláštním druhem škody je manko. Mankem rozumíme inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav sledované veličiny je nižší než účetní. Manko u peněžní hotovosti a cenin označujeme jako schodek.

Technologické a technické úbytky

Za škody a manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem.

Pro poplatníka je velmi důležité, aby měl řádně stanovené normy přirozených úbytků zásob a nezaviněných ztrát a jejich výši v případě kontroly správci daně prokazatelně doložil. Přirozené úbytky zásob odpovídající stanovené normě jsou součástí spotřeby zásob, pouze úbytky zásob nad stanovené normy přirozených úbytků jsou inventarizačním rozdílem a považují se za manko, a tudíž jsou daňově neuznatelné.

Ztratné

Mezi škody zařazujeme i ztratné. Ztratným rozumíme inventarizační rozdíl v rámci maloobchodního prodeje, kdy zjištěný skutečný stav je nižší než účetní. Důležité je zde opět správné stanovení norem ztratného, které si může poplatník stanovit s přihlédnutím k obvyklé výši normy ztratného u jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou obchodní činností. Pokud výše ztratného při inventarizaci zásob zboží nepřevýší poplatníkem stanovenou normu ztratného, lze zahrnout ztratné do

Nahrávám...
Nahrávám...