dnes je 19.7.2024

Input:

Náklady při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

7.2.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Náklady při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Ing. Roman Landgráf

Úvod

V této kapitole se budeme věnovat otázce vzniku specifických nákladů a výnosů, které vznikají při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Zaměříme se na popis předepsané účetní metodiky pro tuto transformaci, přičemž si povšimneme blíže zejména takových účetních operací, které mají přímý vliv na změnu daňového základu, tj. na daňově uznatelné náklady a zdanitelné příjmy.

Právní úprava

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZÚ)

  • v § 1 ZÚ jsou stanoveny podmínky, za kterých fyzické osoby vedou účetnictví

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), zejména:

  • § 23 odst. 14, který vymezuje možnosti pro zahrnutí zásob a pohledávek, které poplatník s příjmy podle § 7 ZDP evidoval v době zahájení vedení účetnictví,

  • příloha č. 3, která postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví speciálně vymezuje,

  • čl. II bod 11. zákona č. 261/2007 Sb. - stanoví možnost uplatnění nákladů z neuhrazené hodnoty pohledávky splatné do 31. 12. 1994 po přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví

 • vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (PVZÚ) – stanovuje v § 61b metodu přechodu z daňové evidence na účetnictví

Podmínky přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že přechod z vedení daňové evidence na vedení účetnictví přichází u podnikající fyzické osoby v úvahu v těchto případech:

 1. podnikající fyzická osoba se zapíše do obchodního rejstříku, a to:

  • na vlastní žádost,

  • pokud výše jejích příjmů snížených o DPH, je-li součástí příjmů, dosáhla nebo přesáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částky 120 000 000 Kč,

  • pokud stanoví povinnost zápisu zvláštní právní předpis,

 2. povinně, pokud její obrat podle ZDPH, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součásti obratu, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč [dle § 1 odst. 2 písm. e) ZÚ],

 3. povinně, pokud je účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle § 829 ObčZ, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou, která je povinna vést nebo vede účetnictví [dle § 1 odst. 2 písm. g) ZÚ],

 4. pokud se dobrovolně rozhodne vést účetnictví [dle § 1 odst. 2 písm. f) ZÚ],

 5. pokud jí povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis [dle § 1 odst. 2 písm. h) ZÚ].

Kdy je nutno přejít na vedení účetnictví

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví:

 • ode dne zápisu do obchodního rejstříku, pokud se účetní jednotkou staly v důsledku zapsání do obchodního rejstříku [dle § 1 odst. 2 písm. d) ZÚ],

 • od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, pokud se účetní jednotkou staly povinně z důvodu překročení obratu 25 000 000 Kč [dle § 1 odst. 2 písm. e) ZÚ, tento limit byl od roku 2008 zvýšen z původních 15 000 000 Kč],

 • od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví, nerozhodnou-li se vést účetnictví již ode dne zahájení podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud se účetní jednotkou staly na základě svého dobrovolného rozhodnutí [dle § 1 odst. 2 písm. f) ZÚ],

 • od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se staly účastníkem sdružení nebo ve kterém se některý z účastníků sdružení stal účetní jednotkou, pokud se účetní jednotkou staly právě na základě účastnictví ve sdružení bez právní subjektivity [dle § 1 odst. 2 písm. g) ZÚ],

 • ode dne zahájení činnosti, pokud se účetní jednotkou staly v důsledku povinnosti vedení účetnictví uložené zvláštním právním předpisem [dle § 1 odst. 2 písm. h) ZÚ].

Příklad
Pan Novák se nechal zapsat ke dni 1. 7. 201X dobrovolně do obchodního rejstříku. Účetnictví je povinen vést počínaje 1. 7. 201X, tj. ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Příklad
Pan Dlouhý se na základě smlouvy o sdružení uzavřené s panem Úspěšným stal ke dni 1. 4. 201X účastníkem sdružení dle § 829 a násl. ObčZ. Pan Úspěšný byl již ke dni uzavření této smlouvy několik let účetní jednotkou, neboť je zapsán v obchodním rejstříku. Z uvedených důvodů se ke dni 1. 4. 201X (tj. ke dni vzniku sdružení) stává účetní jednotkou i pan Dlouhý. Od 1. 1. 201X+1, tj. od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se stal účastníkem sdružení, je tedy pan Dlouhý povinen vést účetnictví.

Příklad
Pan Krátký dosáhl ve svém podnikání v roce 201X obratu ve výši 26 000 000 Kč. V roce následujícím, tedy v roce 201X+1, se stal z toho důvodu účetní jednotkou. Od dne 1. 1. 201X+2 je pan Krátký povinen vést účetnictví, tj. od prvního dne účetního období následujícího po roce, ve kterém se stal účetní jednotkou.

Daňové zásady

Zásady daňového režimu při přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví jsou zabudovány do přílohy č. 3 ZDP. Základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví:

 1. se zvýší o hodnotu:

  • zásob a cenin,

  • poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek,

  • pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (tedy nikoli např. pohledávky za jistinou z titulu poskytnuté půjčky nebo úvěru). Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, které v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP;

 2. se sníží o hodnotu:
  • přijatých záloh,

  • závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tedy nikoli např. závazky z titulu pořízení hmotného majetku nebo závazky ve výši jistiny z titulu přijetí půjčky či úvěru).

Jedná-li se o plátce DPH, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou závazku hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty; hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.

Zmírnění dopadu u pohledávek a zásob

ZDP zmírňuje dopad přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví na poplatníka (FO) s příjmy podle § 7 ZDP ve svém ustanovení § 23 odst. 14 podle něhož lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, zahrnout do základu daně:

 • jednorázově v době zahájení vedení účetnictví, nebo

 • postupně po 9 následujících zdaňovacích obdobích, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví.

Pozor!
Postupné uplatňování přitom není to samé jako rovnoměrné uplatnění. Poplatník tedy může volit způsob uplatnění např. každý rok zvýšení o 1/9 hodnoty zásob a pohledávek evidovaných v době zahájení vedení účetnictví, nebo prvních osm let roční zvýšení vždy o 1 % hodnoty, v devátém roce o zbylých 92 %, anebo jiný, třeba ještě výhodnější způsob.

Postupně znamená v každém období část.

Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost, ukončí-li vedení účetnictví, vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní společnosti nebo družstva anebo změní-li způsob uplatňování výdajů ze skutečných na uplatňované procentem z příjmů před uplynutím doby zahrnování zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, ve kterém vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní společnosti nebo družstva anebo ve kterém uplatňoval náklady podle § 24 před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP, základ daně o hodnotu zásob a pohledávek, které

Nahrávám...
Nahrávám...