dnes je 18.6.2024

Input:

Náklady

10.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

8.2.1
Náklady

Ing. Blanka Jindrová

Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků s cílem získání ekonomického prospěchu. Náklady mají vždy svůj konkrétní objekt, se kterým se příčinně spojují.

V manažerském účetnictví nestačí pouze obecné vymezení nákladů, ale různým účelům uplatňovaným v manažerském účetnictví přísluší různě vymezené náklady.

Výdaje

Výdaj znamená jakýkoliv úbytek prostředků bez ohledu na to, zda je účelově vynaložený. Může se uskutečnit v souvislosti se vznikem nákladu, výběrem vkladu či snížením základního kapitálu, poskytnutým darem, splátkou úvěru či zápůjčky.

Členění, klasifikace nákladů – finanční účetnictví

A) FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

Nákladem sledovaného období se ve finančním účetnictví rozumí spolehlivě ocenitelné snížení aktiv nebo nárůst dluhů účetní jednotky, které byly vynaloženy v souvislosti s výnosy a které vedly ve sledovaném období k poklesu vlastního kapitálu.

Náklad může být spojen s:

 1. úbytkem peněz (jde např. o nákup kancelářského materiálu za hotové, který je předán rovnou do spotřeby), je příkladem vztahu peněžní výdaj = současně náklad;
 2. úbytkem nepeněžního aktiva (např. odpis dlouhodobého majetku, spotřeba materiálu ze skladu) - zde je peněžní výdaj uskutečněn dříve než náklad;
 3. vznikem dluhu (např. dodavatelská faktura za spotřebu elektrické energie nebo opravu, která je hrazena až při její splatnosti), náklad je zde závazkem a peněžní výdaj se posouvá až na okamžik úhrady dluhu.

Náklady běžného období jsou dvojího druhu:

 1. náklady spojené s výnosy v tomto období dosaženými;
  Některé náklady, jako např. náklady prodaných výrobků či prodaného zboží, jsou spojeny s výnosy svojí podstatou. Nejsou-li tržby za zboží, neexistují ani náklady prodaného zboží. Takové náklady vznikají a jsou zahrnuty do výkazů jen tehdy, jsou-li uznány jim odpovídající výnosy. Tento koncept se nazývá princip přiřazování nákladů k jim příslušejícím výnosům nebo též princip věcné shody výnosů s náklady.
 2. náklady spojené se samotnou časovou periodou;
  Řada jiných nákladů (např. nájemné, úroky z úvěrů atd.) vzniká bez ohledu na to, jaká je v daném období úroveň prodeje. Užitek těchto nákladů nelze bezprostředně odvodit z velikosti tržeb, ale spíše z jejich vztahu k období, k časové periodě.

Členění, klasifikace nákladů – manažerské účetnictví

B) NÁKLADOVÉ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Účelovost nákladů podle finančního účetnictví však může být chápána jinak podle toho, zda ji rozlišujeme:

 1. z hlediska vlastníků
  Vlastníci majetkově spjati s účetní jednotkou chápou náklad jako jakékoliv peněžní vyjádření odčerpání vlastního kapitálu.
 2. pro potřeby zjištění daňové povinnosti z titulu daně z příjmů
  Smyslem tohoto pohledu je rozdělit všechny peněžně vyjádřené úbytky kapitálu do dvou skupin:
  • ty, jejichž vynaložení nebylo v daných společenských podmínkách nutné pro dosažení výnosů, které představují spíše rozdělení výsledků než účelový vklad na jejich dosažení. Tyto úbytky jsou chápány jako rozdělení výsledků činnosti, které je v pravomoci vlastníků, ale uskutečňuje se až z čistých výsledků snížených o daň z příjmů. Do výpočtu základu daně z příjmů se tyto úbytky nezahrnují (např. náklady na reprezentaci, občerstvení apod.),

  • ty, u nichž je zřejmá účelová vazba mezi

Nahrávám...
Nahrávám...