dnes je 15.7.2024

Input:

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2016

1.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2015.23.1 Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2016

Ing. Zdenka Cardová

Úvod

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována s účinností od 1. 1. 2016 vyhláškou č. 250/2015 Sb. Tato novela vyhlášky, která navazuje na novelu zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.) a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje zejména:

 • nové účetní výkazy (rozvahu a výkazy zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu včetně nového uspořádání a označování položek i nového či zpřesněného obsahu těchto položek;

 • nové přílohy v účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek.

Novela vyhlášky dále obsahuje i některé ostatní změny, které souvisejí se změnami v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru.

1. Rozvaha v plném a ve zkráceném rozsahu (uspořádání a označování položek)

Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky výkazu, tzn. položky označené písmeny, římskými číslicemi i arabskými číslicemi, sestavuje ji účetní jednotka, která je:

 1. velkou účetní jednotkou,
 2. střední účetní jednotkou,
 3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
 4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje:

 1. pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky” a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky” a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
 2. pouze položky označené písmeny, a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Příklad
Rozvaha v plném rozsahu – pouze část aktiv

Aktiva celkem

 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál
 2. Dlouhodobý majetek

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.2. Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

B.I.3. Goodwill

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1 Poskytnuté zálohy na DNM

B.I.5.2. Nedokončený DNM

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

Zůstalo v platnosti:

V rozvaze za běžné účetní období se uvádí výše aktiv podle jednotlivých položek neupravená o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných položek a oprávek k nim se vážícím (korekce) a výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky (netto).

2. Rozvahové položky (změny a zpřesnění položek)

Obsahová změna u rozvahových položek není nijak zásadní, významnější je změna struktury položek, aniž by se změnilo jejich obsahové vymezení. Změny a zpřesnění:

 • Zřizovací výdaje – tato samostatná položka byla z DNM vypuštěna. Podle přechodných ustanovení, pokud byly zřizovací výdaje vykazovány v rozvaze přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky, vykazuje se tento majetek a účtuje se o něm až do jeho vyřazení v položce „Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek”.

 • Goodwill – v této položce byla doplněna maximální doba odpisování, tj. „Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců , nejdéle však 120 měsíců .”.

 • Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – z jeho obsahu se postupně vylučují (omezují) preferenční limity, neboť užití individuálního referenčního množství mléka bylo k 31. březnu 2015 zrušeno; použití produkční kvóty bramborového škrobu bylo zrušeno v roce 2012 a předpokládá se, že použití ostatních preferenčních limitů (produkční kvóty cukru a individuálního limitu prémiových práv) bude zrušeno v roce 2017.

 • Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí název této položky se změnil (vymezení zůstalo zachováno) na Hmotné movité věci a jejich soubory .

 • Peněžní prostředky ” – dosud zahrnuté mezi položky krátkodobého finančního majetku, jsou samostatně vykazované; obsahově není změna, uspořádání navazuje na směrnici EU.

 • Vydané dluhopisy ” – první položka v dlouhodobých závazcích, obdobně v krátkodobých závazcích – obsahuje dluhy emitenta z titulu vydaných dluhopisů po odečtení vlastních dluhopisů.

 • Bankovní úvěry a výpomoci ” byly jako samostatná položka v rozvaze zrušeny a byly přesunuty mezi dlouhodobé a krátkodobé závazky.

3. Výkaz zisku a ztráty v plném a ve zkráceném rozsahu (uspořádání a označování položek)

Výkaz zisku a ztráty (druhové i účelové členění) v plném rozsahu zahrnuje všechny položky výkazu, tzn. položky označené římskými číslicemi (výnosy), písmeny (náklady) i arabskými číslicemi (podrobnější rozpis výnosů a nákladů) a výpočtové položky, a sestavuje ho:

 1. účetní jednotka, která je obchodní společností, a
 2. z ostatních účetních jednotek ta, která je:
  1. velkou účetní jednotkou,
  2. střední účetní jednotkou,
  3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
  4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Výkaz zisku a ztráty (druhové i účelové členění) ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi (výnosy), písmeny (náklady) a výpočtové položky, a může ji sestavit:

 • malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která:

  1. není obchodní společností a
  2. nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Poznámka – V souladu se zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.):

Obchodními společnostmi jsou:

 • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (osobní společnosti),

 • společnost s ručením omezeným a akciová společnost (kapitálové společnosti) a

 • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Obchodními společnostmi nejsou – například:

 • družstva,

 • fyzické osoby apod.

Příklad
Výkaz zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu : pouze úvodní část

 1. Tržby z prodeje výrobků a služeb
 2. Tržby za prodej zboží
 1. Výkonová spotřeba

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2. Spotřeba materiálu a energie

A.3. Služby

 1. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
 2. Aktivace (-)
 3. Osobní náklady

Zůstalo v platnosti:

Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období.

4. Výkaz zisku a ztráty – druhové členění (změny a zpřesnění položek)

Obsahová změna u položek tohoto výkazu je významnější, nejen ve struktuře položek, ale i v několika případech v obsahu. Změny:

Obchodní marže ” – řádek zrušen.

Přidaná hodnota ” – řádek zrušen.

Položka „Výkonová spotřeba” obsahuje i „Náklady vynaložené na prodané zboží”, které obsahují náklady související s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku prodaného zboží.

Změna stavu zásob vlastní činnosti ” – zásadní změna účtování a vykazování. S účinností od 1. 1. 2016 se o přírůstcích nebo úbytcích zásob neúčtuje jako o výnosech, ale je o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob je účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, o úbytku zásob je účtováno na vrub tohoto účtu.

Aktivace ” – obdobně je změna metody o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vlastní činností. O aktivaci není účtováno jako o výnosech, ale je o ni účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Další položka je zpřesněna:

Úpravy hodnot v provozní oblasit ” obsahuje úpravy zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) nebo dočasná (opravné položky).

Ostatní provozní výnosy ” – tato položka kromě „Tržby z prodaného dlouhodobého majetku” a „Tržby z prodaného materiálu” obsahuje i „Jiné provozní výnosy”.

Jiné provozní výnosy ” představují zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených nebo odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo jiné ekonomické újmy, pojistná plnění. Kromě těchto položek jsou mezi těmito výnosy zařazeny i nové položky, které představují změnu v účtování:

Přijaté dary – dosud o nich bylo účtováno jako o navýšení kapitálu (kapitálových fondů), s účinností od 1. 1. 2016 o nich je účtováno jako o zvýšení výnosů.

Mimořádné výnosy byly dosud účtovány jako samostatná položka v mimořádné oblasti výkazu, s účinností od 1. 1. 2016 jsou účtovány ve prospěch provozních výnosů.

Obdobně jako v položce ostatních provozních výnosů je změna i v položce ostatních provozních nákladů.

Ostatní provozní náklady ” – tato položka kromě zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, daní a poplatků, rezerv v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období zahrnuje i jiné provozní náklady.

Jiné provozní náklady ” představují zejména poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti (tj. fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin), spotřebu preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a spotřebu povolenek na emise (spotřeba povolenek je vykázána bez ohledu na jejich následné vyřazení a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami) a novou položku mimořádné náklady.

Mimořádné náklady byly dosud účtovány jako samostatná položka v mimořádné oblasti výkazu, jsou s účinností od 1. 1. 2016 účtovány ve prospěch provozních nákladů (mimořádná oblast byla v souladu se směrnicí EU z výkazu vypuštěna). Poslední položka (výpočtová) v provozní oblasti:

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) zůstal zachován.

Finanční oblast výkazu začíná položkami:

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly ” obsahuje výnosy z podílů na zisku a tržby z prodeje podílů; na ně navazují „ Náklady vynaložené na prodané podíly ”.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku ” obsahuje výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku a tržby z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku; na ně navazují „ Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem ”.

Výnosové úroky a podobné výnosy a Nákladové úroky a podobné náklady obsahují všechny úroky, o kterých účetní jednotka účtuje a vykazuje je ve věcné a časové souvislosti; do příslušné položky patří i úroky, které nebyly zahrnuty do vyúčtování zejména bank nebo spořitelních a úvěrních družstev. Kromě úroků z úvěrů a zápůjček zahrnují i:

 • výnosové úroky u dluhových cenných papírů ve věcné a časové souvislosti,

 • u dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou držených do splatnosti rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou dluhopisu ve věcné a časové souvislosti,

 • u dluhopisů, jejichž úrokový výnos je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním

Nahrávám...
Nahrávám...