dnes je 16.7.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2015 - režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku v roce 2015

12.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2015.03.1 Novela zákona o DPH 2015 – režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku v roce 2015

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 360/2014 Sb., došlo k novelizaci ustanovení zákona týkajících se režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.

Provedené úpravy jsou podstatného charakteru, rozšiřuje se okruh plnění, která tomuto režimu budou podléhat. Změny budou probíhat postupně – k 1. 4. 2015, k 1. 9. 2015 a k 1. 1. 2016 s tím, že nejsou vyloučeny další průběžné úpravy.

Tři typy uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

Od roku 2015 ZDPH obsahuje tři typy režimu přenesení daňové povinnosti:

 • trvalé použití (§ 92b až § 92d zákona o DPH),

 • dočasné použití (§ 92f zákona o DPH),

 • mechanismus rychlé reakce (§ 92g zákona o DPH).

Do roku 2014 zákon o DPH jmenoval plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, a pokud docházelo ke změnám, dělo se tak vždy prostřednictvím novelizace zákona. Tomuto pojetí odpovídá trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Nově je zavedena forma dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti, kdy se režim přenesení daňové povinnosti na zákonem jmenovaná plnění bude vztahovat tehdy, kdy takto stanoví vláda svým nařízením publikovaným ve Sbírce zákonů.

Mechanismus rychlé reakce bude využíván při rozsáhlých daňových podvodech s určitou komoditou, bude trvat max. po dobu 9 měsíců. Plnění spadající do mechanismu rychlé reakce stanoví vláda nařízením.

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Trvalému použití režimu přenesení daňové povinnosti budou podléhat:

 • dodání zlata jmenovaného v § 92b zákona o DPH,

 • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH – odpadů (§ 92c zákona o DPH),

 • poskytnutí stavebních a montážních prací (§ 92e zákona o DPH) a

 • dodání nemovité věci v případě dobrovolného zdanění jinak osvobozeného převodu nemovité věci (§ 92d zákona o DPH).

U dodání zlata, zboží uvedeného v příloze č. 5 (odpadů) a při poskytnutí stavebních a montážních prací nedochází oproti roku 2014 k žádným změnám.

U dodání nemovité věci se režim přenesení daňové povinnosti uplatní až od 1. 1. 2016. Režim přenesení daňové povinnosti se u dodání nemovitých věcí uplatní pouze v případě, kdy se plátce rozhodne, že u dodání pozemku či vybrané nemovité věci, které je dle zákona osvobozeno, uplatní daň. Pokud bude dodání nemovité věci zdanitelným plněním ze zákona, bude uplatněn běžný režim.

Příklad

Plátce dne 23. ledna 2016 dodá nemovitou věc – stavbu výrobní haly, u níž byl vydán první kolaudační souhlas dne 12. února 2014. Jelikož v době dodání nemovité věci neuplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu, jde o zdanitelné plnění, plátce dodávající výrobní halu uplatní daň na výstupu.

Plátce dne 23. ledna 2016 dodá nemovitou věc – stavbu výrobní haly, u níž byl vydán první kolaudační souhlas dne 12. února 2002. Jelikož potřebná lhůta od vydání prvního kolaudačního souhlasu již uplynula, jedná se o plnění osvobozené. Plátce dodávající výrobní halu buďto dodání osvobodí, anebo se může rozhodnout uplatnit daň. V případě, že kupujícím nebude plátce daně z přidané hodnoty, uplatní dodávající daň na výstupu. V případě, že kupující bude plátce, může dodávající po předchozím souhlasu kupujícího uplatnit daň, avšak v režimu přenesení daňové povinnosti – daň bude přiznána příjemcem plnění.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti budou podléhat dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v nové příloze č. 6 zákona o DPH, avšak pouze za předpokladu, že tak stanoví vláda nařízením. Vláda již takto poprvé učinila, když v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne 22. 12. 2014 vymezila okruh plnění, která budou od 1. ledna, 1. dubna (v nařízení je kvůli tiskové chybě uvedeno „1. ledna” namísto „1. dubna”) a 1. září 2015 podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Seznam plnění uvedených v příloze č. 6 zákona je širší než seznam plnění, která vláda vymezila v nařízení, režim přenesení daňové povinnosti může být tedy kdykoli rozšířen dalším nařízením vlády o další položky vymezené v příloze č. 6.

Zákon v příloze č. 6 jmenuje následující plnění, která může vláda svým nařízením stanovit jako plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti:

 • dodání mobilních telefonů,

 • dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

 • dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 ZDPH,

 • dodání certifikátů plynu a elektřiny,

 • poskytnutí telekomunikačních služeb,

 • dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,

 • dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě,

 • dodání surových nebo polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92 zákona o DPH,

 • dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (pozn.: zatím nebyla České republice udělena žádná individuální odchylka).

Z výše uvedených položek vláda vybrala následující plnění, která budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.

od 1. ledna 2015:

 • převod povolenek na emise skleníkových plynů (režimu přenesení daňové povinnosti podléhaly i do roku 2014),

od 1. dubna 2015 (pouze pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného níže jmenovaného zboží překračuje částku 100 000 Kč):

 • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91 nebo 1209 10 00,

 • kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, 8113 00 90; zboží, kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 92 10, které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83; na které se vztahuje

Nahrávám...
Nahrávám...