dnes je 22.5.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2017 - rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

16.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2017.1000.12
Novela zákona o DPH 2017 - rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Je takto navázáno na trend rozšiřování skupiny plnění, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, kdy po jeho rozšíření v roce 2016 o dodání elektřiny nebo plynu, dodání certifikátů elektřiny a poskytnutí služeb elektronických komunikací přináší novela ZDPH další novinky.

Příspěvek se zaměřuje na vymezení nových druhů plnění, při jejichž uskutečnění bude plátce vůči jinému plátci povinen uplatnit novele 2017 režim přenesení daňové povinnosti.

Nové položky spadající po novele 2017 do režimu přenesení daňové povinnosti

Zboží a služby podléhající režimu přenesení daňové povinnosti definuje jednak samotný ZDPH a jednak nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Pro tentokrát jsou veškeré nové položky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti upraveny samotným zákonem o DPH. Většina nových položek nepostihne masově všechny plátce, neboť pro tentokrát jde spíše o plnění specifická, nikoli běžná.

Po novele 2017 se režim přenesení daňové povinnosti rozšiřuje o:

  • poskytnutí zprostředkovatelské služby při dodání investičního zlata podle § 92 odst. 5 ZDPH (§ 92b odst. 3 ZDPH),

  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji (§ 92d odst. 2 ZDPH),

  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci (§ 92e odst. 3 ZDPH),

  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky (§ 92ea písm. a) ZDPH),

  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem (§ 92ea písm. b) ZDPH).

Poskytnutí zprostředkovatelské služby při dodání investičního zlata podle § 92 odst. 5 ZDPH (§ 92b odst. 3 ZDPH)

Při dodání investičního zlata, které je sice dle zákona osvobozeno od daně, ale u něhož se plátce, který investiční zlato vyrobil či zlato přeměnil na investiční zlato, rozhodl uplatnit daň, se již režim přenesení daňové povinnosti uplatňuje dávno.

Nově do režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku spadne i služba zprostředkování dodání investičního zlata, u něhož se plátce rozhodl uplatnit daň. Tato služba spočívající v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu je dle § 92 odst. 3 ZDPH osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, přičemž zákon umožňuje za podmínky, kdy je uplatněna daň při samotném dodání investičního zlata, uplatnit daň rovněž u služby obstarání dodání investičního zlata (§ 92 odst. 5 ZDPH). Pokud tedy plátce u této služby dobrovolně uplatní daň, jde po novele 2017 o službu podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji (§ 92d odst. 2 ZDPH)

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní při dodání nemovité věci ve veřejné dražbě, kdy nemovitá věc je ve vlastnictví plátce, který byl jako dlužník uznán soudem, a kupující je plátcem. Aby však toto plnění podléhalo režimu přenesení daňové povinnosti, musí jít o takové dodání nemovité věci, které je zdanitelným plněním. Pokud je dodání nemovité věci osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně dle ustanovení § 56 ZDPH, není důvod uplatnit režim přenesení daňové povinnosti (neexistuje daň, kterou lze přenést na odběratele). O osvobozené plnění půjde např. při dodání nemovité věci, kdy již uplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu a po 1. 1. 2016 neproběhl kolaudační souhlas po podstatné změně dokončené stavby. Do režimu přenesení daňové povinnosti naopak spadne dodání nemovité věci při nuceném prodeji, pokud byl kolaudační souhlas vydán např. před dvěma lety.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze při tzv. nedobrovolných dražbách dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kdy dojde k nucenému prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě z rozhodnutí soudu.

Dodání nemovité věci ve veřejné dražbě se považuje za uskutečněné dle § 21 odst. 1 písm. b) ZDPH dnem příklepu.

Podle § 28 odst. 3 ZDPH orgán veřejné moci nebo dražebník namísto plátce (prodávajícího) vystaví daňový doklad a tento doklad mu poskytne. Daňovým dokladem je dle

Nahrávám...
Nahrávám...