dnes je 23.9.2023

Input:

Odčitatelná položka - vzdělávání

13.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Odčitatelná položka – vzdělávání

Ing. Otakar Machala, QUD

Zákon o daních z příjmů obsahuje řadu ustanovení, která mají za cíl naplnit různé strategické záměry nebo mají vysloveně sociální charakter.

Podpora vzdělávání

Jednou z takových oblastí je vzdělávání, například podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců (viz Benefity nebo Závislá činnost příjmy, které nejsou předmětem daně).

"Státní politika“ podpor v této oblasti se vyvíjí a je poměrně široká, a tak můžeme v zákoně o daních z příjmů například nalézt v § 4a písm. j) ZDP široce pojaté osvobození bezúplatných příjmů poplatníka, který je v určitém časovém limitu prokazatelně použije na vzdělávání (neplatí pro příjmy ze závislé činnosti, kde jsou ovšem nepeněžní plnění na odborný rozvoj zaměstnanců osvobozeny dle § 6 odst. 9. d)), možnost od základu daně odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle § 15 odst. 8, nebo osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) ZDP.

Pozice zaměstnavatele

Na straně zaměstnavatele lze kromě výhodného daňového režimu u odborného rozvoje stávajících zaměstnanců uplatnit i úlevy u těch zaměstnavatelů, kteří zajišťují na svých pracovištích praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů.

V dalším textu bude pro zjednodušení používán pojem "praktické vyučování“, který je odvozen z § 65 ŠZ, školského zákona pro střední školy a v § 96 ŠZ pro vyšší odborné školy.

Praktické vyučování

Podle ŠZ se praktické vyučování uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

Přitom se na žáky při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Odčitatelná položka

Konkrétně ZDP nabízí poplatníkům daně z příjmů možnost uplatnit odčitatelnou položku od základu daně z příjmů, pokud na svých pracovištích realizují:

  • praktické vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona,

  • části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy.

Parametry odčitatelné položky

Teoretický odpočet od základu daně se skládá ze dvou částí, a to z podpory:

  • pořízení majetku na odborné vzdělávání (1) a

  • výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (2).

Obecná pravidla

V ustanovení § 34f ZDP jsou definovány podmínky, za kterých lze odčitatelnou položku uplatnit. Poplatníci daně z příjmů potom uplatní odpočet za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém splní stanovené podmínky.

Podmínkou pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy, je vedení třídní knihy nebo obdobné evidence obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. Tuto povinnost lze splnit i vedením evidence v elektronické podobě.

V.O.S.

U společníků tzv. osobních společností, tj. u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti, se odpočet uplatní obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje – tj. v příslušné poměrné části.

Pořízení majetku (1)

Podle ustanovení § 34g ZDP se podpora vypočte jako:

  • součet stanovených procent vstupní ceny majetku, kterou se rozumí pořizovací cena nebo vlastní náklady.

Vymezení majetku

Jde o majetek, který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a příslušnou školou či jiným vzdělávacím zařízením, případně v prohlášení o odborném vzdělávání s tím, že bude používán při

  • praktickém vyučování,

  • odborné praxi nebo

  • vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka.

Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu může být pouze:

  • hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 ZDP nebo

  • software, který je dlouhodobým nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 80 000 Kč.

V případě využívaného software je třeba upozornit na změnu v souvislosti se zrušením kategorie nehmotného majetku v ZDP. Zatímco před aplikaci novely ZDP č. 609/2020 Sb. mohl být majetkem pro účely odpočtu software, který byl nehmotným majetkem s limitem vstupní ceny 60 000 Kč, tak v současné době platí podmínky uvedené výše.

Odpočet na pořízení majetku tak nelze uplatnit např. na zásoby, tzv. drobný dlouhodobý majetek, ani na budovy či jiné stavby.

Uzavřená smlouva by měla rovněž upravit obsah a rozsah praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy a podmínky pro jejich konání. Vzhledem k existenci podnikových vzdělávacích zařízení (např. vysoké školy jedné z tuzemských automobilek), kdy je praxe studentů vykonávána na pracovištích téhož subjektu, je možné uvedené údaje vymezit podle § 34f odst. 6 ZDP v těchto případech rovněž v tzv. prohlášení o odborném vzdělávání.

Překážkou

Nahrávám...
Nahrávám...