dnes je 24.5.2024

Input:

Odložená daň

17.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.26
Odložená daň

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Vymezení souvislostí

2. Tituly, které vedou k účtování o odložené dani

3. Výpočet odložené daně

4. Inventarizace

1. Vymezení souvislostí

Při výpočtu základu daně z příjmů právnických osob se vychází z "výsledku hospodaření před zdaněním“. Zpravidla vždy dochází k úpravě tohoto výsledku hospodaření na daňový základ. Účetní výsledek hospodaření a daňový základ nejsou zpravidla nikdy totožné.

Rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření před zdaněním (rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva nebo dluhu) mohou být trvalé nebo přechodné.

Přechodné rozdíly z titulu odlišného účetního a daňového pohledu mohou vést:

 • k odloženému daňovému dluhu nebo

 • k odložené daňové pohledávce.

Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. zejména

 • rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného,

 • a dalších rozdílů – například – daňovou a účetní hodnotou zásob (opravné položky k zásobám), daňovou a účetní hodnotou pohledávek (opravné položky k pohledávkám (za určitých předpokladů)), daňově neuznatelné rezervy, při nerealizované daňové ztrátě z předchozích let aj.

Přičitatelné (zdanitelné) přechodné rozdíly, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období, vedou k odloženému daňovému dluhu.

Odčitatelné přechodné rozdíly, které vyústí v částky odčitatelné při určování základu daně budoucích období, vedou k odložené daňové pohledávce.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v příštím účetním období.

2. Tituly, které vedou k účtování o odložené dani:

 • Přechodný rozdíl vzniká mezi účetní zůstatkovou cenou (ÚZC) a daňovou zůstatkovou cenou (DZC) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného. Jedná se o zůstatkovou cenu majetku, která přechází do následujícího roku, čili zůstatková cena majetku vyřazeného nesmí být zahrnuta. Pokud je DZC nižší, znamená to, že daňové odpisování je rychlejší než účetní odpisování; z kladného rozdílu (ÚZC – DZC) vzniká odložený daňový dluh, ze záporného rozdílu vzniká odložená daňová pohledávka. Přechodný rozdíl vzniká i v případě opravné položky k tomuto odpisovanému majetku.

Technická poznámka: Přechodný rozdíl však nevzniká u dlouhodobého majetku neodpisovaného (např. pozemky). Při zjišťování celkových zůstatkových cen u dlouhodobého majetku buď zahrneme majetek neodpisovaný do ÚZC i DZC, nebo do žádné z nich.

 • Daňová a účetní hodnota zásob - opravné položky k zásobám, které budou v budoucím období prodány (třeba i se ztrátou) – účetní náklady předcházejí daňovým nákladům – vedou ke vzniku odložené daňové pohledávky.

 • Daňová a účetní hodnota pohledávek - opravné položky (účetní) k pohledávkám, které se v budoucím období přemění na opravné položky daňové – účetní náklady předcházejí daňovým nákladům – vedou ke vzniku odložené daňové pohledávky.

 • Rezervy (účetní) tvořené na budoucí daňové náklady (rezerva na záruční opravy, na úroky z prodlení apod.) – účetní náklady předcházejí daňovým nákladům – vedou ke vzniku odložené daňové pohledávky.

 • Vyfakturované výnosové úroky z prodlení, ze smluvních pokut vstupují do základu daně až při jejich úhradě. Nezaplacené úroky zvyšují výnosy, ale nezvyšují daňovou povinnost, ta je odložena na budoucí období – vzniká odložený daňový dluh.

 • Nezaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – zvyšuje základ daně – vzniká odložená daňová pohledávka (předplacení daně); ke snížení základu daně dojde až při zaplacení.

 • Konsolidační balíček přinesl od 1. 1. 2024 možnost vstoupit při splnění podmínek do režimu vylučování

Nahrávám...
Nahrávám...