dnes je 15.4.2024

Input:

Odpisy nehmotného majetku

8.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

10.2.2.13
Odpisy nehmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

§ 32a odst. 1 ZDP

Kritéria pro odpisování

V § 32a odst. 1 ZDP je stanoveno, že pro účely ZDP se odpisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený účetními předpisy (dále jen "nehmotný majetek"), pokud:

 1. byl
  1. nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo
  2. vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování a
 2. vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a
 3. doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

ZDP zde definuje pojem "nehmotný majetek" pro účely ZDP a stanoví, že pokud budou naplněna kritéria uvedená v písm. a), b) a c), tak se tento nehmotný majetek odpisuje daňově, tedy podle pravidel uvedených v § 32a ZDP.

Vazba na účetnictví

Při vymezení věcné podstaty pojmu "nehmotný majetek" pro účely ZDP se v podstatě vychází z toho, jak ho definují účetní předpisy. Pokud si např. firma účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude vědět rady s tím, co má podle § 32a odst. 1 ZDP považovat za ocenitelná práva, najde vysvětlení stanoveno právě v § 6 PVZÚ a bude to platit i pro účely ZDP.

Když bude určitý majetek považován za nehmotný majetek i podle ZDP, tak ZDP v § 32a odst. 1 písm. a) až c) stanoví kritéria, při jejichž naplnění se tento nehmotný majetek daňově odpisuje.

Příklad

Akciová společnost si v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., podle které účtuje, vnitřním předpisem stanovila, že za dlouhodobý nehmotný majetek bude považovat mimo jiné software s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou větší než 60.000 Kč.

Pokud by si společnost v roce 2015 pořídila např. software za 80.000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jedná se u ní o dlouhodobý nehmotný majetek. Zároveň jde ale i o nehmotný majetek podle ZDP, a protože jsou naplněna kritéria uvedená v § 32a odst. 1 písm. a) až c) ZDP, bude se tento nehmotný majetek daňově odpisovat způsobem uvedeným v § 32a ZDP.

Odpisován je nejen nabytý nehmotný majetek, ale i za stanovených podmínek nehmotný majetek vytvořený vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování, což má za následek, že výdaje spojené s jeho pořízením jsou aktivovány a účtovány ve prospěch účtu výnosů.

Určité problémy může dělat interpretace pojmu "obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování".

Pokud poplatník vytvoří software vlastní činností na základě zadání (zakázky) pro objednatele, tak není podmínka "obchodování" nebo "opakovaného poskytování" splněna a nejde o nehmotný majetek.

Pokud poplatník vytvoří software pouze pro vlastní potřebu (např. účetní software pro účtárnu), tak už nejde vůbec z podstaty o nehmotný majetek, protože není určen pro někoho jiného než pro vlastní potřebu poplatníka.

§ 32a odst. 2 ZDP

Goodwill

Za nehmotný majetek se však pro účely ZDP nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill).

Pokud ale goodwill vzniknul při nabytí obchodního závodu koupí, je zahrnován do základu daně podle § 23 odst. 15 ZDP.

Pokud goodwill vzniknul při nabytí obchodního závodu vkladem nebo přeměnou, tak je:

 • v § 25 odst. 1 písm. zi) ZDP stanoveno, že pokud je kladný a je podle účetních předpisů nákladem (např. tomu tak je v případě vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nelze ho uznat za daňový náklad a

 • v § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 5, že pokud je záporný a je účtován ve prospěch výnosů podle účetních předpisů (např. tomu tak je v případě vyhlášky č. 500/2002 Sb.), lze o něho snížit základ daně.

Obchodní závod je podle § 502 NOZ platného od roku 2014 organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Povolenky na emise a preferenční limity

Za nehmotný majetek se pro účely ZDP také nepovažují povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Podle § 6 PVZÚ jsou tyto povolenky a preferenční limity zahrnuty mezi dlouhodobý nehmotný majetek a účetní zachycení jejich nabytí, spotřeby a prodeje je akceptováno i pro účely stanovení základu daně.

§ 32a odst. 3 ZDP

Kdo může NM odpisovat

Nehmotný majetek může podle § 32a odst. 3 ZDP kromě odpisovatele definovaného v § 28 odst. 1 ZDP odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

Postup odpisování NM

Podle § 32a odst. 4 ZDP platí tento postup:

 1. u nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou,
 2. v ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to:
  • audiovizuální dílo 18 měsíců,

  • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,

  • zřizovací výdaje 60 měsíců,

  • ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

Zákon o daních z příjmů dále v § 32a odst. 4 ZDP stanoví, že:

 • u nehmotného majetku nabytého vkladem nebo přeměnou pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním odpisovatelem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány,

 • u nehmotného majetku vloženého daňovým nerezidentem může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané vkladatelem (kdo se rozumí daňovým nerezidentem je stanoveno v § 2 odst. 3 ZDP a v § 17 odst. 4 ZDP).

§ 32a odst. 5 ZDP

Kdy se NM začíná odpisovat

Podle § 32a odst. 5 ZDP platí, že odpisy podle odstavce 4 se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny. Při zahájení (ukončení) odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období v závislosti na použitém stanovení přesnosti odpisů. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 32a odst. 6 ZDP

Technické zhodnocení NM

Podle § 32a odst. 6 ZDP platí, že technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40.000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 ZDP.

Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však:

 1. audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
 2. software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
 3. nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
 4. ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.

Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání.

Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku (účetní kategorie) s pořizovací cenou nižší než 60.000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj (náklad) podle § 24

Nahrávám...
Nahrávám...