dnes je 24.5.2024

Input:

Odpočet soukromého životního pojištění

11.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

9.7.4 Odpočet soukromého životního pojištění

Ing. Renata Konvičná

Podmínky pro odpočet

Podle § 15 odst. 6 ZDP lze od základu daně za zdaňovací období odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor za předpokladu, že:

  • výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a

  • současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a

  • není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (platí od 1. 1. 2015), a

u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že

  • pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a

  • pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.

V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.

Ze životního pojištění není možné od roku 2015 vybírat vložené finanční prostředky formou mimořádného výběru, pokud chce poplatník nadále uplatňovat nezdanitelnou částku ve výši zaplacených příspěvků na životní pojištění, případně chce mít osvobozeny od daně příspěvky od zaměstnavatele.

To má zamezit zneužívání produktu soukromého životního pojištění jako alternativy ke mzdovému ohodnocení zaměstnance bez povinnosti odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Mimořádné výběry byly využívány některými zaměstnavateli jako forma odměny k platu. Nově je daňová výhoda zachována pouze těm, kterým byla jeho smlouva převedena na nový režim. Smlouva musela být opravena do 31. 3. 2015.

V případě ponechání pojistné smlouvy beze změny nemohou klienti, jejichž smlouva umožňuje předčasný výběr prostředků, uplatnit tento odpočet. Zaměstnavatel jim na takovou smlouvu sice může dále přispívat, ale příspěvek se bude chovat jako mzda s povinností odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

Maximální odpočet

Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí od roku 2017 v úhrnu 24 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Nezdanitelná část základu daně

Odpočet podle § 15 odst. 6 ZDP může poplatník – pojistník uplatnit v tom případě, že pojistné bylo poplatníkem – pojistníkem též zaplaceno. Pojistník je tedy současně i pojištěný a platí si sám sobě pojistné (pojistník je osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou, a pojištěný je osobou, na jejíž život se pojištění vztahuje). Jestliže např. pojistníkem je manželka, která platí pojištění za pojištěného manžela, nemůže si manžel odpočet uplatnit, protože není pojistníkem. Stejné je to i v případě dětí, kdy pojistníkem budou rodiče.

Nahrávám...
Nahrávám...