dnes je 16.7.2024

Input:

Opravné položky - praxe

13.9.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Opravné položky - praxe

Ing. Aleš Pekárek

Podmínky pro tvorbu opravných položek podle zákona o rezervách a jejich daňový a účetní režim jsou obsahem viz Opravné položky - k pohledávkám.

Toto heslo je věnováno praktickým otázkám, které by měli řešit poplatníci daně z příjmů při přípravě účetní závěrky a při stanovení základu daně z příjmů. Posouzení pohledávek a opravných položek k nim je náročný proces, který přesahuje rámec běžných účetních operací.

Předmět účetnictví

V praxi se bohužel často zapomíná, že účtováním o pohledávkách a závazcích se pouze zobrazují vztahy s jinými subjekty a účetnictví samo nemůže vytvářet žádné nové právní skutečnosti.

Inventarizací se ověřuje, zda skutečný stav pohledávek a závazků odpovídá jejich zachycení v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro tvorbu opravných položek. Nejsou-li osoby zajišťující vedení účetnictví přímo pověřeny k právním úkonům jménem účetní jednotky a nemají-li odpovídající právní vzdělání, mohou jen obtížně provést inventarizaci pohledávek a závazků bez součinnosti dalších osob.

Právní informace

Nezbytnou podmínkou inventarizace pohledávek a závazků je získání informací o všech souvisejících insolvenčních, soudních, rozhodčích či správních řízeních zahájených, probíhajících a ukončených v příslušném období, jakož i o jednotlivých úkonech, které v těchto řízeních nastaly.

Obchodní informace

Ve vztazích s odběrateli a dodavateli někdy dochází k úkonům, o kterých se neúčtuje, přestože mohou mít zásadní vliv na správné vedení účetnictví. Jde zejména o uznání závazků, změnu původně sjednané splatnosti faktur nebo sjednání splátkového kalendáře. Není-li zajištěno průběžné předávání těchto informací účtárně, musí být jejich prověrka nutnou součástí harmonogramu prací při sestavení účetní závěrky.

Inventarizace

Výchozím předpokladem pro správné stanovení výše opravných položek k pohledávkám je pečlivá inventarizace pohledávek i závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a v jejich rámci podle období vzniku a sjednané lhůty splatnosti.

Součástí inventarizace by mělo být rozdělení evidence pohledávek do skupin vymezených možností tvorby jednotlivých druhů zákonných opravných položek a doplnění údajů o jednotlivých pohledávkách o právní a obchodní informace. Na základě kompletních údajů je pak možno rozhodnout o dalším postupu zahrnujícím jak právní úkony (např. provedení zápočtu), tak ryze účetní operace, jakými je tvorba opravných položek.

Zápočty

V možnostech účtárny je zjištění subjektů, vůči kterým je účetní jednotka zároveň v postavení dlužníka i věřitele. Existence splatných pohledávek a závazků vůči témuž subjektu

Nahrávám...
Nahrávám...