dnes je 23.5.2024

Input:

Paušální výdaj na dopravu

25.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Paušální výdaj na dopravu

Ing. Otakar Machala, QUD

V tomto článku navazujeme na obecný text Automobil a rozebíráme specifický přístup zákona o daních z příjmů k uznání výdajů na pohonné hmoty, kterým se snižuje administrativní náročnost.

Princip

Paušální výdaj na dopravu představuje výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Je stanoven v paušální výši 5 000 Kč u jednoho vozidla za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Tzv. krácený paušál činí 4 000 Kč – viz další text.

Je jen na rozhodnutí poplatníka, zda zvolí tento způsob. Samozřejmě pokud není zablokován ZDP, jak uvádíme níže.

FO a PO

Zákon umožňuje uplatnění paušálních výdajů na dopravu pro poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob, ale vždy nejvýše u tří vlastních silničních motorových vozidel. Pro FO není rozhodující, zda jsou zahrnuta nebo nezahrnuta do obchodního majetku nebo jsou v nájmu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání.

Tuto paušální náhradu nemohou použít neziskové organizace s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.

Paušální výdaj na dopravu nelze použít v těchto případech:

  • poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,

  • vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno k užívání jiné osobě nebo jde o 4. a další vozidlo téhož poplatníka.

ZDP kromě výdajů vyloučených ze základu daně z příjmů při používání paušálního výdaje ustanovením v § 25 ZDP (viz dále), striktně zapovídá současné používání paušálního výdaje na dopravu a výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Pro fyzické osoby využívající paušální výdaj je důležité si uvědomit, že zatímco dříve byly vyloučeny pouze výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 4. ZDP, tj. na dopravu u zahraničních pracovních cest, v současné době ZDP vylučuje i výdaje na dopravu podle ostatních ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, např. i podle bodu 3., který uvádí náklady na dopravu vlastním vozidlem fyzické osoby, které není nezahrnuto do OM (a mezi které patří náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty a základní sazba náhrady za ujeté km).

Přestože se v dané věci vyskytovaly různé výklady a ze strany pracovníků správců daně byl tento souběh v praxi občas tolerován, dle názoru autora by v případě sporu se správcem daně bylo za nynějšího znění zákona obhájení současného uplatnění sazby základní náhrady a paušálního výdaje na dopravu velmi obtížné.

Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se podle výše uvedeného ustanovení ZDP nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Překážkou pro použití paušálního výdaje na dopravu zřejmě naopak bude přenechání vozidla jinému účastníkovi společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), jestliže vozidlo není v podílovém spoluvlastnictví společníků společnosti.

V této souvislosti platí, že u vozidel ve spoluvlastnictví je vlastníkem vozidla i každý ze spoluvlastníků a u vozidel ve společném jmění manželů oba manželé. ZDP výslovně stanoví, že v těchto případech mohou manželé nebo spoluvlastníci uplatnit v úhrnu paušální výdaj nejvýše 5 000 Kč. Daný limit se tak v podstatě vztahuje nikoliv na jednoho daňového poplatníka, ale na jedno vozidlo.

Manželé Šťastní oba podnikají a mají příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. V rámci své činnosti oba střídavě používají osobní automobil zahrnutý do společného jmění manželů Automobil je oběma manželi používán výhradně pro služební účely. Zatímco pan Šťastný vykazuje v daném zdaňovacím období ze samostatné činnosti dle § 7  daňovou ztrátu, paní Šťastná poměrně vysoký dílčí základ daně. Pokud v zájmu daňové optimalizace zahrne paušální výdaj na dopravu v plné výši, tedy 5 000 Kč měsíčně, do svého základu daně paní Šťastná, bude tento postup v souladu s právními předpisy.

Vymezení vozidel

ZDP umožňuje využít paušální výdaj na dopravu u všech silničních motorových vozidel. Podle § 3 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen "ZoPOPV"), se silniční vozidla rozdělují na motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, vozidla zvláštního určení a speciální vozidla, přípojná vozidla a ostatní silniční vozidla. V úvahu pro využití paušálního výdaje na dopravu nepřicházejí přípojná vozidla, neboť se jedná o silniční vozidla nemotorová. Bližší rozdělení silničních motorových vozidel do kategorií, technický popis jednotlivých kategorií silničních vozidel a jejich další členění v současné době stanoví prováděcí předpis k ZoPOPV, kterým je vyhláška č. 340/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Definice jednotlivých kategorií potom vycházejí z celoevropských předpisů, a to konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.

Podle těchto předpisů platí, že vozidla kategorie L jsou dvoukolová, tříkolová nebo čtyřkolová vozidla, například dvoukolová motorová vozidla, tříkolky a čtyřkolky, u kategorie M jde o motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob a u kategorie N se jedná o motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů.

Z uvedených předpisů vyplývá, že pro účely použití paušálního výdaje na dopravu se za silniční motorová vozidla považují vozidla kategorií L, M a N – tzn. motocykly, osobní automobily a nákladní automobily.

Kniha jízd

Podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP totiž platí, že pro účely ZDP se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u

Nahrávám...
Nahrávám...