dnes je 19.7.2024

Input:

Pozemky

24.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.2.1.1
Pozemky

Ing. Blanka Jindrová

Definice podle § 498 NOZ

Podle § 498 NOZ jsou nemovitými věcmi:

  • pozemky bez ohledu na výši ocenění,

  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep) a věcná práva k nim,

  • práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby prohlášené za nemovitou věc v § 1242 NOZ) a stavby ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku podle přechodného ustanovení § 3055 NOZ,

  • věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a o kterých zvláštní právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku (např. komunikace).

Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Vlastnické právo

Podle § 1099 NOZ vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem. U nemovitých věcí zapsaných ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) se podle § 1105 NOZ vlastnické právo převádí zápisem do tohoto seznamu.

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitých věcí, se nabytá nemovitá věc zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a tímto okamžikem jsou splněny podmínky pro zahájení účetních odpisů. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto dni nemění. Není-li vklad povolen, musí se účetní zápisy zpětně opravit.

Co je součástí pozemku

Součástí pozemku jsou stroje a další zařízení upevněná ve stavbě – tuto možnost dává § 508 NOZ (aby byl stroj ve vlastnictví osoby, která není vlastníkem pozemku, musí být zapsáno do katastru nemovitostí). Stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

Součástí pozemku je také rostlinstvo, které na něm vzešlo (§ 507 NOZ).

Co není součástí pozemku

Naopak podle § 509 NOZ nejsou součástí pozemku inženýrské sítě, především vodovody, kanalizace, energetické a jiné vedení. Součástí inženýrských sítí jsou také stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Katastrální zákon

Pro účely katastrálního zákona je pozemek vymezen jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, stanovenou regulačním plánem, hranicí rozsahu zástavního práva, druhů pozemků apod.

Katastrální zákon dále definuje další pojmy, jako je: parcela, stavební parcela, resp. pozemková parcela.

Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Podle druhu se pozemky člení na: ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, lesní pozemky, vodní plochy apod.

Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

V této souvislosti je z pohledu účetnictví důležité vymezit okamžik zaúčtování převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, tj. i k pozemkům, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. O takové nemovité věci se účtuje ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Přitom podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

Pro účely vedení účetnictví je nezbytné z nemovité věci "pozemky" oddělit část, která se podle účetních předpisů neodepisuje, od části, které se odpisují.

Úpravy pozemku

Někdy jsou “náklady spojené s úpravou pozemku“ nesprávně účtované jako provozní náklady a uplatňovány i v základu daně z příjmů jako náklad daného zdaňovacího období. Jedná se např. o vybudování cest, chodníků, dlažbu, komunikace, parkoviště, oplocení, zpevnění svahu, úpravy na ploše jako vybudování jezírka, osázení pozemku rostlinami apod. Kromě výsadby rostlin se však jedná o stavby, které jsou hmotným majetkem a náklady spojené s těmito stavbami je možné do účetních i daňových nákladů zahrnout pouze prostřednictvím odpisů.

Výstavba

Stavební firma zakoupí pozemek a provede na něm výstavbu domu. Po dokončení prodává pozemek spolu se stavbou budoucímu vlastníkovi. Vždy by měla být uvedena zvlášť cena pozemku a cena stavby z důvodu odpisování.

Inženýrské sítě

Na pozemku se musí také vybudovat inženýrské sítě (vedení dálková: trubní – plynovody, vodovody, parovody, horkovody, další produktovody a elektrická trakční, nadzemní, podzemní, komunikační, vedení místní: trubní – vodovody, kanalizace, energetická vedení apod. a elektrická – nadzemní, podzemní komunikační). Ve všech případech se ale jedná o samostatný hmotný majetek, který se daňově odpisuje většinou ve 4. odpisové skupině.

I když jsou inženýrské sítě na pozemku a zvyšují jeho tržní cenu, nesmíme zapomenout při prodeji rozdělit v kupní smlouvě celkovou cenu na cenu pozemku, cenu inženýrských sítí a stavby.

Terénní úpravy

Pokud firma realizuje úpravy terénu na svém

Nahrávám...
Nahrávám...